Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital kompetens och lärande I, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital competence and learning I

Denna kursplan gäller: 2012-12-17 till 2015-08-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IT029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Tillämpad utbildningsvetenskap, 2012-10-26

Innehåll

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig digital kompetens som rymmer kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT som lärare. I kursen undersöks vad digital kompetens är, barn och ungas nya livsvärld, sociala aspekter av IT och skola, juridiska aspekter av IT-användning i skolan, distansutbildning och exempel på IT-stöd för skapande av elektroniska lärobjekt. Vidare är målet att ge en god bas för fortsatta studier inom området.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 • redogöra för begreppet digital kompetens.
 • sammanfatta och diskutera digital kompetens roll i skolan.
 • problematisera skolans verksamhet i förhållande till barn och ungas nya livsvärld.
 • diskutera relevanta sociala aspekter av IT och skola.
 • beskriva och tillämpa regler gällande upphovsrätt och personlig integritet gällande IT i skolan
 • kunna planera undervisning av källkritik.
 • kunna redogöra och problematisera för olika aspekter av distansutbildning.
 • redogöra för och till viss del kunna tillämpa vissa former av IT-stöd för produktion av elektroniska lärobjekt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs helt nätbaserat utan obligatoriska sammankomster.

Kursen sker helt på distans via en nätbaserad plattform för handledning, diskussion, distribution av kursmaterial och föreläsningar.

Kursdeltagarna ska ha tillgång till internetansluten dator, webbkamera och mikrofonlur.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter i form av skriftliga redovisningar, nätbaserade gruppuppgifter och forumdiskussioner. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån såväl tvågradig som tregradig betygsskala. Vid betygssättning på hel kurs används den tregradiga betygsskalan, Väl Godkänt, Godkänt eller Underkänt. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rättighet att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning begära annan examinator.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt och enligt universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. http://www.student.umu.se/regelsamlingen, se punkt 14 Examensfrågor. För mer information kontakta studierektor.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte läsas i kombination med:
 • IT och lärande I: Webbdesign och nätbaserat lärande, 15 hp, (6IT015),
 • Webbdesign och nätbaserat lärande 1, 15 hp, (ITEA33),
 • IT och lärande: Digital kompetens, 15 hp, (6IT029),
 • IT och lärande: Webbdesign och nätbaserat lärande 1-10 p, 15 hp, (ITEA53),
 • Webb och multimedia i lärandemiljöer, 1-10 p, 15 hp, (ITEA28),
 • Webb och multimedia i lärandemiljöer, 1-5 p, 7,5 hp, (ITEA29) och Webb och multimedia i lärandemiljöer, 6-10 p, 7,5 hp, (ITEA30),
 • IT och lärande: Webbdesign och nätbaserat lärande 1-5 p, 7,5 hp, (ITEA48) och IT och lärande: Webbdesign och nätbaserat lärande 6-10 p, 7,5 hp, (ITEA49),
 • IT och lärande I: 1: Webbdesign och nätbaserat lärande, 7,5 hp (6IT016),
 • eller motsvarande kurser.
Se även universitetets Regelsamling www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/index.htm.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 51

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande
Europeiska unionens officiella tidning : 2006 :
Ladda hem här
Obligatorisk

Anderson Terry
The theory and practice of online learning
2. ed. : Edmonton : AU Press : c2008. : xii, 472 p. :
ISBN: 978-1-897425-08-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Checklista för skolor
Datainspektionen :
Ladda hem här
Obligatorisk

Dunkels Elza
Vad gör unga på nätet?
Gleerups : 2009 : 120 s. :
http://webbshop.gleerups.se/gleerups/se/hogskola/lararutbildning-_pedagogik/?ew_15_p_id=50954&product_category_id=1363&groupdetail=true
ISBN: 91-40-66671-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Enochsson AnnBritt
Internetsökningens didaktik
Stockholm : Liber : 2007 : 150 s. :
ISBN: 978-91-47-08407-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Harper D.G. (Red.)
Education for a Digital World
BCcampus & Commonwealth of Learning : 2008 :
Education for a Digital World
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar.

Upphovsrätt
Justitiedepartementet : 2005 :
Hämtat från regeringen.se
Obligatorisk

Upphovsrätten i informationssamhället
Justitiedepartementet : 2005 :
Hämtat från regeringen.se
Obligatorisk

Upphovsrätten vid nedladdning och annan kopiering av musik, film och bilder, m.m
Justitiedepartementet : 2005 :
Hämtat från regeringen.se
Obligatorisk

Behandling av personuppgifter
Justitiedepartementet : 2006 :
Hämtat från regeringen.se
Obligatorisk

Copyright
Justitiedepartementet : 2006 :
Hämtat från regeringen.se
Obligatorisk

Att kunna leva på sitt skapande
Justitiedepartementet : 2008 :
Hämtat från regeringen.se
Obligatorisk

Klang Mathias
Copyright - copyleft [Elektronisk resurs] : en guide om upphovsrätt och licenser på nätet
Version 4.0 : Stockholm : .SE : 2010 : 1 PDF-fil (79 s.) :
https://www.iis.se/docs/copyright_copyleft.pdf
Obligatorisk

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Justitiedepartementet : 1960 :
Länk
Obligatorisk

Siemens George
Knowing knowledge
[Winnipeg, MB] : [G. Siemens] : cop. 2006 : x, 163 s. :
Fulltext
ISBN: 978-1-4303-0230-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Källa: internet : att bedöma information utifrån källkritiska principer
Thurén Torsten, Strachal George
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 147 s. :
ISBN: 978-91-40-67394-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dessutom ingår elektroniskt distribuerade artiklar samt kursplaner och andra styrdokument.