Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning, 15 hp

Engelskt namn: Educational Research in Sport, Advanced level

Denna kursplan gäller: 2013-09-23 till 2014-07-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IP016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Pedagogiska institutionen, 2008-12-18

Reviderad av: Prefekten, 2013-09-26

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. I idrottspedagogik behandlas dessa processer inom idrottens område. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas vetenskaplig kunskapsbildning om idrottspedagogikens studieobjekt. Vidare inriktas kursen mot en vald del av det idrottspedagogiska problemområdet som student och handledare är överens om. Studenten söker och väljer litteratur för att skapa sig en ökad förståelse för det valda området. I kursen ingår också att upprätta en forskningsplan för den vetenskapliga uppsatsen samt en plan för information och kommunikation rörande uppsatsarbetet. Särskild vikt läggs vid att placera in den kommande uppsatsen i ett vetenskapligt och samhälleligt sammanhang samt att förhålla sig till etiska aspekter i relation till forskningsprocessen och det valda uppsatsämnet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa bred kunskap om det forskningsområde som det kommande uppsatsarbetet är en del av
- visa fördjupad kunskap om aktuell forskning, såväl nationell som internationell, med direkt relevans för det kommande uppsatsarbetet
- visa fördjupad kunskap om relevanta metoder för det kommande uppsatsarbetet

Färdighet och förmåga
- självständigt och systematiskt söka vetenskaplig litteratur med tonvikt på internationell forskning
- upprätta en forskningsplan för det kommande uppsatsarbetet som har en internlogik med avseende på forskningsprocessens olika delar
- självständigt upprätta en plan för information, diskussion och kommunikation rörande det planerade uppsatsarbetet i relation till relevanta målgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- granska, värdera och diskutera olika analytiska tillväggångssätt för att kunna göra självständiga, etiska och vetenskapligt förankrade val av egen analysmetod
- problematisera det kommande uppsatsarbetet med avseende på dess samhälleliga relevans och möjliga samhälleliga konsekvenser
- självständigt värdera relationen mellan den egna kunskapsproduktionen och befintlig idrottspedagogisk forskning

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp) i idrottspedagogik varav 15 hp ska utgöras av kursen Kandidatuppsats i idrottspedagogik, eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa moment kan ges på engelska.

Examination

Färdigheten och förmågan att självständigt upprätta en plan för information, diskussion och kommunikation rörande det planerade uppsatsarbetet i relation till relevanta målgrupper examineras individuellt muntligt eller skriftligt (U/G). Samtliga övriga förväntade studieresultat examineras skriftligt och individuellt genom författandet av en forskningsplan för det kommande uppsatsarbetet (U/G/VG).

Examinationen sker i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att båda examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på forskningsplanen.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie examinationstillfälle och ett andra examinationstillfälle i nära anslutning därtill. Därutöver anordnas ett tredje examinationstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända examinationstillfällen för ett visst moment eller del av moment har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur