Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fostran, socialisation och tränarskap inom idrott, 7,5 hp

Engelskt namn: Upbringing, Socialisation and Sports Coaching

Denna kursplan gäller: 2022-02-07 och tillsvidare

Kurskod: 2IP040

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-14

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas teorier och forskning om fostran och socialisation som pedagogiska processer. Vidare problematiseras hur värden och normer inom idrott skapas genom socialisationsprocessen och resulterar i skilda värdegrunder och beteendelogiker. Särskild vikt läggs vid kritiska perspektiv och problematisering av fostrans- och socialisationsprocesser inom idrottens område avseende sociala och kulturella normer, deras konsekvenser och betydelse för tränarskap. Vidare behandlas observation som vetenskaplig metod med fokus på att systematiskt samla in, bearbeta och rapportera observationsdata i relation till frågeställningar om fostran, socialisation och tränarskap.

Förväntade studieresultat

Fostran, socialisation och tränarskap inom idrott, 7,5 hp
Upbringing, socialisation and sports coaching, 7,5 credits

Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
  • redogöra för grundläggande kunskap om ett urval av teorier och forskning om fostran och socialisation inom det idrottspedagogiska fältet.
  • visa grundläggande metodologisk kunskap om observation som vetenskaplig metod samt om etiska riktlinjer för forskning.
Färdigheter och förmåga
  • granska idrottens utformning mot bakgrund av teorier och forskning om fostran och socialisation samt relevanta styrdokument. 
  • identifiera och problematisera sociala normer och ordningar inom idrotten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över tränarens roll som fostrare och värdeförmedlare.
  • värdera idrotten och tränarskapet ur rättighets-, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops och handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 
  • En gruppuppgift som redovisas skriftligt och muntligt (U/G)
  • En individuell uppgift som redovisas muntligt (U/G)
  • En individuell skriftlig uppgift (U/G/VG)
För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på den individuella skriftliga uppgiften och ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 6

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Burton L. J.
Underrepresentation of women in sport leadership: A review of research
Sport Management Review, 18(2), 155-165 : 2015 :
Obligatorisk

Understanding sports coaching : the pedagogical, social and cultural foundations of coaching practice
Cassidy Tania, Jones Robyn L., Potrac Paul
Third edition. : New York : Routledge : 2016 : 204 pages :
ISBN: 9780415857475
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Coakley Jay J.
Sports in society : issues and controversies
13 ed. International student edition : New York, NY : McGraw-Hill : [2021] : xv, 656 pages :
ISBN: 9781260571400
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Om genus
Connell Raewyn, Pearse Rebecca
3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
ISBN: 9789171734501
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Eliasson I.
"In different sports worlds": Socialisation among children, coaches, and parents in girls' and boys' football teams
European journal for sport and society. 2, s.187-214 : 2015 :
Obligatorisk

Eliasson I.
The gap between formalised children’s rights and children’s real lives in sport
International Review for the Sociology of Sport. Vol. 52(4) s. 470–496 : 2017 :
Obligatorisk

Vilka värden söker barn och ungdomar inom idrotten?
Elofsson S., Blomdahl U., Lengheden L., Åkesson M., Bergmark K.
Rapport Ung livsstil nr 23. Stockholms stads idrottsförvaltning : 2018 :
Obligatorisk

Dags att prata om sex i elitidrotten
Johansson S., Kenttä G.
Svensk idrottsforskning 2, s.15-18 : 2013 :
Obligatorisk

Larsson H.
Idrottens könsmönster ”bara är så” eller ”går att påverka”
Ingår i:
Resurser, representation och “riktig” idrott
Stockholm : Centrum för idrottsforskning : 2018 : 153 s. :
Obligatorisk

Moqvist I.
Anteckningar om fostran
Undervisningsserien nr 14. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 1991 :
Obligatorisk

Organisational factors and non-accidental violence in sport: A systematic review
Roberts V., Sojo V., Grant F.
Sport Management Review. 23, s.8–27 : 2020 :
Obligatorisk

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Vetenskapsrådet, ISBN: 978-91-7307-352-3 : 2017 :
Obligatorisk