Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad IT i skolan, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied ICT in School

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 till 2016-03-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IT013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 2006-10-19

Reviderad av: Prefekten, 2015-06-03

Innehåll

I kursen studeras hur IT kan användas för att stödja och utveckla lärprocesser, med särskilt fokus på praktiskt arbete. Kursens innehåll varierar delvis över tid men gör ett nedslag i teknologi och arbetsmetoder som är aktuella utifrån ett skolperspektiv, t ex surfplattor, platsbaserat lärande, digital portfolio och det flippade klassrummet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva och exemplifiera hur IT kan användas för att stödja och utveckla lärande
Färdigheter och förmåga
 • identifiera och hantera och anpassa olika slags IT-stöd i pedagogisk praktik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och problematisera IT-stött lärande

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten enskilt eller i grupp. Under kursen används en digital lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, i form av skriftliga, muntliga och digitala redovisningar. Vid betygssättning för hel kurs används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För betyget Väl godkänd skall studenten visa tekniska färdigheter utöver kriterierna för godkänd. Vidare skall studenten självständigt kunna belysa olika perspektiv och erfarenheter med ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Utvärdering sker efter utförd kurs.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 36

  Barker Daniel
  Flipped Classroom : det omvända arbetssättet
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 111 s. :
  ISBN: 9789127434424
  Se bibliotekskatalogen Album

  Löfving Christina
  Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen : så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr 11
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 191 s. :
  ISBN: 978-91-47-10052-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fler resurser kan tillkomma enligt lärares anvisningar.

 • Giltig från: 2015 vecka 35

  Barker Daniel
  Flipped Classroom : det omvända arbetssättet
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 111 s. :
  ISBN: 9789127434424
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fler resurser kan tillkomma enligt lärares anvisningar.