"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barnrätt, 15 hp

Engelskt namn: Child Law

Denna kursplan gäller: 2011-09-12 till 2012-01-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: prefekten för juridiska institutionen, 2009-12-14

Reviderad av: Stefan Lidberg, 2011-06-16

Innehåll

Kursen syftar till fördjupad kunskap om barnet och dess juridiska relationer inom familj och samhälle i såväl svensk som internationell rätt. Barnrättens centrala begrepp inom de traditionella rättsområden där barnfrågor aktualiseras fördjupas. Ett centralt tema är problematisering och fördjupad förståelse av begreppen barnets bästa, barnets rätt att komma till tals och barnets vilja. Familjerätt och socialrätt är centrala rättsområden men även förvaltningsrätt, utlänningsrätt, straff- och processrätt samt internationell rätt studeras. Barnrättens rättskällor och beroende av tvärvetenskaplig barnkunskap diskuteras. Avvägningen av ansvar för barnets omvårdnad och tillsyn mellan samhället och familj fördjupas liksom barnets eget inflytande över sin situation. Samhällets skydd för barn, makt och etik granskas kritiskt med fokus på barn i utsatta situationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten: - ha fördjupad kunskap om barnrätten som ett självständigt rättsområde och forskningsfält - ha fördjupad kunskap och förståelse om barnrättens begrepp samt olika perspektiv på barn och barnrätt - ha fördjupad förmåga att använda barnrättens rättskällor och metoder vid rättstillämpning inom olika samhällssektorer som direkt eller indirekt berör barn - självständigt kunna identifiera och analysera ett problem samt inhämta, analysera och kritiskt värdera kunskap inom området med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv - kunna kritiskt värdera även den kunskap studenten själv producerar/reproducerar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs betyget godkänd på kurserna Socialt arbete I, Socialt arbete II, Socialt arbete III, Socialt arbete IV och Socialt arbete V samt betyget godkänd på 15 högskolepoäng på kursen Socialt arbete VI eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari skall ingå godkänt resultat för kursen på termin 6 eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer med inslag av casemetodik och ger möjlighet till egna val och fördjupningsprofiler. I den lärarledda undervisningen blandas föreläsningar med diskussioner, seminarier och redovisningar, både individuellt och i studiegrupp. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande gäller vid seminarierna. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier , redovisningsuppgifter och ett fördjupningsarbete i form av en avslutande examinationsuppgift (i form av en individuell skrivuppgift samt en kamrat- och självvärdering). På seminarierna och redovisningsuppgifterna ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På den avslutande examinationsuppgiften och på hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För student som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor. Tillgodoräknande Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 36

Olsen Lena
Barns makt
Uppsala : Iustus : 2004 : 125 s. :
ISBN: 91-7678-549-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 11-18

Mänskliga rättigheter för alla och envar (Valda delar)
Greenhill Malin, Ulfsparre Christina
1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2007 : 219 s. :
http://www.nj.se/NJAB/Produkt.nsf/ByDocId/839AAE3535439E69C125727B0035666A/$file/978-913910848-1.jpg
ISBN: 978-91-39-10848-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mångkulturalism : socialt fenomen och politisk utmaning
Lidskog Rolf, Deniz Fuat
1. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 192 s. :
ISBN: 978-91-47-08785-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nilsson Eva
Children Crossing Borders: On Child Perspectives in the Swedish Aliens Act and the Limits of Law) Ur: Gunnarsson Å., Svensson E-M & Davies M. Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate, Aldershot.
2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 105-126

Schiratzki Johanna
Barnrättens grunder
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 168 s. :
http://www.studentlitteratur.se/cache/ttf/0111322d10114b3f34.gif
ISBN: 978-91-44-05964-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skoljuridik
Boström Viola, Lundmark Kjell
2., omarb. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 420 s. :
ISBN: 978-91-47-09627-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Weinehall Katarina


Obligatorisk

Wennberg Lena
Exclusion of solo mothers in the welfare state
Ingår i:
Exploiting the limits of law
Aldershot : Ashgate : 2007. : 232 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 171-190

Kilkelly, Ursula, ?The Best of Worlds for Children Rights? Interpreting the European Convention on Human Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child?, Human Rights Quarterly 23.2 (2001), 308-326 Tillkommer: Material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av Juridiska institutionen.