Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

New Venture Creation, 7,5 hp

Engelskt namn: New Venture Creation

Denna kursplan gäller: 2020-10-12 och tillsvidare

Kurskod: 2FE420

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-09-20

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-10-23

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenter möjlighet att uppleva resan att skapa ett nytt företag i teamet. Kursen syftar till att integrera teoretisk kunskap och praktiskt tillämpning av hur nya verksamheter skapas. Under kursen ska studenterna skapa och utvärdera nya satsningar. Baserat på senaste utvecklingen av teori på området kommer studenterna att använda en design modell för att skapa och utvärdera nya verksamhetsidéer genom interaktion med olika intressenter. Kursen ges och examineras på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:
  • utvärdera teorier för bildande av nya verksamheter
  • skapa och bedöma idéer till nya verksamheter 
  • bedöma konsekvenser av gjorda val i nya verksamheter med hänsyn till etiska, hållbarhets- och teknologiska aspekter 
  • kritisk reflektera över individens och gruppens förmåga att skapa nya verksamheter i samverkan med intressenter
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

90 hp kurser inom det samhällsvetenskapliga eller det tekniska-naturvetenskapliga utbildningsområdet.  
 
Gymnasium Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Lärande stöds av föreläsningar där litteraturen och föreläsningarna är avsedda att komplettera varandra. Studenterna arbetar i grupper i ett "hackaton-format" och workshopsformat samt förväntas delta under de heldagar detta pågår. Gruppens arbete kommer att presenteras både skriftligt och muntligt.

Examination

Examinationen på kursen består av en individuell skriftlig uppgift, en skriftlig rapport och presentation som genomförs i grupp. Närvaro vid gruppaktiviterna är obligatoriskt och därmed en examinerande del av kursen. För en godkänd kurs krävs att varje delexamination är godkänd. Kursen ges och examineras på engelska.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För students om underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas.

Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan.

Kan ej användas med kursen 2fe419 i samma examen.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Kurslitteratur

Lazarow Alexandre
Out-innovate : how global entrepreneurs from Delhi to Detroit are rewriting the rules of Silicon Valley
Boston, MA : Harvard Business Review Press : [2020] : xii, 275 pages :
ISBN: 9781633697584
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Zero to one : notes on startups, or how to build the future
Thiel Peter A., Masters Blake
First edition. : New York : Crown Business : [2014] : 210 pages :
9780804139298.jpg
ISBN: 9780804139298
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

10-12 vetenskapliga artiklar (ca. 200-250 sidor) och två böcker från universitetsbiblioteket tillkommer vid momentstart. (Obligatoriskt) Ytterligare individuell litteratursökning på specifika ämnesområden kan vara nödvändig för att slutföra uppgiften

Referenslitteratur till kursen

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktik falls uppgifter.

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Doherty Fraser
48-hour start-up : from idea to launch in 1 weekend
London : Thorsons : 2016 : xv, 208 pages :
ISBN: 9780008196684
Se bibliotekskatalogen Album