Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridisk översiktskurs med inriktning mot Service Management, 15 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Law for the Study Programme in Service Management

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 till 2015-10-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för civilekonomprogrammen, 2008-09-25

Reviderad av: Prefekten, 2014-06-02

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap och juridisk metod samt en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Därefter behandlas en rad regler, problem och frågor inom centrala delar av civilrätten, den offentliga rätten och EU-rätten.

De rättsliga områdena tas upp med särskild inriktning mot servicenäringens specifika problem.
 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen:
- kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,
- förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga, samt ha
  grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemets förhållande till EU-rätten,
- kunna och förstå rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag och organisationer,
- ha kunskap om de centrala delarna av rättssystemet som aktualiseras vid arbete inom tjänstesektorn,
- självständigt och i grupp kunna tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom
  givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem inom främst civilrätten,
- ha förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang muntligen och skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt
  material, rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för
  och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består främst av seminarier som förbereds i basgrupper, handledningar, föreläsningar samt ljudsatta presentationer. Några övningar förekommer också. För handledningarna samt för seminarierna gäller obligatorisk närvaro och dessa moment ingår som ett led i examinationen (se nedan).

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats eller omregistrerats på.
 

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid handledningar och seminarier.
Fullgörande av duggor (skriftliga deltentor).
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga salstentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga tentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är godkända.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Kursen får tillgodoräknas såsom motsvarande juridisk översiktskurs om 15 högskolepoäng.
 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 36

EU-rätt
Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
Malmö : Liber : 2010 : 135 s. :
ISBN: 91-47-09478-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Marknad & myndighet : förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv
Nerep Erik, Warnling-Nerep Wiweka
2. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2010 : 126 s. :
ISBN: 91-39-20499-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rätt och rättssystem : en introduktion för professionsutbildningar
Staaf Annika, Zanderin Lars, Nyström Birgitta
1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 119 s. :
ISBN: 91-47-09006-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svensson Carl Anders
Den svenska marknadsföringslagstiftningen
16., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 388 s. :
ISBN: 978-91-44-08249-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ramberg Christina
Malmströms Civilrätt
23., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 446 s. :
ISBN: 9789147114504
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lagtext. Norstedts: Sveriges Rikes Lag (blå) eller Studentlitteratur: Sveriges Lagar (svart) eller Iustus: Svensk Lag (grön) eller annan lagtext. Enstaka artiklar kan förekomma och distribueras då av Juridiska Institutionen

Referenslitteratur