"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-01-01

Engelskt namn: Educational Research in Sport, Advanced level

Denna kursplan gäller: 2013-01-07 till 2013-09-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IP016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Pedagogiska institutionen, 2008-12-18

Reviderad av: Pedagogiska institutionen, 2013-01-15

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. I idrottspedagogik behandlas dessa processer inom idrottens område. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas vetenskaplig kunskapsbildning om idrottspedagogikens studieobjekt. Vidare inriktas kursen mot en vald del av det idrottspedagogiska problemområdet som student och handledare är överens om. Studenten söker och väljer litteratur för att skapa sig en ökad förståelse för det valda området. I kursen ingår också att upprätta en plan för den vetenskapliga uppsatsen samt en plan för information och kommunikation rörande uppsatsarbetet. Särskild vikt läggs vid att placera in den kommande uppsatsen i ett vetenskapligt och samhälleligt sammanhang samt att förhålla sig till etiska aspekter i relation till forskningsprocessen och det valda uppsatsämnet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• visa en bred kunskap om det forskningsområde som det kommande uppsatsarbetet är en del av
• visa en fördjupad kunskap om aktuell forskning, såväl nationell som internationell, med direkt relevans för det kommande uppsatsarbetet
• visa fördjupad kunskap om relevanta metoder för det kommande uppsatsarbetet

Färdighet och förmåga
• självständigt och systematiskt söka vetenskaplig litteratur med tonvikt på internationella databaser
• självständigt upprätta en forskningsplan för det kommande uppsatsarbetet
• självständigt upprätta en plan för information, diskussion och kommunikation rörande det planerade uppsatsarbetet i relation till relevanta målgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• granska, värdera och diskutera olika analytiska tillvägagångssätt för att kunna göra självständiga, etiska och vetenskapligt förankrade val av egen analysmetod
• problematisera det kommande uppsatsarbetet med avseende på dess samhälleliga relevans och möjliga samhälleliga konsekvenser
• självständigt värdera relationen mellan den egna kunskapsambitionen och befintlig idrottspedagogisk forskning

Behörighetskrav

Univ: 90 hp inom ämnet idrottspedagogik inklusive 15 hp självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Färdigheten och förmågan att självständigt upprätta en plan för information, diskussion och kommunikation rörande det planerade uppsatsarbetet i relation till relevanta målgrupper examineras individuellt muntligt eller skriftligt (U/G). Samtliga övriga förväntade studieresultat examineras skriftligt och individuellt genom författandet av en forskningsplan för det kommande uppsatsarbetet (U/G/VG).

Examinationen sker i slutet av momentet. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på momentet krävs att båda examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på forskningsplanen.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie examinationstillfälle och ett andra examinationstillfälle i nära anslutning därtill. Därutöver anordnas ett tredje examinationstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända examinationstillfällen för ett visst moment eller del av moment har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 2

Methodology and epistemology for social science : selected papers
Campbell Donald Thomas, Overman E. Samuel
Chicago : University of Chicago Press : 1988 : 609 s. :
ISBN: 0-226-09248-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Handbook of sports studies
Dunning Eric, Coakley Jay J.
Thousand Oaks, Calif. : SAGE : 2000 : xxxviii, 570 s. :
ISBN: 0-8039-7552-X (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Research methods for sports studies
Gratton Chris, Jones Ian
2nd ed. : London : Routledge : 2010 : xvi, 304 p. :
ISBN: 0-415-49393-5 (pbk.) : ¹29.99
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapsrådet
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
ISBN: 91-7307-008-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Åsberg Rodney
Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser
Rev. uppl. : Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 2001 : 80, 7 s. :
Obligatorisk

Åsberg Rodney
Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik
Forskning i Sverige. Årgång 6, nr 4, s. 270-292. : 2001 :
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqk_Ok4-_UAhUkEpoKHRATCJYQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ida.liu.se%2F~729A94%2Fmtrl%2Faasberg.pdf&usg=AFQjCNHU7Jh5UlkxXpWzVIwFWgzFpNBgjQ&cad=rja
Obligatorisk

Därutöver tillkommer litteratur motsvarande ca 1400-1600 sidor som väljs tillsammans med handledaren. Litteraturen ska godkännas av examinator.