Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning, 15 hp

Engelskt namn: Educational Research in Sport, Advanced level

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 2IP016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Pedagogiska institutionen, 2008-12-18

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas vetenskaplig kunskapsbildning om pedagogikens studieobjekt med fokus på teoribaserad analys. Teoretiska perspektiv med relevans för det pedagogiska forskningsfältet diskuteras och tillämpas på pedagogiska problem i syfte att skapa förståelse för hur teoretiska perspektiv och vetenskapsfilosofiska förhållningssätt påverkar val av design samt metodologiska och analytiska tillvägagångssätt. Studenten tränas i att formulera forskningsfrågor samt göra en forskningsplan för det kommande uppsatsarbetet. I kursen ingår också att upprätta en plan för information och kommunikation rörande uppsatsarbetet samt att problematisera detta med avseende på dess samhälleliga relevans samt möjliga samhälleliga konsekvenser.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa fördjupad kunskap om teoretiska perspektiv med relevans för det pedagogiska forskningsfältet med tonvikt på vetenskapsfilosofiska utgångspunkter
- visa förståelse för hur val av olika teoretiska perspektiv påverkar val av design samt metodologiska och analytiska tillvägagångssätt


Färdighet och förmåga
- genomföra teoribaserade analyser av pedagogiska problem
- upprätta en plan för information, diskussion och kommunikation rörande det planerade uppsatsarbetet i relation till relevanta målgrupper


Värderingsförmåga och förhållningssätt
- tillämpa, värdera och diskutera olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt i relation till det planerade uppsatsarbetet
- problematisera det planerade uppsatsarbetet med avseende på dess samhälleliga relevans och möjliga samhälleliga konsekvenser
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap om teoretiska perspektiv inför det kommande uppsatsarbetet

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp) i idrottspedagogik varav 15 hp ska utgöras av kursen Kandidatuppsats i idrottspedagogik, eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar.

Examination

Det förväntade studieresultaten som rör kunskap och förståelse samt färdigheten och förmågan att genomföra teoribaserade analyser av pedagogiska problem examineras i seminarieform (U/G). Värderingsförmågan och förhållningssättet att tillämpa, värdera och diskutera olika teoribaserade analytiska tillvägagångssätt för att/i syfte att göra ett självständigt och vetenskapligt förankrat val av egen analysmetod i det planerade uppsatsarbetet examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen (U/G/VG). Att upprätta en plan för information, diskussion och kommunikation rörande det planerade uppsatsarbetet i relation till relevanta målgrupper samt att problematisera det kommande uppsatsarbetet med avseende på dess samhälleliga relevans och möjliga samhälleliga konsekvenser examineras i seminarieform (U/G). Att visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap om teoretiska perspektiv inför det kommande uppsatsarbetet examineras genom en muntlig reflektion (U/G). Examinationen sker successivt under momentet samt i slutet av momentet. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Examinationen sker i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att båda examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på forskningsplanen.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie examinationstillfälle och ett andra examinationstillfälle i nära anslutning därtill. Därutöver anordnas ett tredje examinationstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända examinationstillfällen för ett visst moment eller del av moment har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
Alvesson M., Sköldberg K.
2. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 598 s. :
ISBN: 9789144046150
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Methodology and epistemology for social science : selected papers
Campbell Donald Thomas, Overman E. Samuel
Chicago : University of Chicago Press : 1988 : 609 s. :
ISBN: 0-226-09248-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Vetenskapsrådet : 2002 :
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Obligatorisk

Åsberg Rodney
Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser
Rev. uppl. : Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 2001 : 80, 7 s. :
Obligatorisk

Åsberg Rodney
Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik
Forskning i Sverige. Årgång 6, nr 4, s. 270-292. : 2001 :
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqk_Ok4-_UAhUkEpoKHRATCJYQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ida.liu.se%2F~729A94%2Fmtrl%2Faasberg.pdf&usg=AFQjCNHU7Jh5UlkxXpWzVIwFWgzFpNBgjQ&cad=rja
Obligatorisk

Därutöver tillkommer 5-6 vetenskapliga artiklar.