Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Aktivitetsteori, 7,5 hp

Engelskt namn: Activity Theory

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN100

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Institutionen för informatik, 2013-03-22

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till aktivitetsteori, en ledande post-kognitivistisk teori inom området människa-datorinteraktion (MDI). Kursen behandlar aktivitetsteorins grundläggande begrepp och principer, samt dess tillämpningar inom MDI och relaterade områden (inklusive interaktionsdesign, datorstött samarbete och lärande). Vidare berörs förhållandet mellan aktivitetsteori och andra post-kognitivistiska teorier inom MDI. Av särskild vikt är utvecklingen inom aktivitetsorienterad design av datorsystem, samt hur aktivitetsteori influerar analytiska verktyg för design och utvärdering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Presentera och förklara grundläggande begrepp och principer inom aktivitetsteori.
• Beskriva relationen mellan aktivitetsteori och andra post-kognitivistiska teorier inom MDI.
• Beskriva de främsta befintliga tillämpningarna av aktivitetsteori inom MDI och relaterade områden.
• Tillämpa minst ett analytiskt verktyg, influerat av aktivitetsteori, som kan användas vid design och utvärdering.
• Förklara de viktigaste principerna för aktivitetsorienterad design.
• Kritiskt värdera hur aktivitetsteori kan tillämpas på de problem som uppstår i samband med design och utvärdering av interaktiva tekniker.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser motsvarande 90 hp inom informatik, antropologi, datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråklig litteratur. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Acting with technology: activity theory and interaction design
Kaptelinin Victor, Nardi Bonnie
Cambridge, Mass: The MIT Press. : 2009 :
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).