Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område, 7,5 hp

Engelskt namn: Sport-Related Challenges from the Perspective of Sport Education

Denna kursplan gäller: 2018-02-26 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IP026

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-17

Reviderad av: Prefekten, 2018-06-18

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen behandlar idrottspedagogik som verktyg i strategiskt utvecklingsarbete, idrottspedagogens yrkesfält, yrkessocialisation och professionella kompetens. I kursen fokuseras idrottspedagogik som forsknings- och kunskapsområde och hur idrottspedagogik som vetenskaplig disciplin kan användas som verktyg för att identifiera, formulera och lösa problem relaterade till strategisk ledning och utvecklingsarbete inom idrottens område.

Därtill studeras de organisationer i ideell, kommersiell och offentlig sektor som styr, skapar förutsättningar för och genomför idrottsliga aktiviteter. Vidare behandlas aktuella problemställningar inom idrottens område, vilka (yrkes)positioner som stödjer och genomför utvecklingsarbete i relation till dessa problemställningar samt de kompetenser som krävs för detta.

Studenters teoretiska och vardagliga förståelser av idrottsaktiviteter undersöks, synliggörs och problematiseras under kursen, liksom deras förväntningar på universitetsstudier samt hur yrkeskompetens formas genom högre utbildning. Grundläggande modeller och begrepp för kompetensutveckling behandlas också.

I kursen tillämpas dokumentanalys och innehållsanalys som vetenskaplig metod.

Förväntade studieresultat

Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område, 7.5 hp
Sport-Related Challenges from the Perspective of Sport Education, 7.5 Credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra på ett grundläggande plan för idrottspedagogik som forsknings- och kunskapsområde
 • redogöra för de arenor inom vilka framtida yrkesutövande kan komma att äga rum och deras skilda villkor och utvecklingsbehov samt visa förståelse för grundläggande modeller för kompetens och kompetensutveckling
Färdigheter och förmåga
 • visa förmåga att identifiera utvecklingsområden som lämpar sig för idrottspedagogiska frågeställningar samt kunna analysera de kompetenskrav som ställs på anställda som ska arbeta med sådan utveckling
 • problematisera egna idrottserfarenheter i relation till forskningsbaserad kunskap om idrott som samhällsfenomen  
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt reflektera över olika former för kunskapsförmedling i utbildning, forskning och yrkespraktik samt värdera de företeelser som aktualiseras i media och/eller av aktörer inom idrottens område
 • kritiskt reflektera över sina egna och andras förväntningar på universitetsstudier och framtida yrkesutövande

Behörighetskrav

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5A/5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom en individuell skriftlig uppgift, en gruppuppgift som redovisas muntligt och med hjälp av någon visuell presentationsteknik, samt en individuell reflektionsuppgift över det egna lärandet. Den individuella skriftliga uppgiften bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Övriga uppgifter bedöms i en tvågradig betygsskala, Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga uppgiften. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Idrottspedagogik som verktyg i strategiskt utvecklingsarbete

  Engström Lars-Magnus
  Forskning om Handslagets genomförande och resultat: En utvärderande sammanställning
  Riksidrottsförbundet : 2008 :
  https://www.yumpu.com/sv/document/view/20510871/forskning-om-handslagets-genomforande-och-svenskalagse
  Obligatorisk

  Illeris Knud
  Kompetens : [vad, varför, hur]
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-07912-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Riksidrottsförbundet
  Forskning om Idrottslyftet
  Riksidrottsförbundet :
  Obligatorisk

  Riksidrottsförbundet
  Utvärderingar av Idrottslyftet
  Riksidrottsförbundet :
  Obligatorisk

  Idrottspedagogens yrkesfält

  Fahlén Josef
  Sport clubs in Sweden
  Ingår i:
  Sport clubs in Europe
  Berlin : Springer : 2015. : X, 435 p. :
  Obligatorisk

  PRIVATE SPORT SECTOR IN EUROPE : a cross-national comparative perspective.
  [S.l.] : SPRINGER : 2017. :
  ISBN: 3-319-61309-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skille Eivind Å.
  Sport for all in Scandinavia : Sport policy and participation in Norway, Sweden and Denmark
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 3 : sid. 327-339 :
  Obligatorisk

  Wirén Åkesson Joakim
  Idrottens akademisering : idrottsvetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden
  Malmö : Idrottsvetenskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola : 2014 : 238 s. :
  http://hdl.handle.net/2043/17006
  ISBN: 9789171045430
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrottspedagogens yrkessocialisation och professionella kompetens

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gör idrotten som Idrotten vill ? [Elektronisk resurs] : Barn- och ungdomsidrottens utformning i retorik och praktik
  Redelius Karin, Kempe Bergman Matthis, Larsson Bengt, Linghede Eva
  Stockholm : Riksidrottsförbundet : 2016 : 42 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-4722
  Obligatorisk

  Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram
  Riksidrottsförbundet : 2019 :
  Obligatorisk

  Lindberg Ola
  Nyttig, utvald eller bildad
  Ingår i:
  Anställningsbarhet
  Lund : Studentlitteratur : 2016 : 237 s. :
  Obligatorisk

  Litteratur utöver de tematiskt inplacerade ovan

  Ytterligare 3-4 övriga texter

 • Giltig från: 2021 vecka 7

  Idrottspedagogik som verktyg i strategiskt utvecklingsarbete

  Engström Lars-Magnus
  Forskning om Handslagets genomförande och resultat: En utvärderande sammanställning
  Riksidrottsförbundet : 2008 :
  https://www.yumpu.com/sv/document/view/20510871/forskning-om-handslagets-genomforande-och-svenskalagse
  Obligatorisk

  Forskning om Idrottslyftet
  Riksidrottsförbundet :
  http://www.rf.se/Undermeny/Forskning/Idrottslyftet
  Obligatorisk

  Illeris Knud
  Kompetens : [vad, varför, hur]
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-07912-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrottspedagogens yrkesfält

  Fahlén Josef
  Sport clubs in Sweden
  Ingår i:
  Sport clubs in Europe
  Berlin : Springer : 2015. : X, 435 p. :
  Obligatorisk

  PRIVATE SPORT SECTOR IN EUROPE : a cross-national comparative perspective.
  [S.l.] : SPRINGER : 2017. :
  ISBN: 3-319-61309-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skille Eivind Å.
  Sport for all in Scandinavia : Sport policy and participation in Norway, Sweden and Denmark
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 3 : sid. 327-339 :
  Obligatorisk

  Wirén Åkesson Joakim
  Idrottens akademisering : idrottsvetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden
  Malmö : Idrottsvetenskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola : 2014 : 238 s. :
  http://hdl.handle.net/2043/17006
  ISBN: 9789171045430
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrottspedagogens yrkessocialisation och professionella kompetens

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gör idrotten som Idrotten vill ? [Elektronisk resurs] : Barn- och ungdomsidrottens utformning i retorik och praktik
  Redelius Karin, Kempe Bergman Matthis, Larsson Bengt, Linghede Eva
  Stockholm : Riksidrottsförbundet : 2016 : 42 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-4722
  Obligatorisk

  Idrotten vill : idrottsrörelsens idéprogram : [antagen av RF-stämman 2009]
  Stockholm : Riksidrottsförbundet : 2009 : 47 s. :
  ISBN: 9789197813006
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindberg Ola
  Nyttig, utvald eller bildad
  Ingår i:
  Anställningsbarhet
  Lund : Studentlitteratur : 2016 : 237 s. :
  Obligatorisk

  Litteratur utöver de tematiskt inplacerade ovan

  3-4 vetenskapliga artiklar

 • Giltig från: 2018 vecka 9

  Idrottspedagogik som verktyg i strategiskt utvecklingsarbete

  Engström Lars-Magnus
  Forskning om Handslagets genomförande och resultat: En utvärderande sammanställning
  Riksidrottsförbundet : 2008 :
  https://www.yumpu.com/sv/document/view/20510871/forskning-om-handslagets-genomforande-och-svenskalagse
  Obligatorisk

  Forskning om Idrottslyftet
  Riksidrottsförbundet :
  http://www.rf.se/Undermeny/Forskning/Idrottslyftet
  Obligatorisk

  Illeris Knud
  Kompetens : [vad, varför, hur]
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-07912-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrottspedagogens yrkesfält

  Fahlén Josef
  Sport clubs in Sweden
  Ingår i:
  Sport clubs in Europe
  Berlin : Springer : 2015. : X, 435 p. :
  Obligatorisk

  PRIVATE SPORT SECTOR IN EUROPE : a cross-national comparative perspective.
  [S.l.] : SPRINGER : 2017. :
  ISBN: 3-319-61309-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skille Eivind Å.
  Sport for all in Scandinavia : Sport policy and participation in Norway, Sweden and Denmark
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 3 : sid. 327-339 :
  Obligatorisk

  Wirén Åkesson Joakim
  Idrottens akademisering : idrottsvetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden
  Malmö : Idrottsvetenskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola : 2014 : 238 s. :
  http://hdl.handle.net/2043/17006
  ISBN: 9789171045430
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrottspedagogens yrkessocialisation och professionella kompetens

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
  ISBN: 978-91-47-09068-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 121 s. :
  ISBN: 978-91-44-04817-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gör idrotten som Idrotten vill ? [Elektronisk resurs] : Barn- och ungdomsidrottens utformning i retorik och praktik
  Redelius Karin, Kempe Bergman Matthis, Larsson Bengt, Linghede Eva
  Stockholm : Riksidrottsförbundet : 2016 : 42 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-4722
  Obligatorisk

  Idrotten vill : idrottsrörelsens idéprogram : [antagen av RF-stämman 2009]
  Stockholm : Riksidrottsförbundet : 2009 : 47 s. :
  ISBN: 9789197813006
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindberg Ola
  Nyttig, utvald eller bildad
  Ingår i:
  Anställningsbarhet
  Lund : Studentlitteratur : 2016 : 237 s. :
  Obligatorisk

  Litteratur utöver de tematiskt inplacerade ovan

  3-4 vetenskapliga artiklar