Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering, 15 hp

Engelskt namn: The Swedish Model and the Internationalization of Labour Law

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2JU160

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-06-01

Innehåll

Det övergripande temat för kursen är den pågående europeiseringen och internationaliseringen av den svenska arbetsrätten, vilka effekter europarätten får för den svenska arbetsmarknadsmodellen, särskilt för kollektivavtalet som regleringsinstrument och hur olika EU-direktiv implementeras m.m. Kursen är särskilt inriktad mot den s.k. kollektiva arbetsrätten.

Andra frågor som tas upp är arbetsrätten i förhållande till Europakonventionen och olika ILO-konventioner. Kursen inleds med en genomgång av EU:s rättssystem och EU-rättens förhållande till nationell rätt med fokus på bl.a. arbetskraftens fria rörlighet och EU:s sysselsättningspolitik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha:

kunskaper om EU:s fördragsstruktur, EU:s institutioner och förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt,

kunskap om den EU-rättsliga reglering som är av särskild betydelse för förhållandena på medlemsstaternas arbetsmarknader, särskilt reglerna om arbetskraftens fria rörlighet och EU:s arbetsrätt,

kunskap om Europakonventionens och olika ILO-konventioners betydelse för frågor rörande svensk arbetsrätt och arbetsmarknad,

insikt i aktuell forskning och vetenskapliga metodfrågor på området,

förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar med anknytning till de rättsområden som studeras,

förmåga att självständigt identifiera, beskriva, analysera och lösa rättsliga problem med anknytning till de rättsområden som studeras,

förmåga att muntligen och skriftligen redogöra för och kunna diskutera problem med anknytning till kursens olika teman.
 

Behörighetskrav

Arbetsrätt 1, 15 hp eller Arbetsrätt för personalvetare, 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna, som är obligatoriska, förbereds och redovisas individuellt eller i grupp.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en avslutande skriftlig hemtentamen enligt punkt 2 nedan.
Punkt 1
a. Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
b. Författande av en individuell skrivuppgift.
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande individuell, skriftlig hemtentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna samt punkt 2, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägning av resultaten på den individuella skrivuppgiften och den skriftliga hemtentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodo-räknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Europeiska unionens fördrag = : Treaties of the European Union
  Derlén Mattias, Lindholm Johan
  3. uppl. : Umeå : Department of Law, Umeå University : 2009 : 234 s. :
  ISBN: 978-91-7264-928-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Säljs av Print & Media på Umeå universitet

  Nyström Birgitta
  EU och arbetsrätten
  Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 472 sidor :
  ISBN: 9789139023548
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edström Örjan
  Medbestämmandelagen : en kommentar
  [Stockholm] : Karnov Group : [2020] : 311 sidor :
  ISBN: 9789176106907
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande EU-rätt
  Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 143 sidor :
  ISBN: 9789147141043
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artikelkompendium som tillhandahålls via kurswebben

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Europeiska unionens fördrag = : Treaties of the European Union
  Derlén Mattias, Lindholm Johan
  3. uppl. : Umeå : Department of Law, Umeå University : 2009 : 234 s. :
  ISBN: 978-91-7264-928-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Säljs av Print & Media på Umeå universitet

  Nyström Birgitta
  EU och arbetsrätten
  Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 438 sidor :
  ISBN: 9789139114345
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edström Örjan
  Medbestämmandelagen : en kommentar
  [Stockholm] : Karnov Group : [2020] : 311 sidor :
  ISBN: 9789176106907
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande EU-rätt
  Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 143 sidor :
  ISBN: 9789147141043
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artikelkompendium som tillhandahålls via kurswebben

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Europeiska unionens fördrag = : Treaties of the European Union
  Derlén Mattias, Lindholm Johan
  3. uppl. : Umeå : Department of Law, Umeå University : 2009 : 234 s. :
  ISBN: 978-91-7264-928-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Säljs av Print & Media på Umeå universitet

  Nyström Birgitta
  EU och arbetsrätten
  Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 438 sidor :
  ISBN: 9789139114345
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edström Örjan
  Medbestämmandelagen : en kommentar
  [Stockholm] : Karnov Group : [2020] : 311 sidor :
  ISBN: 9789176106907
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande EU-rätt
  Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 143 s. :
  ISBN: 9789147115013
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artikelkompendium som tillhandahålls via kurswebben

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Globalisation, fragmentation, labour and employment law : a swedish perspective
  Carlson Laura, Edström Örjan, Nyström Birgitta
  1. uppl. : Uppsala : Iustus : 2016 : 284 s. :
  ISBN: 9789176789414
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Europeiska unionens fördrag = : Treaties of the European Union
  Derlén Mattias, Lindholm Johan
  3. uppl. : Umeå : Department of Law, Umeå University : 2009 : 234 s. :
  ISBN: 978-91-7264-928-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Säljs av Print & Media på Umeå universitet

  Grundläggande EU-rätt
  Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 143 s. :
  ISBN: 9789147115013
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nyström Birgitta
  EU och arbetsrätten
  Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 438 sidor :
  ISBN: 9789139114345
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artikelkompendium som tillhandahålls via kurswebben