Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genusvetenskap: Makt och kön C, 30 hp

Engelskt namn: Gender Studies: Power and Gender C

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 2KC002

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: UCGS:s föreståndare, 2008-04-03

Reviderad av: Föreståndaren, 2021-09-17

Innehåll

Kursen ges online, och ger ytterligare fördjupning inom det genusvetenskapliga och feministiska forskningsfältet, med betoning på ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och självständig problemlösning. Under det första momentet - Vetenskapsteori och feministiska perspektiv (7,5 hp) - behandlas det genusvetenskapliga forskningsfältets utveckling och aktuella debatter samt dess betydelse för olika genusteoretiska och feministiska forskningsansatser. Det andra momentet  - Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp) - behandlar några olika vetenskapliga metoder och deras tillämpning i relation till olika typer av forskningsfrågor. Det tredje momentet - Självständigt arbete (15 hp) - utgörs av ett självständigt skriftligt arbete.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Vetenskapsteori och feministiska perspektiv (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- självständigt kunna urskilja, beskriva och diskutera samtida centrala vetenskapsteoretiska synsätt
- ha fördjupad kunskap om feministisk kunskapsteoretisk debatt av relevans för ämnet genusvetenskap
- ha fördjupad förståelse för några genusteoretiska och feministiska forskningsansatser
- kunna kritiskt diskutera och reflektera kring vetenskapliga studier inom genusforskningsfältet samt presentera sin diskussion muntligt och skriftligt

Moment 2: Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- uppnått fördjupad kunskap om några olika vetenskapliga arbetssätt med relevans för ämnet genusvetenskap
- utvecklat ett kritiskt reflexivt förhållningssätt till både kvalitativa och kvantitativa metoder och dess tillämpning för olika typer av forskningsproblem
- självständigt kunna planera genomförandet av en forskningsuppgift

Moment 3: Självständigt arbete (15 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- självständigt kunna avgränsa och formulera ett forskningsproblem
- kunna tillämpa en relevant metod inom det genusvetenskapliga och feministiska forskningsfältet
- självständigt kunna genomföra och försvara en uppsats
- kunna granska, värdera och opponera på kurskamraters vetenskapliga arbeten

Efter genomförd kurs ska studenten utöver ovanstående
- självständigt och aktivt kunna bidra till seminariediskussioner
- kunna genomföra presentationer av vetenskapliga texter och egna arbeten både muntligt och skriftligt
- ha en god förmåga att kommunicera sina kunskaper inom ämnet, både inom och utanför akademiska sammanhang

Behörighetskrav

Univ: Genusvetenskap 60 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på helfart online på en lärplattform som studenterna får tillgång till vid kursstart. På kursplattformen tar studenterna del av föreläsningar samt genomför obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter. Studierna karaktäriseras i hög grad av självständigt och aktivt lärande där studenterna söker kunskap och reflekterar kritiskt både individuellt och i grupp. Kursen fokuserar på aktivt lärande, d.v.s. att kritiskt kunna reflektera över kunskapen och omsätta denna i praktiken. Olika strategier för undervisning och lärande kommer att användas, såsom föreläsningar, gruppdiskussioner och olika former av individuella och gruppuppgifter. Handledning av uppsats sker i grupp, under den termin som kursen ges. För att bli godkänd på kursen förväntas studenten delta aktivt i samtliga seminarier och bli godkänd på examinationsuppgiften.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen samt genom individuell muntlig och skriftlig prövning. På moment 1 sker examinationen löpande genom aktivt deltagande i seminarier samt genom tre PM på avhandlingar som läses. På moment 2 utgörs examinationen av aktivt deltagande i obligatoriska metodövningar med redovisningar samt genom ett PM inför det självständiga arbetet. Examinationen på moment 3 utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, presentation och försvar av arbetet vid seminarium, opposition på annans arbete samt aktivt deltagande i fortlöpande diskussioner av kurskamraters självständiga arbeten.

På kursen ges betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget väl godkänd krävs sammanlagt minst 22,5 hp med betyget väl godkänd på delmomenten.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Handledning för det självständiga arbetet görs, om inte särskilda skäl föreligger, endast inom kursens termin.

Övriga föreskrifter

Genusvetenskap omfattande totalt 90 hp (kurserna Genusvetenskap: Makt och kön A, B och C) kan räknas som huvudområde i kandidatexamen.

Tillgodoräknande

Delmoment av kurs i genusvetenskap på C-nivå vid andra lärosäten kan, efter ansökan från studenten, tillgodoräknas efter individuell prövning. Ansökan görs i samband med ordinarie ansökningstillfälle till kursen och ska åtföljas av kursplan med litteraturlista från den tidigare utbildningen samt dokumentation över uppnådda poäng.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.