"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15 hp

Engelskt namn: Business Development in Digital Organizations

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IN117

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-09

Innehåll

Modul 1. Systemteori och organisationsförändring, 7,5 hp.
Kursmodulen ger en introduktion till systemteori som en metod för att analysera komplexa verksamheter i syfte att förändra exempelvis en organisations verksamhetsprocesser. Med begreppet systemteori avses tvärvetenskapliga studier av olika typer av system. Systemteori ger kunskaper om och förståelse för systemtänkande och hur system kan studeras och analyseras. Modulen behandlar även upphandling av informationssystem. Upphandling är den term som beskriver processen att införskaffa produkter eller tjänster. Inom informationsteknikområdet genomförs upphandlingar bl.a. för att införskaffa teknisk utrustning, programvara eller tjänster som exempelvis support och systemutveckling. Två centrala delar av en upphandlingsprocess är de val och värderingar som måste göras i samband med anskaffning av informationssystem samt att kunna följa och förhålla sig till dator- och informationsteknikens utveckling.

Modul 2. Verksamhetsmodellering, 7,5 hp.
Kursmodulen behandlar hur processtänkande och verksamhetsmodellering kan användas i samband med utveckling av verksamheter av olika slag. Verksamhetsmodellering omfattar metoder och tekniker för att skapa en aktivitetsorienterad beskrivning av en verksamhet. Modulen förmedlar grunderna i processkartläggning och processbeskrivning. De processmodeller som skapas beskriver tjänster som ska levereras till kunder eller klienter, logiken i arbetsprocesser och deras samverkan, hur processerna bör passas in i en verksamhet och ledas samt hur IT kan brukas i dem. Under kursmodulen sätts modelleringsarbetet in i ett större sammanhang som ett led i arbetet att öka en verksamhets kund-/klientorientering samt skapa förutsättningar för digitalisering och effektivisering. I samband med detta diskuteras på vilka sätt förändring av arbetsprocesser, organisatoriskt lärande och organisationsförändring samt användning av IT kan skapa mervärden för verksamheten.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Systemteori och organisationsförändring, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1.     Förstå hur IT-relaterade problem i organisationer kan analyseras på en grundläggande nivå.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
2.     Tillämpa grundläggande systemteoretisk utredningsmetodik för verksamhetsanalys.
3.     Använda konceptuella modeller för att formulera och värdera lösningar för ett informationssystem i en verksamhet.
4.     Visa förmåga att omsätta verksamhetsanalys i konkreta kravformuleringar i ett upphandlingsförfarande.
5.     Presentera eget arbete muntligt och skriftligt
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
6.     Visa förmåga att utifrån systemteori analysera och värdera verksamhetsanalyser.

Modul 2. Verksamhetsmodellering, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1.     Förklara hur en verksamhet kan beskrivas i form av processmodeller på tre nivåer; ledningsnivå, processnivå och konkret implementation.
2.     Redogöra för hur arbetsprocesser i en verksamhet kan fungera tvärs över organisatoriska enheter samt på vilket sätt de bidrar till verksamhetens mål.
3.     Förklara hur en verksamhet kan effektiviseras genom kund-/klientfokus, förändring och förbättring av arbetsprocesser samt bruk av informationsteknologi.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
4.     Utveckla en grundläggande processbeskrivning av en verksamhet.
5.     Genomföra en enkel analys av en verksamhet i syfte att finna förbättringsmöjligheter med hänsyn till de tjänster verksamheten erbjuder kunder/klienter, resursutnyttjande samt verksamhetens kvalitet.
6.     Använda processmodeller i verksamhetsutveckling.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
7.     Förhålla sig kritiskt till olika konsekvenser av processmodellering för organisationer i både privat och offentlig sektor.
8.     Reflektera över etiska frågor och genusfrågor relaterade till verksamhetsutveckling.
9.     Värdera och identifiera kurslitteraturens centrala innehåll samt sammanställa och presentera detta för åhörare.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Modul 1. Systemteori och organisationsförändring, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och genomförande av gruppuppgifter. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 2. Verksamhetsmodellering, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmodul. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på bägge ingående kursmoduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras betyget väl godkänd på bägge ingående kursmoduler.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Moment 1a.

Systemteori och organisationsförändring

The manager's guide to systems practice : making sense of complex problems
Stowell Frank A., Welch Christine Elizabeth.
Chichester : John Wiley & Sons : c2012. : 256 s. :
ISBN: 978-1-118-34563-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 1b.

Informationsteknik och organisationsförändring

Laudon Kenneth C
Management Information Systems, Global Edition
ISBN: 9781292094007. Pearson : 2015 :
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 2.

Verksamhetsmodellering

Processbaserad verksamhetsutveckling : [varför - vad - hur?]
Ljungberg Anders, Larsson Everth
2., kraftigt omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 540 s. :
ISBN: 978-91-44-05976-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).