Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kandidatuppsats i internationell företagsekonomi, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor's thesis in International Business Administration

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2FE301

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2017-06-15

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-05-28

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kritiska förmåga samt förmåga att ta sig an ett företagsekonomiskt problem på ett självständigt sätt och behandla detta med hjälp av vetenskapligt grundade metoder. Kursen utgörs huvudsakligen av ett sammanhållet självständigt arbete. Avsikten är att ett utvalt problem inom aktuellt problemområde ingående skall analyseras och beskrivas. Arbetet skall ha formen av empirisk problemlösning på teoretisk grund.

Moment 1. Obligatoriskt arbetsseminarium, 0 hp
Uppsatsarbetet skall stödjas av en muntlig och skriftlig granskning av en tidigare seminariebehandlad uppsats. Den skriftliga granskningen ska följa riktlinjerna för sidooppositioner. Syftet är dels att klargöra uppsatsarbetets omfattning och krav, dels att träna den studerande inför sido- och huvudopposition.

Moment 2. Sidoopposition, 0 hp
Syftet med detta moment är att den studerande utifrån vetenskapsteoretiska- och metodologiska utgångspunkter skall tränas att kritiskt granska rapporter och utredningar inom det företagsekonomiska området.

Moment 3. Kandidatuppsats, 15 hp
Kandidatuppsatsen skall visa prov på att den studerande självständigt kan välja, utveckla och behandla ett företagsekonomiskt problemområde. Betoningen ligger här på ett kritiskt val vad gäller metod, formulering av en relevant teoretisk referensram samt en analys där den studerande belyser sin problemställning. Analysen bör resultera i tydliga implikationer till problem- och/eller ämnesområdet.

Moment 4. Huvudopposition, 0 hp
Syftet med detta moment är att den studerandes kritiska förmåga skall dokumenteras i samband med en skriftlig samt muntlig huvudopposition på en Kandidatuppsats. Den muntliga delen av huvudoppositionen kan genomföras tillsammans med medförfattare på uppsatsen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
  • välja, definiera och argumentera för en företagsekonomisk forskningsfråga
  • identifiera relevant empiriskt material och välja relevanta metoder för datainsamling utifrån forskningsfrågan
  • samla in empiriskt material på ett systematiskt sätt utifrån forskningsfrågan och valda metoder.
  • analysera och diskutera det empiriska materialet utifrån en relevant teoretiskt referensram dra slutsatser och ge rekommendationer utifrån en specifik forskningsfråga
  • dra slutsatser och ge rekommendationer utifrån en specifik forskningsfråga
  • diskutera utifrån uppsatsen relevanta samhälleliga och/eller etiska aspekter
  • kommunicera studiens huvudsakliga argument, innehåll och resultat
  • försvara sin uppsats vid ett seminarium
  • kritiskt granska andra uppsatser såväl skriftligt som muntligt

Behörighetskrav

Företagsekonomi 75 hp varav minst 7,5 hp vetenskaplig metod inom företagsekonomi/samhällsvetenskap, innefattande såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Företagsekonomi A + Företagsekonomi B 60 hp, Företagsekonomi C 15 hp eller motsvarande, med undantag för praktik på kandidatnivå.
Gymnasium Engelska B, Engelska/6.

Undervisningens upplägg

Uppsatsarbetet är en programmerad process med kontinuerlig handledning. Det förutsätts att den framväxande uppsatsen presenteras för handledaren vid minst tre tillfällen under uppsatsarbetets gång efter överenskommelse med handledaren. Arbetsseminariet med granskning av en tidigare seminariebehandlad uppsats schemaläggs i början av uppsatskursen. Utöver obligatoriska seminarier deltar den studerande i normalfallet i löpande seminarier i vilka ett aktivt deltagande förutsätts.

Examination

Examination sker under anvisade perioder under terminstid.

Moment 1. Obligatoriskt arbetsseminarium, 0 hp
Momentet examineras via deltagande i seminarium inklusive inlämnande av skriftligt underlag. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.

Moment 2. Sidoopposition, 0 hp
Momentet examineras genom skriftlig sidoopposition på en kandidatuppsats. Skriftlig sidoopposition är alltid individuell. Därtill krävs deltagande vid det aktuella uppsatsseminariet. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.

Moment 3. Kandidatuppsats, 15 hp
Kandidatuppsatsen examineras genom författande och försvar av ett självständigt arbete. Försvar av egen uppsats får ej ske innan det obligatoriska arbetsseminariet (moment 1) är godkänt. Bedömning sker i tregradig skala: väl godkänd, godkänd eller underkänd. Bedömning och betygssättning av uppsatsen görs av en betygsättande lärare och examinator, medan en individuell bedömning av insatsen i försvaret av uppsatsen görs vid seminarietillfället.

Om uppsatsen inte kan godkännas som i den form som föreligger vid seminariet skall eventuella kompletteringar ske efter handledarens (eller i förekommande fall bedömarens) anvisning och lämnas in inom 4 veckor efter uppsatsseminariet eller den tidpunkt kompletteringen meddelades.

Moment 4. Huvudopposition, 0 hp
Momentet examineras genom skriftlig individuell samt muntlig huvudopposition på en annan uppsats på samma nivå. Den muntliga huvudoppositionen kan genomföras tillsammans med medförfattare på uppsatsen. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.

Regler om självständig bearbetning av texter och referenshantering är applicerbara på alla examinerande skriftliga uppgifter under kursen.

Vad beträffar betygssättning på kursen som helhet gäller den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Om studenten väljer att skriva uppsatsen på engelska ska även seminariet hållas på engelska såvida inte alla seminariedeltagare (inklusive sidoopponenter) är svensktalande. Skriftlig sido- respektive huvudopposition på uppsatser skrivna på engelska får skrivas på svenska om seminarieledaren är svensktalande.

Handledning garanteras endast under den första termin den studerande är registrerad på kursen.

Uppsatsen bör i normalfallet skrivas av två författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter i ett uppsatspar skriver uppsats på olika nivå (kandidat- respektive masternivå).

En tumregel för uppsatsens omfattning är ca 40-60 sidor.

Det empiriska underlaget som används i uppsatsen ska vid förfrågan finnas tillgängligt för handledare, huvudopponenter och bedömare i sin fullständiga form (rådata).

Det obligatoriska arbetsseminariet skall vara godkänt före försvaret.

När betyg meddelats skall arkivexemplar av uppsatsen inlämnas snarast, och senast inom 4 veckor, i digital form via systemet Diva.

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Litteratur

Moment 1

Litteratur eller andra underlag anvisas av handledaren eller seminarieledaren.

Moment 2

Anvisningar för sidooppositions-PM finns att tillgå i manualen för uppsatsarbete.

Moment 3

Litteratur söks individuellt. En lista på rekommenderad litteratur finns via appendix i manualen för uppsatsarbete.

Moment 4

Anvisningar för huvudopposition finns att tillgå i manualen för uppsatsarbete.

Referens litteratur

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter. Ytterligare individuell litteratur med fokus på något speciellt ämne kan behövas för att slutföra momentet.

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/