Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7,5 hp

Engelskt namn: Webdesign with JavaScript and Document Object Model

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 till 2011-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IN007

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Institutionen för informatik, 2007-08-31

Innehåll

Kursen avser att ge förståelse för, och praktisk kunskap i, hur webbsidors dyna-miska beteende kan formas med hjälp av JavaScript och Document Object Model. Utformningen av webbsidor kan delas in i tre aspekter: (1) innehåll och struktur, (2) presentation och (3) beteende. I modern, standarddriven webbutveckling strävar vi mot en separation av dessa tre aspekter. XHTML används i regel enbart för inne-håll och struktur, medan presentations-aspekten hanteras med hjälp av stilmallar, Cascading Stylesheets (CSS). Beteende-aspekten avser t.ex. hur en webbsida beter sig i förhållande till vad en användare gör med sidan, men också hur innehållet kan förändras dynamiskt beroende på inne-hållet i en databas. Kursen rymmer en introduktion till webbsidors dynamiska, interaktiva egenskaper. Två framträdande begrepp i kursinnehållet är Document Object Model (DOM) och JavaScript. DOM kan förstås som ett standardiserat sätt för webbläsare att bygga upp en modell av en webbsida. Genom att förändra denna modell utifrån t ex användarens beteende kan också webb-sidans innehåll och utseende förändras på ett genomgripande sätt. Ett centralt inslag i kursen är programmeringsspråket JavaScript som används som ett verktyg för att skapa dynamiska webbsidor genom att manipulera och förändra en webbsidas DOM-modell. Kursen presenterar en introduktion till JavaScript men fordrar ingen tidigare programmeringserfarenhet. Kursen introducerar också användningen av moderna webbutvecklingstekniker (AJAX) och hur sådan utveckling kan stödjas och underlättas med hjälp av färdigutvecklade scriptbibliotek.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förstå och beskriva innebörden av Document Object Model (DOM), programmera med programmeringsspråket JavaScript, samt självständigt skapa egna dynamiska webbsidor med hjälp av DOM och JavaScript.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen fokuserar på JavaScript och DOM och förutsätter grundläggande kunskaper i (X)HTML och CSS. Studie-formen fordrar ett stort mått av själv-ständigt arbete med möjlighet till hand-ledning från lärare. Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhanda-hålls av institutionen. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introducer-as och tillhandahålls nödvändiga dator-tillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Examinationen sker normalt genom skrift-liga prov, aktivt deltagande i seminarier och/eller datorlaborationer och andra former av inlämningsuppgifter. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregi-strerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därut-över erfordras särskild dispens av studie-vägledare eller studierektor. Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan exami-nator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik. TILLGODORÄKNANDE Studierektor vid institutionen för informa-tik beslutar om tillgodoräknande på moment/kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestill-hörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 36

Keith Jeremy
DOM scripting : web design with JavaScript and the Document Object Model
Berkeley, Calif. : Friendsofed : cop. 2005 : xxii, 341 s. :
ISBN: 1-59059-533-5
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)