Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Webbaserade system, 30 hp

Engelskt namn: Web-based Systems

Denna kursplan gäller: 2019-09-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IN120

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2019-10-03

Innehåll

Moment 1. Programvarukvalitet 7,5 högskolepoäng
Software Quality, 7,5 credits
Kursmomentet fokuserar programvarukvalitet i utvecklings- och driftssituationer. Det behandlar hur olika typer av mjukvarutestning bidrar till programvarukvalitet. Under momentet behandlas olika nivåer av mjukvarutester, från lågnivåtest som enhets- och integrationstest till olika typer av högnivåtester som acceptanstester och funktionstester. Vidare diskuteras hur programvarukvalitet kan förbättras genom att använda olika typer av verktyg, samt andra tekniker och metoder.

Moment 2. Webbaserade klienter, 7,5 högskolepoäng
Web-based Clients, 7,5 credits
Kursmomentet behandlar principer och metoder för webbutveckling på klientsidan. Vikt läggs vid att ge insikt i hur man skapar moderna, tillgängliga och funktionella webbsidor, genom att tillämpa olika tekniker för struktur, form och dynamik. Mer specifikt används moderna standarder för HTML, CSS och JavaScript. Momentet behandlar design av klienter som kan konsumera befintliga webbtjänster på ett för användaren tillfredsställande sätt. Vidare betonas viktiga aspekter för produktionssättningen av den webbaserade klienten, exempelvis kodanalys och kodkomprimering.

Moment 3. Projektledning och projektmetodik, 7,5 högskolepoäng.
Project Management and Project Methodology, 7,5 credits.
Kursmomentet behandlar hela processen att starta och driva ett projekt från initiala problem-
formuleringar, organisationsformer och projektplanering till genomförande, avslut och utvärdering av IT-projekt. Det ger även förståelse för projektmetodik, vad IT-projekt kan vara i olika sammanhang, hur de kan ledas och styras samt hur olika situationer påverkar ledarskapet i projekt. Kursen ger även en kritisk fördjupning av kunskap om olika projektorganiseringsdiskurser, för- och nackdelar med projekt som organisationsform samt olika strategier för att med projekt som organisationsform uppnå olika mål.

Moment 4. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 högskolepoäng Project Work, 7,5 credits
Kursmomentet avser att ge den studerande tillfälle att självständigt genomföra ett projektarbete inom IT-området. Detta innefattar specifikation av ett givet projektuppdrag, problemformulering och avgränsning, problemlösning samt utarbetande av en skriftlig rapport. Den skriftliga rapporten försvaras i ett seminarium. Under projektarbetet ges den studerande kunskap om och insikt i aktuella frågor rörande projekthantering inom IT-området. Kursen behandlar även de frågor av sociologisk, socialpsykologisk och pedagogisk karaktär som aktualiseras i samband med processinriktat arbete, exempelvis gällande konflikter, individuella olikheter, ledarskap, olika inlärningsstilar och preferenser i arbetssätt. Under projektarbetet ges studenterna även möjlighet att tillämpa informationsteknik för att stödja processinriktat arbete i projektform.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Programvarukvalitet 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1.Redogöra för mjukvarutestningens roll i systemutvecklingsprocessen och olika kriterier för programvarukvalitet.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2.Planera och genomföra mjukvarutestning.
3.Genomföra programutveckling och mjukvarutestning genom användning av relevanta programutvecklingsverktyg såsom versionshanteringssystem, automatiska byggverktyg samt felhanteringssystem.

Moment 2. Webbaserade klienter, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva och förstå innebörden av tekniker och metoder för utveckling av funktionella webbsidor

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Uppvisa praktiska färdigheter inom webbutveckling på klientsidan, vad gäller tekniker för struktur, form och dynamik.
3. Designa moderna, tillgängliga och funktionella webbsidor som konsumerar befintliga webbtjänster.
4. Tillämpa grundläggande kodanalys och kodkomprimering.

Moment 3. Projektledning och projektmetodik, 7,5 högskolepoäng Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva och förklara hela projektprocessen från initiering till utvärdering, inklusive hur projekt kan ledas och styras.
2. Identifiera situationer där projekt som organisationsform är lämplig att tillämpa. Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Organisera och initiera ett projektarbete i samarbete med andra.
4. Genomföra presentationer av vetenskapliga artiklar och av egna arbeten.
5. Författa, presentera och diskutera en skriftlig projektplan. Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
6. Föra en kritisk diskussion om för- och nackdelar hos projekt som organisationsform och olika projektorganiseringsdiskurser.

Moment 4. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 högskolepoäng Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för de frågor av sociologisk, socialpsykologisk och pedagogisk karaktär som ofta aktualiseras i samband med processinriktat arbete.
2. Tillämpa informationsteknik för att stödja projektarbete. Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
3. Självständigt genomföra ett IT-projekt i samverkan med andra.
4. Tillämpa en projektmodells olika faser.
5. Författa, presentera och diskutera en skriftlig projektrapport. Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
6. Sjävständigt och kritisk granska, analysera och värdera det projektarbete som hen deltagit i.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen fordras minst 15 hp inom kursen Design av informationssystem, 30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Moment  1. Programvarukvalitet 7,5 hp
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänt, godkänt eller underkänd. .

Moment 2. Webbaserade klienter, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 3. Projektledning och projektmetodik, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 4. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänt på alla ingående kursmoment. För betyget väl godkänt på kursen erfordras att ett kursmoment bedömts som minst godkänt, samt att övriga tre ingående kursmoment har bedömts som väl godkända.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 28

  Moment 1.

  Programvarukvalitet

  Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit
  Langr Jeff, Hunt Andy, Thomas Dave
  O'Reilly Media : 2015 : 200 s. :
  ISBN: 9781941222591
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Patton Ron
  Software testing
  2. ed. : Indianapolis : Sams : 2005 : 389 p :
  ISBN: 0-672-32798-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2.

  Webbaserade klienter

  Duckett Jon
  Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set
  John Wiley & Sons : 2014 : s. :
  ISBN: 9781119038634
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 3.

  Projektledning och projektmetodik

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2013 : 227 s. :
  ISBN: 978-91-523-2354-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 4.

  Tillämpat IT-projektarbete

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Individer, grupper och ledarskap i projekt
  Jansson Tomas, Ljung Lennart
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 295 sidor :
  ISBN: 9789144119588
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

 • Giltig från: 2019 vecka 50

  Moment 1.

  Programvarukvalitet

  Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit
  Langr Jeff, Hunt Andy, Thomas Dave
  O'Reilly Media : 2015 : 200 s. :
  ISBN: 9781941222591
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Patton Ron
  Software testing
  2. ed. : Indianapolis : Sams : 2005 : 389 p :
  ISBN: 0-672-32798-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2.

  Webbaserade klienter

  Duckett Jon
  Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set
  John Wiley & Sons : 2014 : s. :
  ISBN: 9781119038634
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 3.

  Projektledning och projektmetodik

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2013 : 227 s. :
  ISBN: 978-91-523-2354-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 4.

  Tillämpat IT-projektarbete

  Individer, grupper och ledarskap i projekt
  Jansson Tomas, Ljung Lennart
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 290 s. :
  ISBN: 9789144068077
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

 • Giltig från: 2019 vecka 49

  Moment 1.

  Programvarukvalitet

  Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit
  Langr Jeff, Hunt Andy, Thomas Dave
  O'Reilly Media : 2015 : 200 s. :
  ISBN: 9781941222591
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2.

  Webbaserade klienter

  Duckett Jon
  Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set
  John Wiley & Sons : 2014 : s. :
  ISBN: 9781119038634
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Patton Ron
  Software testing
  2. ed. : Indianapolis : Sams : 2005 : 389 p :
  ISBN: 0-672-32798-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 3.

  Projektledning och projektmetodik

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2013 : 227 s. :
  ISBN: 978-91-523-2354-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 4.

  Tillämpat IT-projektarbete

  Individer, grupper och ledarskap i projekt
  Jansson Tomas, Ljung Lennart
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 290 s. :
  ISBN: 9789144068077
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)