Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsrätt 1, 15 hp

Engelskt namn: Labour Law 1

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 2JU026

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2009-06-01

Reviderad av: Prefekten, 2018-06-04

Innehåll

Efter en historisk översikt behandlas arbetsrättens placering i det juridiska systemet och den arbetsrättsliga regleringens särdrag, som bl.a. hänger samman med kollektivavtalet som rättsligt regleringsinstrument samt parternas ställning på den svenska arbetsmarknaden. Därefter behandlas arbetsrättens centrala regelverk; anställningsskyddet, ledighetslagstiftningen, föreningsrätten, förhandlingssystemet, stridsåtgärder fredsplikten och medbestämmande. Avslutningsvis behandlas diskrimineringslagstiftningen, arbetsmiljölagstiftningen samt de problem och utmaningar som den svenska arbetsrättsliga modellen ställts inför som en följd av EU-medlemskapet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

ha kunskaper om och förståelse för centrala arbetsrättsliga områden inkluderande EU-rätt av betydelse för området,

ha kunskap om och förståelse för samspelet mellan lagstiftning och avtalsregleringar via kollektivavtal eller anställningsavtal

självständigt och i grupp visa fördjupade kunskaper i rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten

visa ökad förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem

ha orientering om aktuella forskningsfrågor inom arbetsrätten.
 

Behörighetskrav

Univ: Juridisk översiktskurs, 15 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består främst av seminarieövningar som förbereds i basgrupper. Salsföreläsningar och övningar förekommer också. Vilka moment som är obligatoriska framgår av schema.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.
 

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid seminarier.

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga tentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.
 
Tillgodoräknande
En student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande
 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 12

  Arbetsrätt
  Glavå Mats, Hansson Mikael
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 673 sidor :
  ISBN: 9789144139531
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020
  Rasmussen Maria, Garpe Bengt, Göransson Håkan Gabinus, Del Sante Naiti
  Reviderad upplaga : Stockholm : Norstedts juridik : 2020 : 659 sidor :
  ISBN: 9789139209591
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 13

  Arbetsrätt
  Glavå Mats, Hansson Mikael
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 767 s. :
  ISBN: 9789144093628
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2019
  Del Sante Naiti, Rasmussen Maria, Garpe Bengt, Göransson Håkan Gabinus
  Reviderad upplaga : Stockholm : Norstedts juridik : 2019 : 652 sidor :
  ISBN: 9789139209188
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album