"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barnrätt, 15 hp

Engelskt namn: Child Law

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 till 2011-09-11 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: prefekten för juridiska institutionen, 2009-12-14

Reviderad av: Stefan Lidberg, 2010-12-20

Innehåll

Kursen syftar till fördjupad kunskap om barnet och dess juridiska relationer inom familj och samhälle i såväl svensk som internationell rätt. Barnrättens centrala begrepp inom de traditionella rättsområden där barnfrågor aktualiseras fördjupas. Ett centralt tema är problematisering och fördjupad förståelse av begreppen barnets bästa, barnets rätt att komma till tals och barnets vilja. Familjerätt och socialrätt är centrala rättsområden men även förvaltningsrätt, utlänningsrätt, straff- och processrätt samt internationell rätt studeras. Barnrättens rättskällor och beroende av tvärvetenskaplig barnkunskap diskuteras. Avvägningen av ansvar för barnets omvårdnad och tillsyn mellan samhället och familj fördjupas liksom barnets eget inflytande över sin situation. Samhällets skydd för barn, makt och etik granskas kritiskt med fokus på barn i utsatta situationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten: - ha fördjupad kunskap om barnrätten som ett självständigt rättsområde och forskningsfält - ha fördjupad kunskap och förståelse om barnrättens begrepp samt olika perspektiv på barn och barnrätt - ha fördjupad förmåga att använda barnrättens rättskällor och metoder vid rättstillämpning inom olika samhällssektorer som direkt eller indirekt berör barn - självständigt kunna identifiera och analysera ett problem samt inhämta, analysera och kritiskt värdera kunskap inom området med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv - kunna kritiskt värdera även den kunskap studenten själv producerar/reproducerar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs betyget godkänd på kurserna Socialt arbete I, Socialt arbete II, Socialt arbete III, Socialt arbete IV och Socialt arbete V samt betyget godkänd på 15 högskolepoäng på kursen Socialt arbete VI eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari skall ingå godkänt resultat för kursen på termin 6 eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer med inslag av casemetodik och ger möjlighet till egna val och fördjupningsprofiler. I den lärarledda undervisningen blandas föreläsningar med diskussioner, seminarier och redovisningar, både individuellt och i studiegrupp. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande gäller vid seminarierna. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom obligatoriska moment, redovisningsuppgifter och ett fördjupningsarbete i form av en avslutande examinationsuppgift (i form av en uppsats). På den avslutande examinationsuppgiften sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På obligatoriska moment och redovisningsuppgifterna ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För student som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 4

Olsen Lena
Barns makt
Uppsala : Iustus : 2004 : 125 s. :
ISBN: 91-7678-549-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 11-18

Mänskliga rättigheter för alla och envar (Valda delar)
Greenhill Malin, Ulfsparre Christina
1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2007 : 219 s. :
http://www.nj.se/NJAB/Produkt.nsf/ByDocId/839AAE3535439E69C125727B0035666A/$file/978-913910848-1.jpg
ISBN: 978-91-39-10848-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mångkulturalism : socialt fenomen och politisk utmaning
Lidskog Rolf, Deniz Fuat
1. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 192 s. :
ISBN: 978-91-47-08785-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nilsson Eva
Children Crossing Borders: On Child Perspectives in the Swedish Aliens Act and the Limits of Law) Ur: Gunnarsson Å., Svensson E-M & Davies M. Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate, Aldershot.
2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 105-126

Schiratzki Johanna
Barnrättens grunder
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 168 s. :
http://www.studentlitteratur.se/cache/ttf/0111322d10114b3f34.gif
ISBN: 978-91-44-05964-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skoljuridik
Boström Viola, Lundmark Kjell
Malmö : Liber : 2009 : 368 s. :
ISBN: 978-91-47-09427-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Weinehall Katarina


Obligatorisk
Läsanvisning: s. 137-154

Wennberg Lena
Exclusion of solo mothers in the welfare state
Ingår i:
Exploiting the limits of law
Aldershot : Ashgate : 2007. : 232 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 171-190

Forsman, Maria, Barnen i brottets skugga brottsoffer på undantag? i Granström, Görel, Mannelqvist, Ruth, Weinehall, Katarina, (red.), Brottsoffer - ansvar och konsekvenser. Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005, s.27-47. Finns att hämta i Cambro under länken kursmaterial. Kilkelly, Ursula, The Best of Worlds for Children Rights? Interpreting the European Convention on Human Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child , Human Rights Quarterly 23.2 (2001), 308-326, tillgänglig via UB:s hemsida Norstedts: Sveriges Rikes Lag eller Fakta Info Direkt: Sveriges Lagar eller Iustus: Svensk lag eller annan lagtext. Tillkommer: Material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av Juridiska institutionen.