Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociala och interaktiva medier, 15 hp

Engelskt namn: Social and Interactive Media

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN110

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2014-12-18

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Under kursen studeras sociala och interaktiva medier teoretiskt, med utgångspunkt i kritisk teori, empiriskt samt designorienterat. Under kursen löper en röd tråd med tre övergripande perspektiv på sociala och interaktiva medier: ett individperspektiv som behandlar relationen mellan identitetsskapande och sociala medier, ett socialt perspektiv som behandlar delaktighet och maktrelationer i sociala medier och ett designperspektiv som behandlar viralitet och social interaktion.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för vad som konstituerar sociala och interaktiva medier.
2. Redogöra för hur olika sociala medieformer kan analyseras med utgångspunkt i kritisk teori.
3. Redogöra för sociala mediers inverkan på identitetsskapande.
4. Redogöra för metodologiska utmaningar vid studier av sociala medier. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
5. Empiriskt studera och analysera faktorer som genererar deltagande och icke-deltagande i sociala medier.
6. Identifiera och analysera hur maktrelationer kan uppstå i sociala medier.
7. Utforma strategier och motstrategier i konfliktsituationer i sociala medier.
8. Utforma, motivera samt skriftligt och muntligt redogöra för ett designförslag för utveckling av sociala medier. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
9. Självständigt söka information om problem och identifiera behov av ytterligare kunskap.
10. Genomföra konsekvensanalyser av egna designförslag från ett samhälleligt och etiskt perspektiv.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informationsvetenskap, informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, eller informatik med inriktning mot digital medieproduktion, eller motsvarande behörighet. Dessutom krävs En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Fuchs Christian
Social media : a critical introduction
London : SAGE Publications : 2014 : vii, 293 p. :
ISBN: 9781446257319
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Social Media and the ‘Spiral of Silence’
Hampton K.N., Rainie L., Lu W., Dwyer M., Shin I., Purcell K.
Pew Research Center, Washington, DC. : 2014 :
Social Media and the ‘Spiral of Silence’
Obligatorisk

Noelle-Neumann Elisabeth
The spiral of silence : public opinion, our social skin
Chicago : Univ. of Chicago P. : 1984 : 200 s. :
ISBN: 0-226-58932-3 (cloth)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1.

Walker Rettberg Jill
Seeing Ourselves Through Technology - How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves
Palgrave Macmillan : 2014 :
Open access
Obligatorisk

Martin Gail Z. (gail Z. Martin)
Essential social media marketing handbook - a new roadmap for maximizing yo
Career Press : 2017 : 240 sidor :
ISBN: 978-1-63265-092-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).