Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning, 7,5 hp

Engelskt namn: Working environment and anti- discrimination law

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 till 2014-08-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU107

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2011-06-01

Reviderad av: Monica Sörman, 2013-06-04

Innehåll

Kursen syftar till fördjupad kunskap om arbetsmiljö- och diskriminerings-lagstiftningen, två rättsområden som kännetecknas av starka såväl EU-rättsliga som offentligrättsliga inslag. När det gäller arbetsmiljöfrågor behandlas särskilt arbetstidslagstiftningen, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och brott mot arbetsmiljölagstiftningen. När det gäller diskriminering behandlas diskrimineringslagens definition av diskriminering och olika diskrimineringsgrunder, förbuden mot diskriminering och undantagen därifrån liksom kraven på aktiva åtgärder. Även förbuden mot diskriminering av tidsbegränsat anställda, deltidsanställda och föräldralediga behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha:

• fördjupade kunskaper om arbetstids- och arbetsmiljölagstiftningen
• fördjupade kunskaper om lagstiftningens möjligheter och begränsningar vad gäller dels fysisk och psykisk hälsa, dels likabehandling i arbetslivet
• en ökad insikt i mångfalds- och diskrimineringsfrågornas komplexitet
• en god förmåga att analysera domstolsavgöranden om diskriminering och brott mot arbetsmiljölagstiftningen samt förmåga att muntligen och skriftligen redogöra för kunskap och diskutera slutsatser
• en ökad förmåga till rättspolitisk diskussion.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp, samt Arbetsrätt 15 hp (kan ingå i 90 hp rättsvetenskap) eller 120 hp inom personalvetarprogrammet vari ska ingå kursen Arbetsrätt för personalvetare, 15 hp, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkänt resultat för kursen på termin 2 eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna, som är obligatoriska, förbereds och redovisas individuellt eller i grupp.
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom författandet av ett individuellt skriftligt arbete, en skriftlig hemtentamen och obligatoriska moment. På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På obligatoriska moment och det skriftliga arbetet ges betygen underkänd (U) och godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att skriftlig tentamen och alla obligatoriska moment är godkända. Betyget grundar sig på tentamensresultatet och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodo-räknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 36

Diskrimineringslagen : en kommentar
Fransson Susanne, Stüber Eberhard
1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2010 : 631 s. :
ISBN: 978-91-39-11066-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetsmiljölagen : i lydelse den 1 januari 2013 : kommentarer och författningar
Gullberg Hans, Rundqvist Karl-Ingvar
16., [rev.] uppl. : Stockholm : Arbetsmiljöforum : 2013 : 491 s. :
ISBN: 9789139112716
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kurskompendium som distribueras av institutionen.

Referenslitteratur

Barnard Catherine
EU employment law
4th ed. : Oxford : Oxford University Press : 2012 : liii, 739 s. :
ISBN: 0-19-969291-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Homosexuellas villkor i arbetslivet
Forsberg Gunnel, Jakobsen Liselotte, Smirthwaite Goldina
Karlstad : Jämställdhetscentrum : 2003 : xi, 161 s. :
ISBN: 91-631-4418-2
Se bibliotekskatalogen Album

Fransson Susanne
Lönediskriminering : en arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag
Uppsala : Iustus : 2000 : 530 s. :
ISBN: 91-7678-455-X
Se bibliotekskatalogen Album

Att lagstifta om diskriminering
Fransson Susanne, Norberg Per
1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2007 : 138 s. :
ISBN: 978-91-85695-22-5
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetsmiljörätt och rehabilitering.
Günzel Mats, Zanderin Lars
1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 189 s. :
ISBN: 91-47-06528-1
Se bibliotekskatalogen Album

Inghammar Andreas
Funktionshindrad - med rätt till arbete ? : en komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland
Lund : Juristförlaget :b Akademibokhandeln [distributör] : 2007 : 447 s. :
ISBN: 978-91-544-0358-5 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Nyström Birgitta
EU och arbetsrätten
4., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2011 : 397 s. :
ISBN: 978-91-39-10959-4
Se bibliotekskatalogen Album

Votinius Jenny Julén
Föräldrar i arbete : en könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning
Göteborg : Makadam : 2007 : 448 s. :
http://bilder.fsys.se/9789170610448.jpg
ISBN: 978-91-7061-044-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album