Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fred och fredsbyggande, 15 hp

Engelskt namn: Peace and Peacebuilding

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 2FO026

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Freds- och konfliktstudier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-21

Innehåll

Syftet med kursen är att förbereda studenterna för ett arbetsliv inom området fredsbyggande. Kursen ska utveckla kunskap och kompetenser som utgör ett underlag för befattningar inom området på lokal, nationell och internationell nivå. Kursen ska också förbereda studenter för fördjupade studier på forskarnivå. 

Studierna innehåller avancerade litteraturstudier, övningar, vetenskaplig analys samt empiriska fallstudier.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • diskutera och jämföra hur olika teorier definierar, förstår och studerar fred och fredsbyggande processer i post-konflikt samhällen,
  • beskriva och jämföra institutioner och processer för fredsbyggande på lokal, regional, nationell och internationell nivå,
  • identifiera, insamla och bearbeta empiriskt och teoretiskt material relevant för utförandet av skriftliga och muntliga uppdrag,
  • utföra analyser av fredsprocesser i post-konflikt samhällen.
För detta ändamål ska studenten ha:
  • insikt i existerande litteratur om fred,
  • insikt i existerande litteratur om fredsbyggande,
  • förmåga att självständigt identifiera och analysera samhällsproblem i post-konflikt miljöer,
  • förmåga att självständigt identifiera och analysera vetenskapliga problem i freds och konfliktstudier,
  • förmåga att tänka kritiskt och konstruktivt om konkurrerande vetenskapliga perspektiv,
  • förmåga att hantera metodologifrågor och systematiskt informationsinsamlande.

Behörighetskrav

Freds- och konfliktstudier 90 hp inkl. självständigt arbete 15 hp, eller Statsvetenskap 90 hp inkl. självständigt arbete 15 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av lektionsundervisning, litteraturseminarier, samt handledning vid rapport- och essäskrivning. 

Lektionsundervisning syftar till att introducera nyckelbegrepp och teorier nödvändiga för förståelsen av fred och fredsbyggande samt för studier av fredsprocesser i post-konflikt samhällen.

Litteraturseminarier är ett komplement till lektionsundervisning med syftet att möjliggöra fördjupning i valda aspekter i kurslitteraturen.

Handledning i samband med rapport- och essäskrivning ges både individuellt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom seminariedeltagande och skrivuppgifter.

Skriftlig hemtentamen/arbete individuellt: Kursens deltagare förväntas författa en längre rapport om cirka 15-20 sidor om fred och fredsbyggande i en vald post-konflikt miljö. Skrivuppgiften är individuell och bär 75% av det totala betyget på kursen.

Annan typ av examination: Kursens deltagare förväntas i grupper om 2-3 diskutera fram lösningar på aktuella problem i området fred och fredsbyggande. Arbetet görs i form av seminarier och grupparbete, och redovisas i en rapport med omfånget på 3-5 sidor. Grupparbeten bär 25% av det totala betyget på kursen.

Studerande måste få minst betyget G på varje delexamination.

För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst 5 provtillfällen.

Den studiehandledning som presenteras vid kursstarten ger ytterligare vägledning om examination.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter
att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst 5 provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Barash David P.
Approaches to peace : a reader in peace studies
Fourth Edition. : 2017 : x, 310 pages :
ISBN: 9780190637590
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Peacebuilding : a field guide
Reychler Luc, Paffenholz Thania
Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers : 2001 : 573 s. :
ISBN: 1-55587-912-8 (h
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Understanding quality peace : peacebuilding after civil war
Joshi Madhav, Wallensteen Peter
Abingdon, Oxon : Routledge : 2018. : xxi, 291 pages :
ISBN: 978-1-138-30767-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Diehl Paul F.
Peace: A Conceptual Survey
Oxford Research Encyclopedia of International Studies : 2019 :
https://www.oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-515
Obligatorisk

The Peace Scale: Conceptualizing and Operationalizing Non-Rivalry and Peace
P. Klein James, Goertz Gary, F. Diehl Paul
Ingår i:
Conflict management and peace science [Elektronisk resurs].
Ithaca, N.Y. : World University Division, World Research Center : 25 : sid. 67-80 :
Obligatorisk

Paffenholz Thania
International peacebuilding goes local: analysing Lederach's conflict transformation theory and its ambivalent encounter with 20 years of practice
Ingår i:
Peacebuilding [Elektronisk resurs]
2013- : 2 : sid. 11-27 :
Obligatorisk

Gawerc Michelle, I.
Peace-building: Theoretical and concrete perspectives
Ingår i:
Peace and change. [Elektronisk resurs]
31 : sid. 435-478 :
Obligatorisk

Additional reading: All articles available under “publications" section of the www.varietiesofpeace.net website.