"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Straffprocess, 15 hp

Engelskt namn: Criminal Procedure

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2023-09-03 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU098

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen, 2010-12-03

Reviderad av: Prefekten, 2018-10-30

Innehåll

Kursen behandlar den rättsliga regleringen av det processuella förfarandet och av straffprocessuella tvångsmedel. Kursen behandlar också regler och riktlinjer för olika aktörer samt enskildas rättigheter i processen. Under kursen behandlas straffprocessen ur ett praktiskt såväl som ett kritiskt/teoretiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

ha fördjupade kunskaper i straffprocessrätt

på ett självständigt sätt kunna identifiera (process-)rättsliga problem i komplexa situationer och finna lösningar på problemen med användande av alla relevanta rättskällor på en nivå motsvarande en yrkesverksam jurist

förstå de processrättsliga reglernas uppbyggnad och struktur samt den inverkan de kan ha för aktörernas agerande i processen

förstå att, samt kunna föra en diskussion om hur, såväl aktörernas agerande som den processrättsliga regleringen kan påverka det materiella avgörandet.
 

Behörighetskrav

Univ: 120 hp inom ramen för juristprogrammet, vari ska ingå godkända resultat för kurserna på T 5 – Straff- och processrätt, 30 hp och T 6:2 – Rättens historia, teori och metod, 20 hp, eller motsvarande. Engelska 5 och svenska för grundläggande behörighet.

 

Undervisningens upplägg

Under kursen förekommer föreläsningar av teorikaraktär och eventuellt gästföreläsningar på särskilda teman. Härutöver genomförs ett antal case av olika omfattning, som redovisas vid seminarium eller i form av spelade processer.  Handledning ges i viss utsträckning och uppföljning sker. Slutligen innefattar kursen en individuell skrivuppgift jämte handledning samt seminariebehandling av skrivuppgifterna. Under kursen förekommer också vissa inslag av rättsmedicin.

Deltagande i seminarier och spelade processer är obligatoriskt. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

 

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en skrivuppgift enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid seminarier och spelade processer.
Författande av individuella veckorapporter.

Punkt 2
Författande av en individuell skrivuppgift.
Försvar av den egna skrivuppgiften, opposition på en annan skrivuppgift och deltagande i tre ytterligare oppositionsseminarier.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 respektive punkt 2, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägd bedömning av de individuella veckorapporterna och den individuella skrivuppgiften och sätts först när alla aktiviteter är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att be­sluta om annan examinations­form. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

  • Giltig från: 2023 vecka 3

    På grund av kursens karaktär ges ingen särskild litteraturlista. Studenten ska självständigt lära sig att finna för sina frågeställningar relevant litteratur och likaså lära sig att använda tillgängliga rättskällor på ett effektivt sätt. Det ankommer på handledaren att ge erforderligt stöd och se till att den faktiska litteraturanvändningen blir väl avvägd. Vid kursintroduktionen kommer förslag på litteratur som kan vara användbar att ges.

  • Giltig från: 2022 vecka 3

    På grund av kursens karaktär ges ingen särskild litteraturlista. Studenten ska självständigt lära sig att finna för sina frågeställningar relevant litteratur och likaså lära sig att använda tillgängliga rättskällor på ett effektivt sätt. Det ankommer på handledaren att ge erforderligt stöd och se till att den faktiska litteraturanvändningen blir väl avvägd. Vid kursintroduktionen kommer förslag på litteratur som kan vara användbar att ges.

  • Giltig från: 2020 vecka 4

    På grund av kursens karaktär ges ingen särskild litteraturlista. Studenten ska självständigt lära sig att finna för sina frågeställningar relevant litteratur och likaså lära sig att använda tillgängliga rättskällor på ett effektivt sätt. Det ankommer på handledaren att ge erforderligt stöd och se till att den faktiska litteraturanvändningen blir väl avvägd. Vid kursintroduktionen kommer förslag på litteratur som kan vara användbar att ges.