Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital kompetens och lärande I, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital competence and learning I

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 till 2020-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IT029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Tillämpad utbildningsvetenskap, 2012-10-26

Reviderad av: Prefekten, 2018-05-16

Innehåll

Moment 1 Digital kompetens i skolan (3 hp)
Digital Competence in School (3 credits)

Momentets mål är att den studerande ska tillägna sig digital kompetens som rymmer kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT som lärare. I momentet undersöks vad digital kompetens är, hur IT kan stödja lärandet i skolan och juridiska aspekter av IT-användning i skolan.

Moment 2 Digital kompetens och lärande (4,5 hp)
Digital Competence and Learning (4,5 credits)

Momentets mål är att den studerande ska tillägna sig digital kompetens som rymmer kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT som lärare. I momentet undersöks vad barn och ungas nya livsvärld, sociala aspekter av IT och skola, distansutbildning och exempel på IT-stöd för skapande av elektroniska lärobjekt. Vidare är målet att ge en god bas för fortsatta studier inom området.

Förväntade studieresultat

Moment 1 Digital kompetens i skolan (3 hp)
För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för begreppet digital kompetens.
 • sammanfatta digital kompetens roll i skolan.
 • beskriva regler gällande upphovsrätt och personlig integritet gällande IT i skolan.
Färdigheter och förmåga
 • diskutera digital kompetens roll i skolan.
 • tillämpa regler gällande upphovsrätt och personlig integritet gällande IT i skolan.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera möjligheter och konsekvenser av IT-stöd i skolan.
 • problematisera upphovsrätt och personlig integritet gällande IT i skolan.

Moment 2 Digital kompetens och lärande (4,5 hp)
För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika aspekter av distansutbildning.
 • redogöra för vissa former av IT-stöd för produktion av elektroniska lärobjekt.
Färdigheter och förmåga
 • diskutera relevanta sociala aspekter av IT och skola.
 • planera undervisning av källkritik.
 • till viss del kunna tillämpa vissa former av IT-stöd för produktion av elektroniska lärobjekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera skolans verksamhet i förhållande till barn och ungas nya livsvärld.
 • problematisera för olika aspekter av distansutbildning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs helt nätbaserat utan obligatoriska fysiska sammankomster. Däremot ingår obligatoriska videokonferensmöten vid tider som bestäms av kursdeltagare.

Kursen sker helt på distans via en virtuell lärmiljö för handledning, diskussion, distribution av kursmaterial och föreläsningar.

Kursdeltagarna ska ha tillgång till internetansluten dator, webbkamera och mikrofonlur.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter i form av hemtentamen, skriftliga redovisningar, nätbaserade gruppuppgifter och forumdiskussioner. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån såväl tvågradig som tregradig betygsskala.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs när samtliga inlämningsuppgifter i kursen är bedömda. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte läsas i kombination med:
 • IT och lärande I: Webbdesign och nätbaserat lärande, 15 hp, (6IT015),
 • Webbdesign och nätbaserat lärande 1, 15 hp, (ITEA33),
 • IT och lärande: Digital kompetens, 15 hp, (6IT029),
 • IT och lärande: Webbdesign och nätbaserat lärande 1-10 p, 15 hp, (ITEA53),
 • Webb och multimedia i lärandemiljöer, 1-10 p, 15 hp, (ITEA28),
 • Webb och multimedia i lärandemiljöer, 1-5 p, 7,5 hp, (ITEA29) och Webb och multimedia i lärandemiljöer, 6-10 p, 7,5 hp, (ITEA30),
 • IT och lärande: Webbdesign och nätbaserat lärande 1-5 p, 7,5 hp, (ITEA48) och IT och lärande: Webbdesign och nätbaserat lärande 6-10 p, 7,5 hp, (ITEA49),
 • IT och lärande I: 1: Webbdesign och nätbaserat lärande, 7,5 hp (6IT016),
 • eller motsvarande kurser.


I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur