Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Prototyper för interaktion, 15 hp

Engelskt namn: Prototyping Interaction

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IN109

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2014-03-21

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-27

Innehåll

Kursen bygger vidare på studenternas tidigare kunskaper om prototyping inom ramen för människa-datorinteraktion (MDI) och interaktionsdesign. Kursens centrala tema och frågeställning är hur olika interaktionssammanhang innebär olika förutsättningar för prototyping som ett led i designarbetet. Med startpunkt i stationär, skärm- och pekdonsbaserad interaktion utforskas sammanhang, teknologier och miljöer som ställer förändrade krav på prototyping. Under samlingsnamnet förkroppsligad interaktion möter studenterna ett teoretiskt perspektiv och interaktionsformer vars karaktär innebär förändrade utmaningar och möjligheter avseende design och arbete med prototyper. Kursen behandlar således interaktion som inte är begränsad till användningen av skärm och pekdon utan också till sammanhang av annan social och materiell karaktär.

Kursen lägger stor vikt vid en kombination av teoretisk reflektion och praktiskt arbete med prototyping. Under kursen behandlas en variation av material och tekniker för realisering av prototyper inom interaktionsdesign. Kursen rymmer även ett generellt metodologiskt inslag genom att behandla kontextuellt förankrade studiemetoder i jämförelse med en mer kvantitativ ansats som den kommer till uttryck i exempelvis experimentella undersökningar.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för förkroppsligad interaktion som ett teoretiskt ramverk inom MDI.
2. Presentera och förklara metodologoiska begrepp och principer som är relevanta för dels kontextuellt förankrade studiemetoder, dels kontrollerade experiment. 
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
3. Uppvisa färdighet att realisera prototyper med hjälp av flera olika material.
4. Samla in, sammanställa och skriftligt presentera information avseende ett självständigt valt delområde av MDI som relaterar till kursens innehåll.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
5. Självständigt värdera och välja material och tekniker för prototyping givet en viss designsituation.
6. Kritisk värdera ett användningssammanhang med stöd av förkroppsligad interaktion som teoretiskt ramverk.
7. Värdera olika metodansatser avseende etiska aspekter på såväl forsknings- som utvecklingsarbete.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informationsvetenskap, informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap eller informatik med inriktning mot digital medieproduktion, eller motsvarande behörighet. Dessutom krävs En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Dourish Paul
Where the action is : the foundations of embodied interaction
Cambridge, Mass. : MIT Press : 2004 : x, 233 s. :
ISBN: 0-262-54178-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).