Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogiska perspektiv på idrott och individens utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Pedagogical Perspectives on Sports and Individual Development

Denna kursplan gäller: 2020-03-02 och tillsvidare

Kurskod: 2IP038

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-04

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas individers fysiska, motoriska, kognitiva och emotionella utveckling och hur idrottspedagogiska praktiker kan utformas för lärande av idrottsliga kompetenser och färdigheter för idrottsutövare med olika bakgrunder på väg mot elitnivå. Ledning och utformning av idrottspedagogiska praktiker för individer och grupper i olika åldrar problematiseras i relation till talangutveckling och prestationsutveckling inom idrott. Under kursen fokuseras också hur tränare kan bidra till att utveckla idrottsaktiva att ta ett ansvar för sitt eget lärande och egna idrottsliga utveckling.

Förväntade studieresultat

Pedagogiska perspektiv på Idrott och individens utveckling, 7.5 hp
Pedagogical Perspectives on Sports and Individual Development, 7.5 hp

Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse 
 • Visa grundläggande kunskaper om relationen mellan individens förutsättningar för lärande och innehåll och metodik i träning och tävling i olika åldrar
 • Visa grundläggande kunskaper om hur individer i olika åldrar lär, både i individuella och kollektiva sammanhang
Färdigheter och förmåga
 • Förmåga att analysera idrottsliga praktiker ur ett pedagogiskt perspektiv och då särskilt med utgångspunkt från individens utvecklingsnivå
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kunna värdera olika idrottsliga praktiker med avseende på idrottsaktivas förutsättningar och möjligheter till lärande och utveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 
 • Individuell tentamen (U/G/VG)
 • Gruppuppgift som redovisas skriftligt och muntligt (U/G)
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på tentamen samt ett godkänt betyg på gruppuppgiften.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Barnkonventionen
  Unicef : 1989 :
  Obligatorisk

  Child and adolescent development in your classroom : topical approach
  Bergin Christi Ann Crosby., Bergin David Allen.
  Third edition. : Boston, MA, US : Cengage Learning : [2018] : xxviii, 708 pages :
  ISBN: 9781305964242
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnkonventionen och föreningsidrotten : handbok för idrottsledare
  Hedenborg Susanna, Norberg Johan R.
  Tredje upplagan med den nya översättningen av barnkonventionen : Stockholm : UNICEF Sverige : 2019 : 95 sidor :
  Obligatorisk

  Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram
  Riksidrottsförbundet : 2019 :
  Obligatorisk

  Idrottens rörelselära : motorik och motorisk inlärning
  Schmidt Richard A., Wrisberg Craig A.
  Farsta : SISU idrottsböcker ; Malmö : UPAB [distributör] : 2001 : 253 s. :
  ISBN: 91-88941-04-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1 och 2

  Coaching children in sport [Elektronisk resurs]
  Bailey Richard, Stafford Ian
  London : Routledge : 2011. : xxi, 296 p. :
  ISBN: 0203850688 (e-book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 3, 10, 12

  Därutöver tillkommer ca 5-7 vetenskapliga artiklar

 • Giltig från: 2020 vecka 37

  Barnkonventionen
  Unicef : 1989 :
  Obligatorisk

  Child and adolescent development in your classroom : topical approach
  Bergin Christi Ann Crosby., Bergin David Allen.
  Third edition. : Boston, MA, US : Cengage Learning : [2018] : xxviii, 708 pages :
  ISBN: 9781305964242
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Färdighetsinlärning med icke-linjär pedagogik
  Chow Jia Yi, Davids Keith, Button Chris, Renshaw Ian, Vågen Øyvind
  Första upplagan : Stockholm : SISU Idrottsböcker : [2019] : 351 sidor :
  ISBN: 9789177270508
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnkonventionen och föreningsidrotten : handbok för idrottsledare
  Hedenborg Susanna, Norberg Johan R.
  Tredje upplagan med den nya översättningen av barnkonventionen : Stockholm : UNICEF Sverige : 2019 : 95 sidor :
  Obligatorisk

  Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram
  Riksidrottsförbundet : 2019 :
  Obligatorisk

  Idrottens rörelselära : motorik och motorisk inlärning
  Schmidt Richard A., Wrisberg Craig A.
  Farsta : SISU idrottsböcker ; Malmö : UPAB [distributör] : 2001 : 253 s. :
  ISBN: 91-88941-04-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1 och 2

  Därutöver tillkommer ca 6-8 vetenskapliga artiklar

 • Giltig från: 2020 vecka 10

  Barnkonventionen och föreningsidrotten : handbok för idrottsledare
  Hedenborg Susanna, Norberg Johan R.
  Tredje upplagan med den nya översättningen av barnkonventionen : Stockholm : UNICEF Sverige : 2019 : 95 sidor :
  Obligatorisk

  Child and Adolescent Development for Educators
  Bergin Christi Crosby, Bergin David Allen, Walker Sue, Daniel Graham, Fenton Angela, Subban Pearl
  Cengage AU : 2018 :
  Läsanvisning: ISBN: 0170388662, 9780170388665

  Färdighetsinlärning med icke-linjär pedagogik
  Chow Jia Yi, Davids Keith, Button Chris, Renshaw Ian, Vågen Øyvind
  Första upplagan : Stockholm : SISU Idrottsböcker : [2019] : 351 sidor :
  ISBN: 9789177270508
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram
  Riksidrottsförbundet : 2019 :
  Obligatorisk

  Barnkonventionen
  Unicef : 1989 :
  Obligatorisk

  Därutöver tillkommer ca 6-8 vetenskapliga artiklar