"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad IT i skolan, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied ICT in School

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2IT013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 2006-10-19

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-11

Innehåll

I kursen studeras hur IT kan användas för att stödja och utveckla lärprocesser, med särskilt fokus på praktiskt arbete. I kursen behandlas digitala verktyg och arbetsmetoder som är aktuella utifrån ett skolperspektiv.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva och exemplifiera hur IT kan användas för att stödja och utveckla lärande

Färdigheter och förmåga

 • identifiera och hantera och anpassa olika slags IT-stöd i pedagogisk praktik
 • leda nätbaserade möten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och problematisera IT-stött lärande

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen kan obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus förekomma, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen sker på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten enskilt eller i grupp. Under kursen används en digital lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Tillgång till utrustning som möjliggör deltagande i nätbaserade möten krävs.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment kan fordras för godkänt resultat på kursen, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, i form av skriftliga, muntliga och digitala redovisningar. Vid betygssättning för hel kurs används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För betyget Väl godkänd skall studenten visa tekniska färdigheter utöver kriterierna för godkänd. Vidare skall studenten självständigt kunna belysa olika perspektiv och erfarenheter med ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Utvärdering sker efter utförd kurs.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 2

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Digitala möten : hur du leder människor i möten på distans
  Lacinai Antoni, Darmell Micke
  Reviderad upplaga : [Stockholm] : BoD : [2020] : 80 sidor :
  ISBN: 9789179697259
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Diaz Patricia
  Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 175 sidor :
  ISBN: 9789144120102
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flipped Learning in Finland
  Toivola Marika, Peura Pekka, Humaloja Markus
  Edita : 2020 :
  ISBN: 9789513778064
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fler resurser kan tillkomma enligt lärares anvisningar.

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Diaz Patricia
  Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 175 sidor :
  ISBN: 9789144120102
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flipped Learning in Finland
  Toivola Marika, Peura Pekka, Humaloja Markus
  Edita : 2020 :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789513773137
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Virtuella möten : hur du leder människor i möten på distans
  Lacinai Antoni, Darmell Micke
  Stockholm : Books on Demand - BoD : cop. 2016 : 73 sidor :
  ISBN: 9789174633948
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fler resurser kan tillkomma enligt lärares anvisningar.