Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Law

Denna kursplan gäller: 2014-01-20 till 2014-08-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2009-06-01

Reviderad av: Prefekten, 2013-12-04

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättslära och juridisk metod samt en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Därefter behandlas en rad regler, problem och frågor inom främst rättsområdena avtalsrätt, konsumenträtt, familjerätt inklusive successionsrätt, boenderätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, straffrätt, processrätt samt obeståndsrätt.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen:

-          kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,
-          kunna och förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga,
-          självständigt och i grupp kunna tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem inom främst civilrätten,
-          visa förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Campus – helfart
Undervisningen består av seminarier som förbereds i basgrupper, handledningar samt föreläsningar. Några övningar förekommer också.  För handledningarna samt för seminarierna gäller obligatorisk närvaro och seminarierna ingår som ett led i examinationen (se nedan).

Distans nät – halvfart
Undervisningen är helt nätbaserad och består av skriftliga insändnings­uppgifter som är poänggivande enligt förutsättningar som anges senast vid kursens början, samt inspelade föreläsningar m.m. Den första skriftliga uppgiften som behandlar juridisk metod är obligatorisk och ingår som ett led i examinationen (se nedan).

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Campus – helfart
Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1

a)      Aktivt deltagande vid handledningar och seminarier.

b)      Fullgörande av duggor.

Punkt 2

Fullgörande av en avslutande skriftlig salstentamen.

Betyg m.m.

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga tentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är godkända.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Distans nät – halvfart
Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1

a)      Författande av skriftlig insändningsuppgift rörande juridisk metod.
b)      Fullgörande av krysstest.

Punkt 2

Fullgörande av en avslutande skriftlig hemtentamen.

Betyg m.m.

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, respektive punkt 2 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägd bedömning av resultatet från krysstestet, de i kursen ingående insändningsuppgifterna (insändningsuppgifterna rörande juridisk metod och de frivilliga insändningsuppgifter som förekommer på kursen) samt den skriftliga tentamen. Betyget sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är godkända.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid terminens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 4

EU-rätt
Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
Malmö : Liber : 2010 : 135 s. :
ISBN: 91-47-09478-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rättsregler : en introduktion till juridiken
Hydén Håkan, Hydén Therese
6., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 200 s. :
ISBN: 978-91-44-05736-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Malmströms Civilrätt
Ramberg Christina, Sigeman Tore, Malmström Åke, Agell Anders
22., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 385 s. :
ISBN: 978-91-47-09742-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
Mellqvist Mikael, Wirdemark Kristina
2. uppl. : Uppsala : Iustus : 2012 : 175 s. :
ISBN: 978-91-7678-826-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Warnling-Nerep Wiweka
En introduktion till förvaltningsrätten.
senaste : Norstedts juridik : 126 s. :
Obligatorisk

Wennberg Suzanne
Introduktion till straffrätten
9. uppl. : Stockholm : Norstedts Juridik : 2011 : 120 s. :
ISBN: 978-91-39-20582-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur. Svensk lag, Iustus eller annan aktuell lagtext.