Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kommersiell avtals- och marknadsrätt, 15 hp

Engelskt namn: Commercial Contract- and Market Law

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 till 2013-09-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU119

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2012-05-30

Innehåll

Marknadsrätten bestämmer de yttre kommersiella ramarna för företagens avtal, samarbeten och strategival. Hur privata aktörer kan, får och bör agera på EU:s marknad är centralt på kursen, som har ett praktiskt angreppssätt. Tyngdpunkten ligger på kommersiella frågeställningar och avtal inom marknadsrätten, varvid främst avses svensk och europeisk immaterialrätt och konkurrensrätt. Fördjupningen tar avstamp i undervisningen i ämnet på termin 2 på juristprogrammet. Särskilt behandlas frågor och problem utifrån regler, praxis och avtal inom immaterialrätten, främst inom patenträtt, varumärkesrätt, designrätt och upphovsrätt. Även konkurrensrättens regler och praxis om konkurrensbegränsande avtal och samarbeten behandlas, liksom om förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Konkurrensrätten integreras delvis med immaterialrätten och avtalsrätten, t.ex. konkurrensrättsliga frågor som rör patentlicensavtal. Vissa delar av de berörda rättsområdena belyses utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

• visa fördjupad förståelse och fördjupade kunskaper inom rättsområdena på kursen visa förmåga att integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
• visa förmåga att identifiera, analysera och lösa komplexa juridiska problem inom rättsområdena på kursen
• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
• visa sådan färdighet som fordras för att arbeta i kvalificerad verksamhet
• visa fördjupad förmåga att kritiskt värdera kunskaper inom rättsområdena på kursen
• visa fördjupad förmåga att integrera juridiska kunskaper
• visa fördjupad metodkunskap inom rättsområdena på kursen
• visa kunskaper i muntlig och i skriftlig framställning
• visa förmåga att kunna föra en rättspolitisk diskussion kring rättens betydelse för och inverkan på samhällsekonomin

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp rättsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia eller nationalekonomi vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp, Juridisk översiktskurs, 15 hp,och Handelsrätt, 15 hp,(juridisk översiktskurs 15 hp och handelsrätt 15 hp kan ingå i 90 hp rättsvetenskap) eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkända resultat för kursen på termin 2 eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i varierande former, främst genom seminarier (t.ex. case och praktiska övningar), föreläsningar och handledning. Närvaro och aktivt deltagande i seminarier, case och redovisningar är examinerande och obligatoriskt. Vid annan undervisning är närvaron frivillig. Kursansvarig lärare kan i särskilda fall besluta annat. En skriftlig individuell uppsats (PM) ska författas och lämnas in. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, en muntlig individuell examination samt genom en skriftlig individuell uppsats (PM). För godkänt betyg på kursen krävs: 1. Aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna, 2. Godkänt resultat på en muntlig individuell examination samt 3. En godkänd skriftlig uppsats (PM).
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en bedömning av resultatet från den muntliga individuella examinationen och på resultatet från den skriftliga individuella uppsatsen och sätts först när alla aktiviteter under 1-3 ovan är godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som fått godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 36

På grund av kursens karaktär, ges ingen särskild litteraturlista. Studenten ska självständigt lära sig att hitta relevant litteratur för sina frågeställningar och att använda tillgängliga rättskällor på ett effektivt sätt.