Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7,5 hp

Engelskt namn: Webdesign with JavaScript and Document Object Model

Denna kursplan gäller: 2011-01-03 till 2015-03-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IN007

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Institutionen för informatik, 2007-08-31

Reviderad av: Institutionen för informatik, 2010-12-22

Innehåll

Kursen avser att ge förståelse för, och praktisk kunskap i, hur webbsidors dynamiska beteende kan formas med hjälp av JavaScript och Document Object Model. Utformningen av webbsidor kan delas in i tre aspekter: (1) innehåll och struktur, (2) presentation och (3) beteende. I modern, standarddriven webbutveckling strävar vi mot en separation av dessa tre aspekter. XHTML används i regel enbart för innehåll och struktur, medan presentationsaspekten hanteras med hjälp av stilmallar, Cascading Stylesheets (CSS). Beteendeaspekten avser t ex hur en webbsida beter sig i förhållande till vad en användare gör med sidan, men också hur innehållet kan förändras dynamiskt beroende på innehållet i en databas. Kursen rymmer en introduktion till webbsidors dynamiska, interaktiva egenskaper. Två framträdande begrepp i kursinnehållet är Document Object Model (DOM) och JavaScript. DOM kan förstås som ett standardiserat sätt för webbläsare att bygga upp en modell av en webbsida. Genom att förändra denna modell utifrån t ex användarens beteende kan också webbsidans innehåll och utseende förändras på ett genomgripande sätt. Ett centralt inslag i kursen är programmeringsspråket JavaScript som används som ett verktyg för att skapa dynamiska webbsidor genom att manipulera och förändra en webbsidas DOM-modell. Kursen presenterar en introduktion till JavaScript men fordrar ingen tidigare programmeringserfarenhet. Kursen introducerar också användningen av moderna webbutvecklingstekniker (AJAX) och hur sådan utveckling kan stödjas och underlättas med hjälp av färdigutvecklade scriptbibliotek.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - Förstå och beskriva innebörden av Document Object Model (DOM). - Programmera med programmeringsspråket JavaScript. - Självständigt skapa egna dynamiska webbsidor med hjälp av DOM och JavaScript.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen fokuserar på JavaScript och DOM och förutsätter grundläggande kunskaper i HTML och CSS. Studieformen fordrar ett stort mått av självständigt arbete med möjlighet till handledning från lärare. Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av institutionen. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor. Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Registrator (Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå). Ansökan förmedlas därefter till berörd institution för bedömning. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. Se också "Lokal tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet" (Dnr: 540-3589-09).

Litteratur

 • Giltig från: 2011 vecka 25

  DOM Scripting: Web Design with JavaScript and the Document Object Model, Second Edition
  Jeremy Keith, Jeffrey Sambells
  New York: friends of ED : 2010 :
  Obligatorisk

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2011 vecka 1

  Keith Jeremy
  DOM scripting : web design with JavaScript and the Document Object Model
  Berkeley, Calif. : Friendsofed : cop. 2005 : xxii, 341 s. :
  ISBN: 1-59059-533-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)