Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kommersiell avtals- och marknadsrätt, 15 hp

Engelskt namn: Commercial Contract- and Market Law

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 till 2018-09-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU119

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2012-05-30

Reviderad av: Prefekten, 2016-10-31

Innehåll

Marknadsrätten bestämmer de yttre kommersiella ramarna för företagens avtal, samarbeten och strategival. Hur privata aktörer kan, får och bör agera på EU:s marknad är centralt på kursen, som har ett praktiskt angreppssätt. Tyngdpunkten ligger på kommersiella frågeställningar och avtal inom marknadsrätten, varvid främst avses svensk och europeisk immaterialrätt och avtalsrätt. Fördjupningen tar avstamp i undervisningen i ämnet på termin 2 på juristprogrammet.

Särskilt behandlas frågor och problem utifrån regler, praxis och avtal inom immaterialrätten, främst inom patenträtt, varumärkesrätt, designrätt och upphovsrätt. Även konkurrensrättens regler och praxis om konkurrensbegränsande avtal och samarbeten behandlas, liksom om förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Konkurrensrätten integreras delvis med immaterialrätten och avtalsrätten, t.ex. konkurrensrättsliga frågor som rör licensavtal. Vissa delar av de berörda rättsområdena belyses utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha:
- fördjupad förståelse och fördjupade kunskaper inom rättsområdena på kursen

- förmåga att integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

- förmåga att identifiera, analysera och lösa komplexa juridiska problem inom rättsområdena på kursen

- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar

- sådan färdighet som fordras för att arbeta i kvalificerad juridisk verksamhet

- fördjupad förmåga att kritiskt värdera kunskaper inom rättsområdena på kursen

- fördjupad förmåga att integrera juridiska kunskaper

- fördjupad metodkunskap inom rättsområdena på kursen

- kunskaper i muntlig och i skriftlig framställning

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp rättsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia eller nationalekonomi vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp, samt Juridisk översiktskurs, 15 hp, och Handelsrätt, 15 hp, (juridisk översiktskurs 15 hp och handelsrätt 15 hp kan ingå i 90 hp rättsvetenskap) eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkänt resultat för kursen T 2 – Civilrätt, 30 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs engelska 5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom seminarier och föreläsningar. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Ett individuellt skriftligt arbete ska författas och lämnas in. Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande muntligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
Författande av ett individuellt skriftligt arbete.
Punkt 2
Fullgörande av en individuell muntlig tentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 och punkt 2, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägning av det individuella skriftliga arbetet (punkt 1.b) och den muntliga tentamen (punkt 2) och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.