Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridisk översiktskurs med inriktning mot Service Management, 15 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Law for the Study Programme in Service Management

Denna kursplan gäller: 2010-09-27 till 2011-09-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för civilekonomprogrammen, 2008-09-25

Reviderad av: Stefan Lidberg, 2010-09-28

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap samt en översikt över de rättskäl-lor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Därefter behandlas en rad regler, problem och frågor inom främst rättsområdena avtalsrätt, köprätt, familjerätt, fastighetsrätt, hyresrätt, associationsrätt, arbetsrätt, marknadsrätt och Europarätt samt något om fordringar och indrivning. De rättsliga områdena tas upp med särskild inriktning mot servicenäringens specifika problem.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen: • kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system • förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga • kunna och förstå rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag och organisationer • ha kunskap om de centrala delarna av rättssystemet som aktualiseras vid arbete inom tjänstesektorn • • självständigt och i grupp kunna tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem inom främst civilrätten, • visa förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang muntligen och skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material , rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Som förkunskapskrav gäller de krav som uppställts för antagning till service managementprogrammet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består främst av seminarier som förbereds i basgrupper. Enstaka föreläsningar och övningar förekommer också. Därtill finns ett antal inspelade föreläsningar m.m. tillgängliga. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro och de ingår som ett led i examinationen (se nedan). Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats eller omregistrerats på.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen, ett obligatoriskt krysstest och genom obligatoriska seminarier. På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På krysstestet och de obligatoriska seminarierna ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att skriftlig tentamen, krysstest och seminarierna är godkända Betyget grundar sig på tentamensresultatet och sätts först när både tentamen, krysstest och seminarierna är godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinations-form. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som fått godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 39

Civilrätt
Agell Anders, Malmström Åke, Sigeman Tored 1927-
20., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 440 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4707532o.jpg
ISBN: 978-91-47-08699-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

EU-rätt
Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
Malmö : Liber : 2010 : 135 s. :
ISBN: 91-47-09478-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Marknad & myndighet : förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv
Nerep Erik, Warnling-Nerep Wiweka
2. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2010 : 126 s. :
ISBN: 91-39-20499-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svensson Carl Anders
Den svenska marknadsföringslagstiftningen
14., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 285 s. :
ISBN: 978-91-44-05379-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rätt och rättssystem : en introduktion för professionsutbildningar
Staaf Annika, Zanderin Lars, Nyström Birgitta
1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 119 s. :
ISBN: 91-47-09006-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lagtext. Norstedts: Sveriges Rikes Lag (blå) eller Fakta Info Direkt: Sveriges Lagar (röd) eller Iustus: Svensk Lag (grön) eller annan lagtext. Ev. Kurskompendium, distribueras av institutionen

Referenslitteratur

Arbetsrätt
Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
4. uppl. : Liber : 2009 : 216 s. :
ISBN: 91-47-09060-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Köprätt : och annan kontraktsrätt
Håstad Torgny, Håstad Torgny
6., omarb. uppl. : Uppsala : Iustus : 2009 : 363 s. :
ISBN: 978-91-7678-734-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Avtalsrätten
Ramberg Christina, Ramberg Jan
3. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2007 : 143 s. :
ISBN: 978-91-39-20435-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Zetterström Stefan
Övningsboken till Civilrätt
1. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 283 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/saknas.jpg
ISBN: 978-91-47-08970-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album