Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till e-Government, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to e-Government

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Institutionen för informatik, 2006-06-22

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Vi blir allt mer 24-timmarsmänniskor som när som helst och var som helst kan interagera med andra människor, organisationer och ting på sätt som tidigare aldrig varit möjligt. Detta innebär att om framtidens offentliga sektor ska kunna möta medborgarens behov måste den förändras i takt med resten av samhället. Denna förändring pågår redan idag inom den offentliga sektorn. Den innebär att förvaltning, service till medborgare och demokratiska processer genomgår stora förändringar. Dessa förändringsprocesser benämns ofta e-Government eller 24-timmarsmyndigheten och inkluderar begrepp som e-förvaltning, e-service och e-demokrati. Med utgångspunkt i IT-utvecklingens betydelse för samhällets utveckling behandlar kursen olika sätt att förstå och förhålla sig till teknik och till strategier och tekniker för e-Government, bl.a. nya digitala tjänster och de plattformar de behöver för att fungera.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• Beskriva grundläggande idéer om teknikens roll i samhället.
• Beskriva grunderna i den pågående förändringen av den offentliga sektorn.
• Redogöra för centrala begrepp inom området e-Government.
• Genomföra enklare analyser av fenomen relaterade till e-Government.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av institutionen. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Kurslitteratur

Henman Paul.
Governing electronically : e-government and the reconfiguration of public administration, policy and power
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2010. : xii, 271 p. :
ISBN: 0-230-20588-7 (hbk.) : ¹60.00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Homburg Vincent
Understanding e-government : information systems in public administration
London : Routledge : 2008 : 131 s. :
ISBN: 978-0-415-43094-4 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindblad-Gidlund Katarina
Förvaltning och medborgarskap i förändring : etablerad praxis och kritiska perspektiv
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 309 s. :
ISBN: 978-91-44-05562-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)