Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering (Juristprogrammet), 15 hp

Engelskt namn: Legal Aspects of Real Property Formation and Land Development

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 2JU150

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen AB Med beröm godkänd, BA Icke utan beröm godkänd, B Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-11-28

Reviderad av: Prefekten, 2016-10-31

Innehåll

Kursen behandlar juridiska aspekter på fastighetsbildning och markexploatering.

Tyngdpunkten kommer att ligga på de rättsliga förutsättningarna för genomförande av markexploateringsprojekt som föregåtts av planläggning. Som delar av genomförandet kommer kursen att behandla bland annat markförvärv, fastighetsbildning, genomförandeavtal och upphandling. Även den rättsliga regleringen av förändrad markanvändning som inte föregåtts av planprocess behandlas på kursen.

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen:

ha fördjupad kunskap och förståelse för de juridiska frågor som aktualiseras vid genomförande av markexploateringsprojekt.

ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom centrala juridiska frågor som aktualiseras vid genomförande av markexploateringsprojekt.

ha förmåga att självständigt kunna identifiera, analysera och argumentera för lösningar på juridiska problem som aktualiseras vid genomförande av markexploateringsprojekt.

ha förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper.

ha insikt om vilka möjligheter och begränsningar som den under kursen behandlade juridiken ger, dess roll i samhället och människors ansvar för hur juridiken används.

ha förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
 

Behörighetskrav

Univ.: 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkända resultat för kurserna T 3 – Civilrätt, 30 hp, och T 4 – Förvaltningsrätt, miljörätt och skatterätt, 30 hp, eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna behandlar principiella och övergripande frågor och ska ses som komplettering av litteraturen. Seminarierna, som är obligatoriska och som ingår som ett led i examinationen, förbereds och redovisas individuellt eller i grupp.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

 

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov samt en individuell skrivuppgift enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid seminarier.

Punkt 2
Författande av en individuell skrivuppgift.
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkterna 1 och 2 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägd bedömning av resultatet från den individuella skrivuppgiften och den skriftliga tentamen. Betyget på hela kursen sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor. 

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus, eller annan aktuell lagtext

  Bengtsson Bertil
  Speciell fastighetsrätt : miljöbalken
  Trettonde upplagan : Uppsala : Iustus : [2022] : 305 sidor :
  ISBN: 9789177372127
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Markåtkomst och ersättning : för bebyggelse och infrastruktur
  Sjödin Eije, Ekbäck Peter, Kalbro Thomas, Norell Leif
  4. uppl. : Stockholm : Wolters Kluwer : 2016 : 249 s. :
  ISBN: 9789139207610
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Markexploatering : Juridik, ekonomi, teknik och organisation
  Kalbro Thomas, Lindgren Eidar
  7 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2021 : 190 sidor :
  ISBN: 9789139023197
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus, eller annan aktuell lagtext

  Bengtsson Bertil
  Speciell fastighetsrätt : miljöbalken
  Tolfte upplagan : Uppsala : Iustus : [2018] : 303 sidor :
  ISBN: 9789177370239
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Markåtkomst och ersättning : för bebyggelse och infrastruktur
  Sjödin Eije, Ekbäck Peter, Kalbro Thomas, Norell Leif
  4. uppl. : Stockholm : Wolters Kluwer : 2016 : 249 s. :
  ISBN: 9789139207610
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Markexploatering : Juridik, ekonomi, teknik och organisation
  Kalbro Thomas, Lindgren Eidar
  7 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2021 : 190 sidor :
  ISBN: 9789139023197
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus, eller annan aktuell lagtext

  Bengtsson Bertil
  Speciell fastighetsrätt : miljöbalken
  Tolfte upplagan : Uppsala : Iustus : [2018] : 303 sidor :
  ISBN: 9789177370239
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Markåtkomst och ersättning : för bebyggelse och infrastruktur
  Sjödin Eije, Ekbäck Peter, Kalbro Thomas, Norell Leif
  4. uppl. : Stockholm : Wolters Kluwer : 2016 : 249 s. :
  ISBN: 9789139207610
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Markexploatering : Juridik, ekonomi, teknik och organisation
  Kalbro Thomas, Lindgren Eidar
  7 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2021 : 190 sidor :
  ISBN: 9789139023197
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus, eller annan aktuell lagtext

  Bengtsson Bertil
  Speciell fastighetsrätt : miljöbalken
  Tolfte upplagan : Uppsala : Iustus : [2018] : 303 sidor :
  ISBN: 9789177370239
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Markåtkomst och ersättning : för bebyggelse och infrastruktur
  Sjödin Eije, Ekbäck Peter, Kalbro Thomas, Norell Leif
  4. uppl. : Stockholm : Wolters Kluwer : 2016 : 249 s. :
  ISBN: 9789139207610
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Markexploatering
  Kalbro Thomas, Lindgren Eidar
  Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 190 sidor :
  ISBN: 9789139208464
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst