"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Alternativa interaktionsgränssnitt, 7,5 hp

Engelskt namn: Alternative Interaction Interfaces

Denna kursplan gäller: 2011-12-26 och tillsvidare

Kurskod: 2IN088

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Informationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Institutionen för informatik, 2011-12-22

Innehåll

Kursen introducerar begreppet interaktionskomplexitet som modell för att förstå och analysera IT-artefakter med avseende på relationen mellan deras interna och externa egenskaper. Detta innebär ett fokus på alternativa interaktionsgränssnitt för att hantera den komplexitet som omgärdar IT i olika former. Stor vikt läggs vid jämförande analyser av olika sätt att hantera den komplexitet som är associerad med interaktion med specifika IT-artefakter. För detta ändamål innehåller kursen substantiella inslag av fördjupande studier av tillämpningsdomäner som är föremål för analys. Exempel på domäner som kan vara tänkbara är 3D modellering, digital compositing, logistik och andra områden som präglas av rik komplexitet i olika former och där IT-stöd är av stor betydelse.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - Självständigt och i grupp analysera, värdera och beskriva IT-artfakters interaktionskomplexitet med stöd i teoribildning. - Självständigt sammanställa en analys av interaktionskomplexitet i form av en artikel i enlighet med principer för vetenskapligt skrivande. - Självständigt, muntligt och skriftligt presentera kritik av en analys av interaktionskomplexitet.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen fordras kandidatexamen med självständigt arbete 15 högskolepoäng. I kandidatexamen ska ingå informationsvetenskap, informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap eller informatik med inriktning mot digital medieproduktion 60 högskolepoäng eller motsvarande behörighet. Exempel på motsvarande behörighet är media- och kommunikationsvetenskap, grafisk design, webbdesign, digital marknadskommunikation, osv. Därutöver krävs EnA och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska men kan även ges på svenska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Examinationen sker i form av två individuella inlämningsuppgifter och deltagande i ett grupparbete (inklusive rapportering och dokumentation). Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor. Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Registrator (Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå). Ansökan förmedlas därefter till Institutionen för informatik för bedömning. I ansökan anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. Se också "Lokal tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet" (Dnr: 540-3589-09).

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 52

Complex Interaction
Janlert Lars-Erik, Stolterman Erik
Ingår i:
ACM transactions on computer-human interaction [Elektronisk resurs]
New York, NY : The Association : 1994- : 17 :
Obligatorisk

Norman Donald A.
Living with complexity
Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 2011 : viii, 298 s. :
ISBN: 978-0-262-01486-1 (hardcover : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).