Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digitalisering i förskolan 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Digitalization in a Preschool Context 1

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2IT034

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-10

Innehåll

I den här kursen är det centrala temat digitalisering i förskolan. I kursen redogörs för centrala faktorer rörande digitalisering och digitala verktyg i relation till barn lärande och utveckling. Vidare introduceras aktuell forskning om pedagogisk användning och professionellt lärande i relation till digitalisering i förskolan. I kursen behandlas kunskap och färdigheter som krävs för att stödja barns utveckling av adekvat digital kompetens i förskolan i enlighet med gällande styrdokument.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
  • redogöra för styrdokument gällande digitalisering i förskolan
  • beskriva villkoren för digitalisering i förskolan
  • beskriva villkoren för det professionella lärandet kring digitalisering i förskolan.
Färdigheter och förmåga
  • diskutera, välja och planera för tillämpning av digitala verktyg i förskolan i relation till barns lärande och utveckling
  • utifrån styrdokument och olika teoretiska perspektiv diskutera pedagogiska metoder vilka har förutsättning att stödja barns utveckling av adekvat digital kompetens i förskolan.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • utifrån styrdokument och olika teoretiska perspektiv identifiera och värdera möjligheter och utmaningar i samband med digitalisering i förskolan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning.

Examination

Kursen examineras fortlöpande med individuella skriftliga inlämningsuppgifter och ett avslutande seminarium. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Betyget Väl godkänd på hel kurs erhålls om den studerande har tilldelats betyget Väl godkänd på samtliga uppgifter i kursen som har den betygsnivån. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Marklund Leif
Digital play in preschools : understandings from educational use and professional learning
Umeå : Umeå universitet : 2020 : 118 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789178552368
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Digitalisering i förskolan : på vetenskaplig grund
Kjällander Susanne, Riddersporre Bim
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 351 sidor :
ISBN: 9789127824331
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Thoresson Anna
Utforska digitala verktyg i förskolan
Stockholm : Lärarförlaget : [2019] : 151 sidor :
ISBN: 9789188149404
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Mannila Linda
Att undervisa i programmering i skolan : varför, vad och hur?
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 250 sidor :
ISBN: 978-91-44-11416-3
Se bibliotekskatalogen Album

Nilsen Malin
Barns digitala aktiviteter : samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 184 sidor :
ISBN: 9789147127719
Se bibliotekskatalogen Album

Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning [Elektronisk resurs]
2019 : 42 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats

Digital kompetens och källkritik i praktiken : metodhandbok med undervisningsexempel
Bergseth Lotta, Granath Charlotta, Sköld Jenny
Första upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2020] : 330 sidor :
ISBN: 9789152357804
Se bibliotekskatalogen Album

Digitala lektioner
Internetstiftelsen : 2019 :
https://digitalalektioner.se/lektioner/?_amnesomrade=programmering

Kyrk Seger Erika
Digitalt meningsskapande i förskolan
Första utgåvan : Stockholm : Lärarförlaget : [2020] : 207 sidor :
ISBN: 9789188149473
Se bibliotekskatalogen Album

Leigert Lena
Hej internet!
Första upplagan : [Göteborg] : Baggebetti : [2019] : 130 sidor :
ISBN: 9789198510584
Se bibliotekskatalogen Album

Nilsson Marco
Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den svenska skolan
fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 182 sidor :
ISBN: 9789151102399
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327500
Se bibliotekskatalogen Album

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
Regeringen, utbildningsdepartementet : 2017 :
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf

Dunkels Elza
Skärmstark
(kommande) : 2021 :