"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 15 hp

Engelskt namn: Foundations of Human Computer Interaction and User Experience

Denna kursplan gäller: 2020-09-28 och tillsvidare

Kurskod: 2IN400

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2020-08-27

Innehåll

Modul 1. Att förstå människa-datorinteraktion, 7,5 hp.
Modulen fokuserar på att förstå hur människor interagerar med och genom digital teknik och riktar in sig på grundläggande frågor inom forskningsområdet människa-datorinteraktion (HCI). Särskilt fokus läggs på frågor som är relaterade till design för användarupplevelse (UXD), vilken roll digital teknik spelar både för individer och för samhället, samt hur teknik kan designas för att möta olika behov. Modulen erbjuder även en fördjupning inom kognition, användare, känslor och upplevelser, det vill säga grundläggande aspekter som hjälper oss att förstå och designa för människa-datorinteraktion.

Modul 2. Designtänkande och kreativitet, 7,5 hp.
Modulen fokuserar på skapandet av innovativ interaktionsdesign. Den introducerar aktuella konceptuella tillvägagångssätt inom design, såsom kritisk framställning, designpraxis, designrymd, samt tekniker för att stödja kreativitet i designprocesser. Fokus ligger på användarcentrerad design för att tillgodose positiva användarupplevelser genom innovativ design. Modulens upplägg är baserat på de steg som ingår i en designprocess och täcker aspekter såsom förståelse för designsituationen, problemdefinition, idégenerering, konceptutveckling och skapande av prototyper.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Att förstå människa-datorinteraktion, 7,5 hp.

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1. Beskriva de viktigaste problemen och utmaningarna som behandlas inom HCI-forskning och designpraktik.
2. Beskriva grundläggande utmaningar inom HCI med avseende på UXD.

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
3. Självständigt söka efter, för ämnesområdet, relevant litteratur.
4. Tillämpa teorier, koncept och modeller från området HCI och UXD.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
5. Utvärdera och välja teorier, begrepp och modeller från HCI-området i relation till en problembeskrivning.
6. Utvärdera och diskutera den roll digital teknik spelar för individer och för samhället.

Modul 2. Designtänkande och kreativitet, 7,5 hp.

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1. Beskriva och diskutera viktiga faser i och egenskaper hos en designtänkandeprocess.
2. Identifiera och diskutera lämpliga metoder och tillvägagångssätt inom varje fas i en designtänkandeprocess.

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
3. Planera, genomföra och presentera ett kvalificerat designprojekt baserat på lämpliga metoder och tillvägagångssätt inom varje fas i en designtänkandeprocess.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
4. Kritiskt utvärdera, bedöma och diskutera sina egna och andras utvalda metoder, insikter och slutsatser beträffande designtänkande och kreativitet.
5. Utvärdera och diskutera hur de valda metoderna och tillvägagångssätten relaterar till den akademiska forskningsfronten.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Modul 1: Att förstå människa-datorinteraktion, 7,5 hp.

Modulens examinationsformer: Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, en gruppuppgift och seminarier. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

Modul 2. Designtänkande och kreativitet, 7,5 hp.

Modulens examinationsformer: Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, en gruppuppgift och seminarier. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmodul.
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. 

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på båda ingående kursmoduler. För betyget väl godkänt på kursen erfordras betyget väl godkänt på båda ingående kursmoduler.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 40

Modul 1. Att förstå människa-datorinteraktion

Benyon David
Designing user experience : a guide to HCI, UX and interaction design
Fourth edition : Harlow : Pearson Education : 2019 : xxviii, 644 pages :
ISBN: 9781292155517
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 2. Designtänkande och kreativitet

The design way : intentional change in an unpredictable world
Nelson Harold G., Stolterman Erik
2. ed. : Cambridge, MA : MIT Press : 2012 : 282 s. :
ISBN: 978-0-262-01817-3 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).