Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Business Administration

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 till 2020-08-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE400

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2017-11-16

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2019-06-20

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kritiska och problemlösande förmåga. Detta uppnås genom att studenten identifierar och behandlar ett företagsekonomiskt problem inom vald inriktning. Kursen syftar vidare till att skapa kunskaper om och erfarenhet av att självständigt planera, genomföra samt presentera en vetenskaplig studie. Arbetet skall ha en empirisk förankring. Därtill utvecklar kursen den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl utrednings- som forskningsrapporter.

Moment 1. Arbetsseminarier, 0 högskolepoäng
Momentet omfattar tre arbetsseminarier kopplat till det egna arbetet. De tre seminarierna behandlar följande områden:
 • Seminarium 1. Muntlig och skriftlig granskning av en tidigare seminariebehandlad uppsats. Den skriftliga granskningen ska följa riktlinjerna för sidooppositioner.
 • Seminarium 2. Att identifiera forskningsfrågor och val av teoretiska utgångspunkter.
 • Seminarium 3. Seminariebehandling av eget teoriområde och metod. (Seminariet bygger på ett utkast till inledning, teori- samt metodkapitel samt en plan för det fortsatta arbetet). Seminariet bör genomföras innan insamling av empiriskt datamaterial startar.
Vid seminarium 2 och 3 förväntas studenten presentera ett utkast på olika delar av den egna uppsatsen samt genomföra en granskning och analys av andra studenters arbeten. Seminarium 2 och 3 innebär alltså en opposition på andra arbeten.

Moment 2. Sidoopposition, 0 högskolepoäng
Momentet omfattar en skriftlig sidoopposition på en uppsats av samma typ och ett aktivt deltagande vid seminariet där uppsatsen försvaras.

Moment 3. Examensarbete, 30 högskolepoäng
Examensarbetet skall visa att den studerande har förvärvat förmågan att självständigt undersöka företagsekonomiska problem. Med utgångspunkt från vetenskapliga metoder ska examensarbetet undersöka ett ämne av hög aktualitet och relevans. Diskussionen av teori- och metoder ska ha en tydlig koppling till problemområdet. Examensarbetets olika delar ska hänga samman och vara väl integrerade. Arbetet skall ge ett bidrag till ämnesområdet och ge praktiska rekommendationer.

Moment 4. Huvudopposition, 0 högskolepoäng
I det här momentet ska studenten visa en förmåga att kritiskt granska ett annat examensarbete. Detta genomförs med en skriftlig och muntlig huvudopposition på ett annan examensarbete.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
 • självständigt välja ett relevant företagsekonomiskt problem och formulera forskningsfrågor med teoretisk och praktisk relevans
 • utforma en relevant teoretisk referensram och beskriva hur den egna studien positioneras i förhållande till denna referensram och kunskapsutveckling
 • argumentera för valet av metod på ett övertygande sätt och samla in ett omfattande och relevant empiriskt material
 • analysera det empiriska materialet med passande analysmetoder och diskutera resultaten
 • dra slutsatser med tydlighet och precision, reflektera över vetenskapliga implikationer och lämna praktiska rekommendationer till relevanta intressenter
 • diskutera för uppsatsen relevanta samhälleliga implikationer och forskningsetiska aspekter med relevans för uppsatsen
 • kommunicera studiens huvudsakliga argument, innehåll och resultat på ett akademiskt sätt
 • försvara sitt arbete vid ett seminarium samt kritiskt granska andra vetenskapliga studier såväl skriftligt som muntligt

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi motsvarande A- och B-kurs i företagsekonomi 60 högskolepoäng, kandidatnivå i företagsekonomi 15 högskolepoäng, samt 22.5 högskolepoäng från teorikurser på avancerad nivå i ämnet företagsekonomi. Bland genomgångna kurser ska minst 7,5 högskolepoäng avse studier i vetenskaplig metod inom företagsekonomi/samhällsvetenskap, innefattande såväl kvalitativ som kvantitativ metod.

Gymnasium Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Uppsatsarbetet är i stor utsträckning ett självständigt arbete vilket bland annat innebär att handledarnas styrning tonas ned för att skapa förutsättningar för individuell frihet, kreativitet och personligt ansvarstagande. Dock förutsätts att uppsatsmanuskriptet presenteras och diskuteras med handledaren vid minst tre tillfällen under uppsatsarbetets gång. Datum för handledningstillfällen planeras tillsammans med handledaren. Handledning garanteras endast under den första termin den studerande är registrerad på kursen.

Examination

Examination sker under anvisade perioder under terminstid.

Moment 1. Arbetsseminarier, 0 högskolepoäng
Denna del i kursen examineras via deltagande i tre obligatoriska arbetsseminarier. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.

Moment 2. Sidoopposition och seminarieserien, 0 högskolepoäng
Detta moment består av en skriftlig sidoopposition på ett examensarbete (dvs. ej Kandidat- eller Magisteruppsatser). Den skriftliga sidooppositionen är alltid individuell. Se uppsatsmanualen för anvisningar. Därtill krävs deltagande vid det aktuella uppsatsseminariet. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.

Moment 3. Examensarbete, 30 högskolepoäng
Examensarbetet examineras genom författande och försvar av den egna uppsatsen. Försvar av det eget examensarbetet får ej ske innan de obligatoriska arbetsseminarierna (moment 1) är godkända. Bedömning sker i tregradig skala: väl godkänd, godkänd eller underkänd. Bedömning och betygssättning av uppsatsen görs av en betygsättande lärare och examinator, medan en individuell bedömning av försvaret av examensarbetet görs vid seminarietillfället.

Om examensarbetet inte kan godkännas i den form som föreligger vid seminariet skall eventuella kompletteringar ske efter handledarens (eller i förekommande fall betygsättande  lärares) anvisning och lämnas in inom 4 veckor efter uppsatsseminariet eller den tidpunkt kompletteringen meddelades.

Moment 4. Huvudopposition, 0 högskolepoäng
Momentet examineras genom skriftlig och muntlig huvudopposition på ett annat examensarbete. Den skriftliga huvudoppositionen examineras individuellt. Den muntliga huvudoppositionen kan genomföras tillsammans med medförfattare på examensarbetet. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.

Regler om självständig bearbetning av texter och referenshantering är applicerbara på alla examinerande skriftliga uppgifter under kursen.

Vad beträffar betygssättning på kursen som helhet gäller den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Studerande på Civilekonomprogrammet med internationell inriktning skall skriva sitt examensarbete på engelska för att uppfylla kraven för att erhålla civilekonomexamen med internationell inriktning från programmet. Seminariet skall hållas på engelska när student på Civilekonomprogrammet med internationell inriktning försvarar sitt examensarbete.

I övriga fall där uppsatsen skrivits på engelska ska även seminariet hållas på engelska såvida inte alla seminariedeltagare (inklusive sidoopponenter och handledare) är svensktalande.

Handledning garanteras endast under den första termin den studerande är registrerad på kursen. Detta gäller oavsett hur ofta studenterna träffat sin handledare.

Uppsatsen bör i normalfallet skrivas av två författare. Det är ej möjligt att två studenter i ett uppsatspar skriver uppsats på olika nivåer (t.ex. blanda masteruppsats och examensarbete).

Uppsatsarbetet är en campuskurs som förutsätter personlig närvaro för handledning, deltagande i seminarier och samarbete med uppsatspartner.

En tumregel för uppsatsens omfattning är ca 50-80 sidor.

Det empiriska underlaget som används i uppsatsen ska vid förfrågan finnas tillgängligt för handledare, huvudopponenter och bedömare i sin fullständiga form (rådata).

Försvar av eget examensarbete bör om möjligt ske först efter det att sidooppositionen är godkända. De obligatoriska arbetsseminarierna skall vara godkända före försvaret.

Uppsatsseminariet och huvudoppositionen genomförs normalt vid kursslutet (vanligen terminsslutet). Studenter som inte är klara med sin uppsats ges möjlighet att försvara sin uppsats nästa seminarieperiod.

När betyg meddelats skall arkivexemplar av uppsatsen inlämnas snarast, och senast inom 4 veckor, i digital form via systemet Diva.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 34

Kurslitteratur

Moment 1

Litteratur eller andra underlag anvisas av handledaren eller seminarieledaren.

Moment 2

Anvisningar för sidooppositions-PM finns att tillgå i manualen för uppsatsarbete som finns tillgänglig via: http://www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/uppsatsmanual/

Moment 3

Litteratur sökes individuellt. En lista på rekommenderad metodlitteratur finns via appendix i manualen för uppsatsarbete. http://www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/uppsatsmanual/

Moment 4

Anvisningar för huvudopposition finns att tillgå i manualen för uppsatsarbete. http://www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/uppsatsmanual/

Referenslitteratur till kursen:

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.