Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genusvetenskap: Makt och kön A, 30 hp

Engelskt namn: Gender Studies: Power and Gender A

Denna kursplan gäller: 2012-08-20 till 2014-08-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KC000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndare, 2008-04-03

Reviderad av: UCGS:s föreståndare, 2012-06-20

Innehåll

Kursen ger en grundläggande introduktion till det genusvetenskapliga och feministiska kunskapsområdet. Maktrelationer mellan könen, som de tar sig uttryck i samhälle, vetenskap och kultur står i fokus, men även andra maktdimensioner baserade på klass, etnicitet och sexualitet behandlas i relation till kön/genus. Stor tonvikt läggs på kritiskt tänkande. Kursen innefattar tre tematiska moment samt ett fjärde moment med fokus på skriftlig framställning. På kursen möter du lärare från flera olika vetenskapliga discipliner, som diskuterar genusfrågor från olika perspektiv. Kursen kan ingå som valbart alternativ i Samhällsvetarprogrammet och Sociologiprogrammet.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Röster och sociala rörelser (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- kunna beskriva och diskutera kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt, ur historiskt och samtida perspektiv,
- översiktligt kunna beskriva utvecklingen av västerländsk kvinnorörelse, hbtq-rörelse och anti-kolonial feminism,
- översiktligt kunna beskriva samband mellan sociala rörelser och genusvetenskap,
- ha grundläggande kännedom om huvuddrag i genusvetenskaplig och feministisk teoriutveckling i Sverige från 1900-talet och framåt.

Moment 2: Arbete och emotioner(7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- ha grundläggande kunskap om genusrelationers betydelse för betalt-, obetalt-, omsorgs- och emotionellt arbete, såväl historiskt som i nutid,
- kunna kritiskt granska kulturella, emotionella, politiska och historiska betydelser av arbete och familj med utgångspunkt i flera identitetsskapande kategorier,
- visa förmåga att identifiera, beskriva och diskutera mekanismer bakom samt betydelser av arbetsdelning på grundval av flera identitetsskapande kategorier.

Moment 3: Kroppar och normer (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- kunna översiktligt beskriva och diskutera konstruktionerna av kropp, kön och sexualitet utifrån olika perspektiv,
- kunna problematisera kroppsideal i termer av normalitet, reproduktion och funktion,
- kunna reflektera kring föreställningar om sexualitet utifrån makt- och motståndsperspektiv,
- kunna diskutera betydelsen av kroppen som ett tema inom feministisk teoribildning.

Moment 4: feministisk vetenskapskritik, reflexivitet och kunskapsproduktion(7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- kunna sammanfatta och återge centrala aspekter i vetenskapliga texter,
- ur ett genusperspektiv kunna granska vetenskapliga texter med avseende på såväl innehåll som uppbyggnad och argumentation,
- i egna texter kunna driva en saklig argumentation,
- ha tillägnat sig reflexivitet när det gäller det egna akademiska skrivandet.

Efter genomförd kurs ska studenten utöver ovanstående
- kunna tillämpa grundläggande genusteoretiska perspektiv på kulturella uttryck som film och skönlitteratur,
- kunna delta aktivt i seminariediskussioner och genomföra kortare presentationer av vetenskapliga texter och egna arbeten,
- ha utvecklat sin förmåga till skriftlig framställning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier med varierande uppläggning. Stor vikt läggs vid självständigt arbete, individuellt och i basgrupper. Den schemalagda undervisningen är till stor del obligatorisk. För studenter som inte har möjlighet att delta i ett obligatoriskt studietillfälle kan särskilda uppgifter ges.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska kurstillfällen samt genom individuell skriftlig och muntlig prövning. På moment 1 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen, dels genom en hemtentamen. På moment 2 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen, dels genom en hemtentamen. På moment 3 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen, dels genom en gruppuppgift och dels genom en hemtentamen. På moment 2 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen, dels genom en hemtentamen.

På kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). På examinerande gruppuppgift i moment 3 ges endast betygen U och G. För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs sammanlagt 22,5 hp med betyget Väl Godkänd på de olika momenten. Betyget utgör en sammanfattande bedömningen av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett provtillfälle erbjuds inom ett år. Möjlighet till omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfälle ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Tillgodoräknande

Delmoment av kurs i genusvetenskap på A-nivå vid andra lärosäten kan, efter ansökan från studenten, tillgodoräknas efter individuell prövning. Ansökan görs i samband med ordinarie ansökningstillfälle till kursen och ska åtföljas av kursplan med litteraturlista från den tidigare utbildningen samt dokumentation över uppnådda poäng.

Övriga föreskrifter

Genusvetenskap omfattande totalt 90 hp (kurserna Genusvetenskap: Makt och kön A, B och C) kan räknas som huvudområde i kandidatexamen.

Litteratur

 • Giltig från: 2013 vecka 34

  Moment 1

  Obligatorisk litteratur

  Könspolitiska nyckeltexter. : 1 Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930
  Arnberg Klara, Sundevall Fia, Tjeder David
  Göteborg : Makadam : 2012 : 255 s. :
  ISBN: 978-91-7061-105-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Bergegren, Hinke, "Kärlek utan barn", s. 143-165 inkl. Pia Laskars kommentarer.

  Könspolitiska nyckeltexter. : 2 Från befolkningskris till talibantal 1930-2002
  Arnberg Klara, Sundevall Fia, Tjeder David
  Göteborg : Makadam : 2012 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-7061-106-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: "Sexualbrottutredningen: ett hot mot kvinnans frigörelse!" s. 152-158, 168-172. Mansgrupperna: "Handledning för mansgrupper" s. 175-188 och 193.

  Benedictsson Victoria
  Ur mörkret
  Mix Förlag : 2011 :
  ISBN: 978-91-86843-40-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I bl.a. "Synd : noveller av det moderna genombrottets kvinnor" Synd [Elektronisk resurs] : noveller av det moderna genombrottets kvinnor Kerfstedt, Amanda, Ney, Birgitta PDF-uppl. : Stockholm : Univ., Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, 2007 - 1 PDF-fil (120 s.) LIBRIS-ID:11747363 URL: Fritt tillgänglig via Stockholms universitet

  Bergenheim Åsa
  Den aktiva mannen och passiva kvinnan: föreställningar kring kön och makt i historien.
  Ingår i:
  Mot halva makten
  sid. s. 14-36. :
  http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/25/17/5259495d.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läs s. 15-38

  Bergenheim Åsa
  Drömmen om frihet : om sexualitet, normalitet och kön under perioden 1950-80
  Ingår i:
  Från Sapfo till Cyborg
  Gidlund : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 179-200

  Carbin Maria
  Det problematiska systerskapet : Purpurfärgen och postkolonial feminism
  Ingår i:
  Feministisk teori i rörliga bilder
  Malmö : Liber : 2005 : 180 s. : sid. 83-110 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns även i nytryck (2008), 2. upplagan.

  De los Reyes Paulina
  Inledningskapitlet. Postkolonial feminism: En introduktion. Del I
  Ingår i:
  Postkolonial feminism.
  Stockholm : Tankekraft : 2011 : 379 s. :
  Obligatorisk

  Kvinnopolitiska nyckeltexter
  Esseveld Johanna, Larsson Lisbeth
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 288 s. :
  ISBN: 91-44-34451-1 ; 340:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 28-38, 156-163, 184-193 och 270

  Gemzöe Lena
  Feminism.
  Stockholm : Bilda : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 7-95, 143-165.

  Nordenstam Anna
  "Tar på mig kavajen" : om genus och sexualitet i Ninni Holmqvists novell "Kostym"
  Ingår i:
  Genusvetenskapliga litteraturanalyser
  Lund : Studentlitteratur : 2010 : 259 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 125-140

  Rydström Jens
  Att queera historien : framväxten av ett nordiskt forskningsfält
  Ingår i:
  Scandia
  Stockholm : Bokförlaget Natur och kultur : 1928- :
  Obligatorisk

  Rydström Jens
  Tvåsamhetens brunn : registrerat partnerskap i Norden
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 308-335

  Svensson Ingeborg
  Släkten följa släktens gång : sexualitet och begravningar
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns även som elektronisk resurs.

  Witt-Brattström Ebba
  Ur textens mörker : Victoria Benedictsson
  Ingår i:
  Ur könets mörker
  Stockholm : Norstedt : 1993 : 240 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 67-87

  Obligatorisk skönlitteratur och film

  Holmqvist Ninni
  Kostym
  Stockholm : Norstedt : 1995 : 229, [1] s. :
  ISBN: 91-1-942251-2 ; 190:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Novellen "Kostym" s. 59-70

  Ev. ytterligare textutdrag tillkommer.

  Frivillig fördjupningslitteratur

  Ambjörnsson Fanny
  Vad är queer?
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
  ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Banner Olivia
  Sing now, O Muse, of the recessive mutation: Interrogating the Genetic Discourse of Sex Variation with Jeffrey Eugenides' Middlesex.
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : Vol 35 : sid. 843-867. :
  Läsanvisning: Samt romanen Eugenides, Jeffrey, Middlesex, (Norstedts, 2003).

  Borgström Eva
  Erotisk språkförbistring: om queera läckage i Mathilda Roos 1880-talsromaner.
  Ingår i:
  Tidskrift för litteraturvetenskap..
  Lund : Tidskrift för litteraturvetenskap, 1988- (Kristianstad : 25 cm :
  Läsanvisning: Samt roman av Roos, Mathilda, Marianne, Höststormar eller Hårdt mot hårdt.

  Lönngren Ann-Sofie
  Reflektioner över en nyutgiven klassiker: Radclyffe Halls Ensamhetens brunn.
  Ingår i:
  Tidskrift för litteraturvetenskap..
  Lund : Tidskrift för litteraturvetenskap, 1988- (Kristianstad : 25 cm :
  Läsanvisning: Samt romanen Hall, Radclyffe, Ensamhetens brunn, Normal, 2004 alt. Tiden, 1950.

  Mohanty Chandra Talpade
  Med västerländska ögon : feministisk forskning och kolonial diskurs
  Ingår i:
  Globaliseringens kulturer
  Nora : Nya Doxa : 1999 : 295 s. :
  Läsanvisning: s. 195-214

  Munck Kerstin
  Hon är svart och hon är lesbisk: om intersektionella röster i Nella Larsens romaner.
  Ingår i:
  Tidskrift för litteraturvetenskap..
  Lund : Tidskrift för litteraturvetenskap, 1988- (Kristianstad : 25 cm :
  Läsanvisning: Samt roman av Larsen Nella, Passing eller Quicksand, i Quicksand and Passing, New Brunswick, 1986.

  Shostak Debra
  Theory Uncompromised by Practicality: Hybridity in Jeffrey Eugenides' Middlesex.
  Ingår i:
  Contemporary literature.
  Madison, Wis. : University of Wisconsin Press : 1968- : Vol 49 : sid. 383-412. :

  Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. En introduktion till postkolonial teori.
  Thörn Catarina, Eriksson Baaz Maria, Thörn Håkan (red.)
  Ingår i:
  Globaliseringens kulturer
  Nora : Nya Doxa : 1999 : 295 s. : sid. 13-53. :

  Moment 2

  Obligatorisk litteratur

  Acker Joan
  Ojämlikhetssystem : kön, klass och ras i organisationer
  Ingår i:
  Arbete
  Malmö : Gleerups : 2011 : 287 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 37-58

  Ambjörnsson Fanny
  När du gifter dig och får barn: om ålder, heteronormativitet och genus.
  Ingår i:
  Livslinjer
  Göteborg : Makadam : 2010 : 232 s. : sid. 204-232. :
  Obligatorisk

  Könspolitiska nyckeltexter. : 2 Från befolkningskris till talibantal 1930-2002
  Arnberg Klara, Sundevall Fia, Tjeder David
  Göteborg : Makadam : 2012 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-7061-106-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 27-44. Myrdal, Alva och Myrdal, Gunnar, "Kris i befolkningsfrågan (1934) Hirdman, Yvonne, "Genuspolitik i folkhemmet: Kommentar till Alva & Gunnar Myrdal "Kris i befolkninsfrågan" ".

  Dahl Ulrika
  Scener ut ett äktenskap.
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. : sid. 48-72. :
  Obligatorisk

  Gavanas Anna
  Privatisering av äldreomsorgen och äldre kunder som aktörer på (in)formella, etnifierade marknader
  Ingår i:
  Arbete
  Malmö : Gleerups : 2011 : 287 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 97-111

  Isaksen Lise Widding
  Global care work : gender and migration in Nordic societies
  Lund : Nordic Academic Press : 2010 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-85509-48-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 9-21, 159-170

  Johansson Thomas
  Maskulinitet, våld och den farliga intimiteten
  Ingår i:
  Nätverksfamiljen
  Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 320 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 105-119. Finns som elektronisk resurs.

  Larsson Sjöberg Kristina
  Mamma, pappa, styvpappa, barn - föräldraskap i länkade familjesystem
  Ingår i:
  Nätverksfamiljen
  Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 320 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 120-138 Finns som elektronisk resurs

  MacDonald Martha
  Gender and social security policy : pitfalls and possibilities
  Ingår i:
  Feminist economics.
  London : Routledge : 1995- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 1-25

  Makt att forma samhället och sitt eget liv [Elektronisk resurs] : jämställdhetspolitiken mot nya mål : slutbetänkande
  Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2005 : 568, [4] s. :
  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/47912
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http:// www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/47912 SOU 2005:66, s. 247-429.

  Familjeliv hos samkönade par och andra regnbågsfamiljer
  Malmquist Anna, Hydén Margareta, Zetterquist Nelson Karin
  Ingår i:
  Nätverksfamiljen
  Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 320 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 139-157 Finns som elektronisk resurs

  Mulinari Paula
  Flexibilitetens gränser : berättelser från golvet om ofrivillig deltid, solidaritet och flexibilitet / Paula Mulinari
  Stockholm : Arbetslivsinstitutet : 2004 : 37 s. :
  Fritt tillgänglig via Stockholms universitetsbibliotek
  Obligatorisk

  Plantin Lars
  Faderskap i retorik och praktik. Om 'nya' fäder i gamla strukturer.
  Ingår i:
  Nätverksfamiljen
  Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 305, [1] s. : sid. 143-158. :
  Obligatorisk

  Selberg Rebecca
  "Service låter som en piga" : vårdarbetsplatsens formerande distinktioner
  Ingår i:
  Arbete
  Malmö : Gleerups : 2011 : 287 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 59-76

  Stanfors Maria
  Mellan arbete och familj : ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige
  Stockholm : SNS förlag : 2007 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-85695-10-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 3, s. 72-133

  Walden Louise
  När det osynliga blir synligt förändras världen: om kvinnokulturens materiella bas.
  Ingår i:
  Vi mänskor
  Stockholm : Svenska kvinnors vänsterförbund : 1969- : Vol 4. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.vimanskor.se/

  Obligatorisk film

  Arbetets döttrar - kvinnor i två fabriker
  Schunnesson Torgny, Hermanson Jean
  Sveriges Television AB, TV2 : 1986 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 53 min Dokumentärfilm

  Frivillig fördjupning

  Ekelöf Maja
  Rapport från en skurhink.
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1970 : 215 s. :
  Läsanvisning: Delar av. Finns som e-bok.

  Grennvall Åsa
  Sjunde våningen
  1. uppl. : Göteborg : Optimal Press : 2002 : [80] s. :
  ISBN: 91-88334-52-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveland Maria
  Bitterfittan
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2007 : 221, [23] s. :
  ISBN: 978-91-7001-562-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3

  Obligatorisk litteratur

  Annandale Ellen
  Women's health and social change
  London : Routledge : 2009 : 181 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0809/2008004338-d.html
  ISBN: 0-415-19086-X (hbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 2, 3 och 4

  Crip Theory - en preliminär positionering
  Berg Susanne, Grönvik Lars
  Sociologi :
  http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf

  Space, place, and sex : geographies of sexualities
  Johnston Lynda, Longhurst Robyn
  Lanham : Rowman & Littlefield : cop. 2010 : xii, 195 p. :
  ISBN: 978-0-7425-5512-9 (pbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 79-93

  Koskela Hille
  "Bold walk and breakings" : women's spatial confidence versus fear of violence
  Ingår i:
  Gender, place and culture
  Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Volume 4, Issue 3, pages 301-320

  Kwan Samantha
  Navigating Public Spaces: Gender, Race, and Body Privilege in Everyday Life
  Ingår i:
  Feminist formations [Elektronisk resurs]
  Baltimore, MD : John Hopkins University Press : 22 :
  Läsanvisning: s. 144-166

  Laqueur Thomas
  Om könens uppkomst : hur kroppen blev kvinnlig och manlig
  Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1994 : 349 s. :
  ISBN: 91-7139-239-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laskar Pia
  Abnorma kroppar och europeisk sexualitet.
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. : sid. 158-180. :
  Obligatorisk

  Lekander Nina
  Barn till vilket pris? : om reproduktiva tekniker och ideologier
  Ingår i:
  Feministisk bruksanvisning
  Stockholm : Norstedt : 1995 : 296, [1] s. :
  Obligatorisk

  Lindholm Margareta
  En modern samhällsmoderlighet? Om Elin Wägners och Alva Myrdals idéer under 1930-talet.
  Ingår i:
  Kvinnans plats i det tidiga välfärdssamhället
  Stockholm : Carlsson i samarbete med Arbetslivscentrum : 1994 : 143, [1] s. : sid. 11-19. :
  Obligatorisk

  McRuer Robert
  Crip Eye for the Normate Guy: Queer Theory and the Disciplining of Disability Studies.
  Ingår i:
  PMLA
  New York : The Inst. : 1886- : 20:2 : sid. 586-592. :
  Obligatorisk

  Skeggs Beverly
  The Making of Class and Gender Through Visualizing Model Subject Formation.
  Ingår i:
  Sociology [Elektronisk resurs].
  Cambridge : Cambridge University Press : 1999- : 39:5 : sid. 965-982. :
  Obligatorisk

  Steriliseringsfrågan; politik och praktik.
  Forum för levande historia :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.levandehistoria.se/rasbiologi-fordjupning/Steriliseringsfragan

  Temanummer "Att vara mor - att vara barn i Sverige idag.
  Ingår i:
  Vi mänskor
  Stockholm : Svenska kvinnors vänsterförbund : 1969- : 1977:2 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.vimanskor.se/

  Att kasta tjejkast : texter om feminism och rättvisa
  Young Iris Marion, Wirtén Per
  Stockholm : Atlas : cop. 2000 : 280 s. :
  ISBN: 91-89044-44-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 255-280

  Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 150 sidor

  Frivillig fördjupning

  Connell Raewyn
  Om genus
  2., utvidgade och omarb. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2009 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-7173-296-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 73-100

  Dworkin Andrea
  Pornografi - kriget mot kvinnor.
  Ingår i:
  Pornografi - verklighet eller fantasi?
  Stockholm : Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS) : 1991 : 101, [2] s. :
  Läsanvisning: s. 45-57

  Hemsida för konst.
  orlan.net :
  http://www.orlan.net

  Schiebinger Londa
  The Anatomy of Difference: Race and Sex in Eighteenth-Century Science.
  Ingår i:
  Eighteenth-century studies
  Berkeley : University of California Press : 1967- : 23:4 : sid. 387-405. :

  Schildrick Margrit
  The Critical Turn in Feminist Bioethics : The Case of Heart Transplantation
  Ingår i:
  International journal of feminist approaches to bioethics [Elektronisk resurs]
  Bloomington, IN : Indiana University Press : 1 : sid. 28-47 :

  Frivillig skönlitteratur

  Adolfsson Eva
  Förvandling : roman
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 2006 : 221, [1] s. :
  ISBN: 91-7221-465-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Suggestioner : [roman]
  Darrieussecq Marie, Löfgren Mats
  [Ny utg.] : Stockholm : PAN/Norstedt : 1998 : 164, [1] s. :
  ISBN: 91-1-300501-4 ; 55:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eugenides Jeffrey
  Middlesex
  London : Bloomsbury : 2002 : 529 s. :
  ISBN: 0-7475-6162-1 (hft., 2003)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lövestam Sara
  Udda
  [Ny utg.] : Stockholm : Pocketförlaget : 2010 : 234 s. :
  ISBN: 978-91-86369-14-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Self Will
  Cock & Bull
  London : Penguin : 1993 : 211 s. :
  ISBN: 0-14-017304-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller sv. översättning Knäppgökar, 1997.

  Moment 4

  Obligatorisk litteratur

  Ask Sofia
  Vägar till ett akademiskt skriftspråk
  Växjö : Växjö University Press : 2007 : [8], 227, [7] s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7636-557-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205075 s. 36-41, 59-87, 121-146.

  Genus och det akademiska skrivandets former
  Bränström Öhman Annelie, Livholts Mona
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-44-02947-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://libris.kb.se/bib/10899078 Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet
  Ehn Billy, Klein Barbro
  Stockholm : Carlsson : 1994 : 83 s. :
  ISBN: 91-7798-788-8 ; 165:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Fausto-Sterling Anne
  Science Matters, Culture Matters.
  Ingår i:
  Perspectives in biology and medicine [Elektronisk resurs]
  Chicago : Univ. of Chicago Press : 1957- : 46:1 : sid. 109-124. :
  Obligatorisk

  Gemzöe Lena
  Feminism.
  Stockholm : Bilda : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 5 "Kunskap: att vidga det mänskliga". s. 118-130.

  Haraway Donna
  Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
  Ingår i:
  Feminist studies.
  New York : 1972- : Vol 14 : sid. 575-599 :
  http://www.jstor.org/stable/3178066
  Obligatorisk

  Schiebinger Londa
  Creating Sustainable Science.
  Ingår i:
  The gender and science reader
  London : Routledge : 2001 : xiv, 505 s. : sid. 466-483 :
  Obligatorisk

  Shiva Vandana
  Democratizing Biology: Reinventing biology from a feminist, ecological, and Third World perspective.
  Ingår i:
  The gender and science reader
  London : Routledge : 2001 : xiv, 505 s. : sid. 447-465 :
  Obligatorisk

  Nepotism and Sexism in Peer-review.
  Wennerås Christine, Wold Agnes
  Ingår i:
  The gender and science reader
  London : Routledge : 2001 : xiv, 505 s. : sid. 42-49 :
  Obligatorisk

  Widerberg Karin
  Kunskapens kön : minnen, reflektioner och teori
  Stockholm : Norstedt : 1995 : 181 s. :
  ISBN: 91-1-952202-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frivillig skönlitteratur

  Kanarp Loka
  Pärlor & patroner : 60 historiska kvinnoporträtt
  Lidingö : Kolik : 2009 : 127 s. :
  ISBN: 978-91-976103-5-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frivillig fördjupningslitteratur

  Winterson Jeanette
  Gut Symmetry
  Ingår i:
  Vintergatan går genom magen
  Stockholm : MånPocket : 1999 : 263, [7] s. :

 • Giltig från: 2012 vecka 34

  Moment 1

  Obligatorisk litteratur

  Ambjörnsson Fanny
  Johannas förändring : genusskapande och heteronormativitet bland gymnasietjejer
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 181-206

  Ambjörnsson Fanny
  Vad är queer?
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
  ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 13-33, 35-83, 109-114

  Ambjörnsson Fanny
  Vem forskar om Agnes och Elin?
  Ingår i:
  Bang
  Stockholm : Forum Bang : sid. 36-38 :
  Obligatorisk

  Könspolitiska nyckeltexter. : 2 Från befolkningskris till talibantal 1930-2002
  Arnberg Klara, Sundevall Fia, Tjeder David
  Göteborg : Makadam : 2012 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-7061-106-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: "Sexualbrottutredningen: ett hot mot kvinnans frigörelse!" s. 152-158, 168-172. Mansgrupperna: "Handledning för mansgrupper" s. 175-188 och 193.

  Benedictsson Victoria
  Ur mörkret
  Mix Förlag : 2011 :
  ISBN: 978-91-86843-40-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I bl.a. "Synd : noveller av det moderna genombrottets kvinnor" Synd [Elektronisk resurs] : noveller av det moderna genombrottets kvinnor Kerfstedt, Amanda, Ney, Birgitta PDF-uppl. : Stockholm : Univ., Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, 2007 - 1 PDF-fil (120 s.) LIBRIS-ID:11747363 URL: Fritt tillgänglig via Stockholms universitet

  Bergenheim Åsa
  Den aktiva mannen och passiva kvinnan: föreställningar kring kön och makt i historien.
  Ingår i:
  Mot halva makten
  sid. s. 14-36. :
  http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/25/17/5259495d.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läs s. 15-38

  Könspolitiska nyckeltexter. : 1 Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930
  Arnberg Klara, Sundevall Fia, Tjeder David
  Göteborg : Makadam : 2012 : 255 s. :
  ISBN: 978-91-7061-105-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Bergegren, Hinke, "Kärlek utan barn", s. 143-165 inkl. Pia Laskars kommentarer.

  Bergenheim Åsa
  Drömmen om frihet : om sexualitet, normalitet och kön under perioden 1950-80
  Ingår i:
  Från Sapfo till Cyborg
  Gidlund : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 179-200

  Inledning till filmstudier : historia, teori och analys.
  Braaten Lars Thomas, Kulset Stig, Solum Ove, Bellsund Eva, Sandin Gunnar
  Lund : Studentlitteratur, 1997 ; (Lund : 288 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-60821-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 13-35

  Kvinnopolitiska nyckeltexter
  Esseveld Johanna, Larsson Lisbeth
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 288 s. :
  ISBN: 91-44-34451-1 ; 340:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 28-38, 156-163, 184-193 och 270

  Gemzöe Lena
  Feminism.
  Stockholm : Bilda : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 7-95, 143-165.

  Kulick Don
  400 000 perversa svenskar.
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. : sid. 72-110. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Alternativt: Kulick, Don, "Four hundred thousand Swedish perverts" GLQ 11:2, 2005) samt ytterligare ett valfritt kapitel ur Queersverige.

  Mohanty Chandra Talpade
  Med västerländska ögon : feministisk forskning och kolonial diskurs
  Ingår i:
  Globaliseringens kulturer
  Nora : Nya Doxa : 1999 : 295 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 195-214.

  Nordenstam Anna
  "Tar på mig kavajen" : om genus och sexualitet i Ninni Holmqvists novell "Kostym"
  Ingår i:
  Genusvetenskapliga litteraturanalyser
  Lund : Studentlitteratur : 2010 : 259 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 125-140

  Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. En introduktion till postkolonial teori.
  Thörn Catarina, Eriksson Baaz Maria, Thörn Håkan (red.)
  Ingår i:
  Globaliseringens kulturer
  Nora : Nya Doxa : 1999 : 295 s. : sid. 13-53. :
  Obligatorisk

  Witt-Brattström Ebba
  Ur textens mörker : Victoria Benedictsson
  Ingår i:
  Ur könets mörker
  Stockholm : Norstedt : 1993 : 240 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 67-87

  Obligatorisk skönlitteratur och film

  Holmqvist Ninni
  Kostym
  Stockholm : Norstedt : 1995 : 229, [1] s. :
  ISBN: 91-1-942251-2 ; 190:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Novellen "Kostym" s. 59-70

  Ev. ytterligare textutdrag tillkommer.

  Frivillig fördjupningslitteratur

  Banner Olivia
  Sing now, O Muse, of the recessive mutation: Interrogating the Genetic Discourse of Sex Variation with Jeffrey Eugenides' Middlesex.
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : Vol 35 : sid. 843-867. :
  Läsanvisning: Samt romanen Eugenides, Jeffrey, Middlesex, (Norstedts, 2003).

  Borgström Eva
  Erotisk språkförbistring: om queera läckage i Mathilda Roos 1880-talsromaner.
  Ingår i:
  Tidskrift för litteraturvetenskap..
  Lund : Tidskrift för litteraturvetenskap, 1988- (Kristianstad : 25 cm :
  Läsanvisning: Samt roman av Roos, Mathilda, Marianne, Höststormar eller Hårdt mot hårdt.

  Lönngren Ann-Sofie
  Reflektioner över en nyutgiven klassiker: Radclyffe Halls Ensamhetens brunn.
  Ingår i:
  Tidskrift för litteraturvetenskap..
  Lund : Tidskrift för litteraturvetenskap, 1988- (Kristianstad : 25 cm :
  Läsanvisning: Samt romanen Hall, Radclyffe, Ensamhetens brunn, Normal, 2004 alt. Tiden, 1950.

  Munck Kerstin
  Hon är svart och hon är lesbisk: om intersektionella röster i Nella Larsens romaner.
  Ingår i:
  Tidskrift för litteraturvetenskap..
  Lund : Tidskrift för litteraturvetenskap, 1988- (Kristianstad : 25 cm :
  Läsanvisning: Samt roman av Larsen Nella, Passing eller Quicksand, i Quicksand and Passing, New Brunswick, 1986.

  Shostak Debra
  Theory Uncompromised by Practicality: Hybridity in Jeffrey Eugenides' Middlesex.
  Ingår i:
  Contemporary literature.
  Madison, Wis. : University of Wisconsin Press : 1968- : Vol 49 : sid. 383-412. :

  Moment 2

  Obligatorisk litteratur

  Acker Joan
  Ojämlikhetssystem : kön, klass och ras i organisationer
  Ingår i:
  Arbete
  Malmö : Gleerups : 2011 : 287 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 37-58

  Ambjörnsson Fanny
  När du gifter dig och får barn: om ålder, heteronormativitet och genus.
  Ingår i:
  Livslinjer
  Göteborg : Makadam : 2010 : 232 s. : sid. 204-232. :
  Obligatorisk

  Könspolitiska nyckeltexter. : 2 Från befolkningskris till talibantal 1930-2002
  Arnberg Klara, Sundevall Fia, Tjeder David
  Göteborg : Makadam : 2012 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-7061-106-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 27-44. Myrdal, Alva och Myrdal, Gunnar, "Kris i befolkningsfrågan (1934) Hirdman, Yvonne, "Genuspolitik i folkhemmet: Kommentar till Alva & Gunnar Myrdal "Kris i befolkninsfrågan" ".

  Dahl Ulrika
  Scener ut ett äktenskap.
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. : sid. 48-72. :
  Obligatorisk

  Gavanas Anna
  Privatisering av äldreomsorgen och äldre kunder som aktörer på (in)formella, etnifierade marknader
  Ingår i:
  Arbete
  Malmö : Gleerups : 2011 : 287 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 97-111

  Isaksen Lise Widding
  Global care work : gender and migration in Nordic societies
  Lund : Nordic Academic Press : 2010 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-85509-48-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 9-21, 159-170

  Välfärdsstatens expansion : ekonomisk tillväxt och offentlig sektor under 200 år
  Lindert Peter H., Sandin Gunnar
  1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2005 : 431 s. :
  ISBN: 91-85355-08-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Makt att forma samhället och sitt eget liv [Elektronisk resurs] : jämställdhetspolitiken mot nya mål : slutbetänkande
  Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2005 : 568, [4] s. :
  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/47912
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http:// www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/47912 SOU 2005:66, s. 247-429.

  Mulinari Paula
  Flexibilitetens gränser : berättelser från golvet om ofrivillig deltid, solidaritet och flexibilitet / Paula Mulinari
  Stockholm : Arbetslivsinstitutet : 2004 : 37 s. :
  Fritt tillgänglig via Stockholms universitetsbibliotek
  Obligatorisk

  Plantin Lars
  Faderskap i retorik och praktik. Om 'nya' fäder i gamla strukturer.
  Ingår i:
  Nätverksfamiljen
  Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 305, [1] s. : sid. 143-158. :
  Obligatorisk

  Roman Cristine
  Sociologiska perspektiv på 'familjen'. Från 'komplementära könsroller' till 'den rena relationen'.
  Ingår i:
  Nätverksfamiljen
  Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 305, [1] s. : sid. 17-37. :
  Obligatorisk

  Selberg Rebecca
  "Service låter som en piga" : vårdarbetsplatsens formerande distinktioner
  Ingår i:
  Arbete
  Malmö : Gleerups : 2011 : 287 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 59-76

  Stanfors Maria
  Mellan arbete och familj : ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige
  Stockholm : SNS förlag : 2007 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-85695-10-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 3, s. 72-133

  Walden Louise
  När det osynliga blir synligt förändras världen: om kvinnokulturens materiella bas.
  Ingår i:
  Vi mänskor
  Stockholm : Svenska kvinnors vänsterförbund : 1969- : Vol 4. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.vimanskor.se/

  Obligatorisk film

  Arbetets döttrar (1987), dokumentär

  Frivillig fördjupning

  Ekelöf Maja
  Rapport från en skurhink.
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1970 : 215 s. :
  Läsanvisning: Delar av. Finns som e-bok.

  Grennvall Åsa
  Sjunde våningen
  1. uppl. : Göteborg : Optimal Press : 2002 : [80] s. :
  ISBN: 91-88334-52-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveland Maria
  Bitterfittan
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2007 : 221, [23] s. :
  ISBN: 978-91-7001-562-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3

  Obligatorisk litteratur

  Crip Theory - en preliminär positionering
  Berg Susanne, Grönvik Lars
  Sociologi :
  http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf

  Frisell Ellburg Ann
  Jakten på den perfekta näsan.
  Ingår i:
  Behag och begär
  Stockholm : Carlsson : 1998 : 180 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 17-39

  Space, place, and sex : geographies of sexualities
  Johnston Lynda, Longhurst Robyn
  Lanham : Rowman & Littlefield : cop. 2010 : xii, 195 p. :
  ISBN: 978-0-7425-5512-9 (pbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 79-93

  Koskela Hille
  "Bold walk and breakings" : women's spatial confidence versus fear of violence
  Ingår i:
  Gender, place and culture
  Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Volume 4, Issue 3, pages 301-320

  Laskar Pia
  Abnorma kroppar och europeisk sexualitet.
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. : sid. 158-180. :
  Obligatorisk

  Lekander Nina
  Barn till vilket pris? : om reproduktiva tekniker och ideologier
  Ingår i:
  Feministisk bruksanvisning
  Stockholm : Norstedt : 1995 : 296, [1] s. :
  Obligatorisk

  Lindholm Margareta
  En modern samhällsmoderlighet? Om Elin Wägners och Alva Myrdals idéer under 1930-talet.
  Ingår i:
  Kvinnans plats i det tidiga välfärdssamhället
  Stockholm : Carlsson i samarbete med Arbetslivscentrum : 1994 : 143, [1] s. : sid. 11-19. :
  Obligatorisk

  McRuer Robert
  Crip Eye for the Normate Guy: Queer Theory and the Disciplining of Disability Studies.
  Ingår i:
  PMLA
  New York : The Inst. : 1886- : 20:2 : sid. 586-592. :
  Obligatorisk

  Medicinsk genusforskning : teori och begreppsutveckling
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2004 : 204 s. :
  Fulltext
  ISBN: 91-7307-051-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://www.vr.se/download/18.208e25ff12f0d00a84d8000301/vr_2004_2.pdf s. 21-29, 62-76.

  Sandberg Linn
  Lita till lusten.
  Ingår i:
  Livslinjer
  Göteborg : Makadam : 2010 : 232 s. : sid. 48-72. :
  Obligatorisk

  Skeggs Beverly
  The Making of Class and Gender Through Visualizing Model Subject Formation.
  Ingår i:
  Sociology [Elektronisk resurs].
  Cambridge : Cambridge University Press : 1999- : 39:5 : sid. 965-982. :
  Obligatorisk

  Spelman Elisabeth V.
  Woman as body. Ancient and contemporary views.
  Ingår i:
  Feminist studies.
  New York : 1972- : Vol 8 : sid. 109-131. :
  Obligatorisk

  Steriliseringsfrågan; politik och praktik.
  Forum för levande historia :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.levandehistoria.se/rasbiologi-fordjupning/Steriliseringsfragan

  Temanummer "Att vara mor - att vara barn i Sverige idag.
  Ingår i:
  Vi mänskor
  Stockholm : Svenska kvinnors vänsterförbund : 1969- : 1977:2 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.vimanskor.se/

  Att kasta tjejkast : texter om feminism och rättvisa
  Young Iris Marion, Wirtén Per
  Stockholm : Atlas : cop. 2000 : 280 s. :
  ISBN: 91-89044-44-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 255-280

  Frivillig fördjupning

  Connell Raewyn
  Om genus
  2., utvidgade och omarb. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2009 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-7173-296-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 73-100

  Dreger Alice
  Jarring Bodies: Thoughts on the Display of Unusual Anatomies.
  Ingår i:
  Perspectives in biology and medicine [Elektronisk resurs]
  Chicago : Univ. of Chicago Press : 1957- : Vol 43:2 : sid. 161-172. :

  Dworkin Andrea
  Pornografi - kriget mot kvinnor.
  Ingår i:
  Pornografi - verklighet eller fantasi?
  Stockholm : Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS) : 1991 : 101, [2] s. :
  Läsanvisning: s. 45-57

  Schiebinger Londa
  The Anatomy of Difference: Race and Sex in Eighteenth-Century Science.
  Ingår i:
  Eighteenth-century studies
  Berkeley : University of California Press : 1967- : 23:4 : sid. 387-405. :

  Schildrick Margrit
  The Critical Turn in Feminist Bioethics : The Case of Heart Transplantation
  Ingår i:
  International journal of feminist approaches to bioethics [Elektronisk resurs]
  Bloomington, IN : Indiana University Press : 1 : sid. 28-47 :

  Hemsida för konst. www.orlan.net

  Frivillig skönlitteratur

  Adolfsson Eva
  Förvandling : roman
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 2006 : 221, [1] s. :
  ISBN: 91-7221-465-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Suggestioner : [roman]
  Darrieussecq Marie, Löfgren Mats
  [Ny utg.] : Stockholm : PAN/Norstedt : 1998 : 164, [1] s. :
  ISBN: 91-1-300501-4 ; 55:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eugenides Jeffrey
  Middlesex
  London : Bloomsbury : 2002 : 529 s. :
  ISBN: 0-7475-6162-1 (hft., 2003)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lövestam Sara
  Udda
  [Ny utg.] : Stockholm : Pocketförlaget : 2010 : 234 s. :
  ISBN: 978-91-86369-14-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Self Will
  Cock & Bull
  London : Penguin : 1993 : 211 s. :
  ISBN: 0-14-017304-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller sv. översättning Knäppgökar, 1997.

  Moment 4

  Obligatorisk litteratur

  Ask Sofia
  Vägar till ett akademiskt skriftspråk
  Växjö : Växjö University Press : 2007 : [8], 227, [7] s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7636-557-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205075 s. 36-41, 59-87, 121-146.

  Genus och det akademiska skrivandets former
  Bränström Öhman Annelie, Livholts Mona
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-44-02947-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://libris.kb.se/bib/10899078 Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet
  Ehn Billy, Klein Barbro
  Stockholm : Carlsson : 1994 : 83 s. :
  ISBN: 91-7798-788-8 ; 165:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Fausto-Sterling Anne
  Science Matters, Culture Matters.
  Ingår i:
  Perspectives in biology and medicine [Elektronisk resurs]
  Chicago : Univ. of Chicago Press : 1957- : 46:1 : sid. 109-124. :
  Obligatorisk

  Gemzöe Lena
  Feminism.
  Stockholm : Bilda : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 5 "Kunskap: att vidga det mänskliga". s. 118-130.

  Haraway Donna
  Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
  Ingår i:
  Feminist studies.
  New York : 1972- : Vol 14 : sid. 575-599 :
  http://www.jstor.org/stable/3178066
  Obligatorisk

  Schiebinger Londa
  Creating Sustainable Science.
  Ingår i:
  The gender and science reader
  London : Routledge : 2001 : xiv, 505 s. : sid. 466-483 :
  Obligatorisk

  Shiva Vandana
  Democratizing Biology: Reinventing biology from a feminist, ecological, and Third World perspective.
  Ingår i:
  The gender and science reader
  London : Routledge : 2001 : xiv, 505 s. : sid. 447-465 :
  Obligatorisk

  Nepotism and Sexism in Peer-review.
  Wennerås Christine, Wold Agnes
  Ingår i:
  The gender and science reader
  London : Routledge : 2001 : xiv, 505 s. : sid. 42-49 :
  Obligatorisk

  Widerberg Karin
  Kunskapens kön : minnen, reflektioner och teori
  Stockholm : Norstedt : 1995 : 181 s. :
  ISBN: 91-1-952202-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frivillig skönlitteratur

  Kanarp Loka
  Pärlor & patroner : 60 historiska kvinnoporträtt
  Lidingö : Kolik : 2009 : 127 s. :
  ISBN: 978-91-976103-5-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frivillig fördjupningslitteratur

  Winterson Jeanette
  Gut Symmetry
  Ingår i:
  Vintergatan går genom magen
  Stockholm : MånPocket : 1999 : 263, [7] s. :