Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digitala ekosystem, 30 hp

Engelskt namn: Digital ecosystems

Denna kursplan gäller: 2021-03-22 och tillsvidare

Kurskod: 2IN127

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2017-05-22

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-25

Innehåll

Moment 1. Digitala Plattformar, 7,5 högskolepoäng
Digital Platforms, 7,5 credits
Digitala plattformar har kommit att bli centrala för värdeskapande i dagens verksamheter, inte minst som nyckelresurser i organisationers förmåga att utveckla nya affärsmodeller och etablera sig på nya marknader. Kursmomentet behandlar utveckling, strategi och förvaltning av digitala plattformar och de organisationer och ekosystem som de verkar i. Momentet behandlar hur digitala plattformars karaktär  skiljer sig från andra typer av digitala artefakter samt hur detta avspeglas organisationers arbete med att på kort och lång sikt använda dem för att generera värde. Momentet innehåller praktiska inslag där studenterna tillämpar begrepp från kurslitteraturen för att utforma strategiska planer för utveckling och förvaltning av digitala plattformar.

Moment 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot systemvetenskap 15 högskolepoäng
Bachelors Thesis in Informatics with Specialisation in Systems Analysis, 15 credits
Momentet syftar till att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik samt ge övning i utrednings- eller utvecklingsarbete. Det innefattar val av tillämpningsområde, problemformulering och avgränsning samt genomförande av det självständiga arbetet. Häri inbegripes förmåga att kritiskt välja och tillämpa en med hänsyn till problemet adekvat metodansats. Momentet syftar även till att ge kunskaper och färdigheter i att genomföra projekt och dokumentera arbetet i en skriftlig rapport med den vetenskapliga rapporten som förebild samt förmåga att presentera och diskutera sitt arbete. I momentet förmedlas kunskaper om vetenskapligt förhållningssätt och artikelskrivande inom forskarvärlden. Momentet betonar värdet av att det problem som behandlas i det självständiga arbetet är förankrat i praktisk verksamhet eller kan knytas till områden inom vilka institutionen bedriver forskning.

Moment 3. Kvalitet i digitala ekosystem
Quality in digital ecosystems, 7,5 credits
Kvalitet inom IT-området indelas typiskt i tre områden, programvarukvalitet, datakvalitet, och IT-systemkvalitet. Detta kursmoment behandlar främst IT-systemens kvalitet, med särskilt fokus på två delområden. Det första området benämns IT Service Management, vilket är en övergripande benämning för alla de processer som krävs för att kunna förvalta en uppsättning IT-system i ett digitalt ekosystem. Dessa processer syftar till att säkerställa att IT-systemens kvalitet i relation till den kärnverksamhet de ska stödja, kan planeras, styras och mätas i, främst, kvantitativa termer. Det andra området handlar om att bedöma och värdera kvalitet i utfallet av användningen av IT-system. Kursmomentet problematiserar mätmetoder för process- och produktkvalitet, där man för samman förståelse av och reflektion över begreppet kvalitet, både praktisk användning såväl som i dess mer teoretiska mening, med praktiska och konkreta sätt att uppnå kvalitet förekommande inom IT-området. För att hantera kvalitetsbegreppet och kvalitetsstyrnings- eller kvalitetssäkringsmetoder försöker man standardisera i form av olika typer av ramverk för IT Service Management. Kursmomentet problematiserar och reflektera begreppet standardisering och vilken betydelse detta har för förvaltningen av IT-system i en större kontext.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Digitala Plattformar, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Jämföra digitala plattformars grundläggande uppbyggnad, karaktär och principer med andra typer av digitala artefakter.
2. Redogöra för organisatoriska konsekvenser av digitala plattformar.
3. Redogöra för hur digitala plattformar utvecklas och orkestreras.  
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4. Analysera vilka värden digitala plattformar kan generera.
5. Utveckla organisatoriska strategier för förvaltning och utveckling av digitala plattformar.
6. Utvärdera produkters potential som digitala plattformar.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
7. Värdera strategier för utveckling och förvaltning av digitala plattformar

Moment 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot systemvetenskap, 15 högskolepoäng.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Identifiera och formulera frågeställningar inom informatikområdet. 
2. Knyta frågeställning, analys och slutsatser till litteratur inom informatikområdet. 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Självständigt planera en undersökning där ett vetenskapligt sätt att generera kunskap tillämpas.
4. Genomföra en undersökning som resulterar i att kunskap genereras om den frågeställning som undersöks. 
5. Presentera och diskutera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete.

Moment 3. Kvalitet i digitala ekosystem, 7,5 högskolepoäng.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Redogöra för syftet med och innehållet i det systematiska kvalitetsarbetet inom ramen för systemförvaltning, som benämns IT Service Management.
2. Reflektera över kvalitet och standarder, både som begrepp och som företeelser, samt de problem som kan förknippas med definition och tillämpning av begreppen inom IT-området.
3. Beskriva, analysera och presentera den egna beredskapen att arbeta inom IT-området
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmomentet kunna:
4. Formulera servicenivåer och mätvärden för IT Service Management.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
5. Analysera och värdera olika ramverk och standards inom ramen för IT Service Management i syfte att hantera och förvalta IT-system.

Behörighetskrav

Univ: För att antas till kursen krävs minst betyget godkänt på samtliga kurser under år 1 och 2 på Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Moment 1. Digitala Plattformar, 7,5 högskolepoäng.
Examinationen sker genom seminarier, grupparbete samt individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot systemvetenskap 15 högskolepoäng
Examinationen sker genom en inlämningsuppgift i form av ett PM, en inlämningsuppgift i form av en uppsats samt deltagande vid en studentkonferens. Examinationen på momentet innefattar i samtliga fall en tryckfärdig skriftlig rapport och i vissa fall också någon form av IT-artefakt och/eller digital produktion. I de fall där både en artefakt/produktion och en rapport återfinns som resultat, ligger båda till grund för det slutgiltiga betyget. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 3. Kvalitet i digitala ekosystem
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och en gruppuppgift. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på alla ingående kursmoment. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att moment 2 bedömts som väl godkänt samt att minst ett de andra momenten bedömts som väl godkänt medan det andra då måste bedömas som minst godkänt.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet ska skrivas av två eller maximalt tre författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter samförfattar ett examensarbete på olika nivåer (exempelvis kandidat- och magisternivå). Handledning av examensarbetet garanteras endast under det kurstillfälle då den studerande är registrerad på kursen.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 49

  Moment 1. Digitala Plattformar, 7,5 högskolepoäng

  Tiwana, Amrit (2014). Platform Ecosystems: Aligning Architechture, Governance, and Strategy. Elsevier Inc. ISBN: 978-0-12-408066

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot systemvetenskap 15 högskolepoäng

  Hartman Jan
  Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
  2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
  ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

  Moment 3. Kvalitet i digitala ekosystem

  Standards and their stories : how quantifying, classifying, and formalizing practices shape everyday life
  Lampland Martha, Star Susan Leigh
  Ithaca : Cornell University Press : 2009 : xiii, 244 p. :
  ISBN: 978-0-8014-7461-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

 • Giltig från: 2021 vecka 12

  Moment 1. Digitala Plattformar, 7,5 högskolepoäng

  Tiwana, Amrit (2014). Platform Ecosystems: Aligning Architechture, Governance, and Strategy. Elsevier Inc. ISBN: 978-0-12-408066

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot systemvetenskap 15 högskolepoäng

  Hartman Jan
  Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
  2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
  ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

  Moment 3. Kvalitet i digitala ekosystem

  Haverblad Angelica
  IT service management i praktiken
  2., rev., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 442, [4] s. :
  ISBN: 9789144048239
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Standards and their stories : how quantifying, classifying, and formalizing practices shape everyday life
  Lampland Martha, Star Susan Leigh
  Ithaca : Cornell University Press : 2009 : xiii, 244 p. :
  ISBN: 978-0-8014-7461-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pirsig Robert M
  Zen and the art of motorcycle maintenance
  Toronto ;a New York ;a London : Bantam books : 1974 : 373 s. :
  ISBN: 0-553-14852-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)