Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genus, kön, kropp: teorier och debatt, 15 hp

Engelskt namn: Gender, Sex, Bodies: Theories and Debates

Denna kursplan gäller: 2022-05-23 och tillsvidare

Kurskod: 2KC006

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: UCGS:s föreståndare, 2009-05-28

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-23

Innehåll

Kursen är tvärvetenskaplig och behandlar olika förklaringsmodeller för att ge kön och kropp betydelse.
Kursen är indelad i två moment. Det första: Begreppsliggörande av könade kroppar: historiska och samtida förståelser och debatter (7,5 hp), inleds med en genomgång av centrala teoretiska begrepp tillsammans med en introduktion av kunskaps- och debattfronter, historiskt och i nutid, med utgångspunkt i olika fält och discipliner.
Det andra momentet: Teoretiska och metodologiska fördjupningar (7,5 hp) fördjupar teoretiska och metodrelaterade frågeställningar utifrån hur olika discipliner arbetar med kön, kropp och sexualitet. Aktivt deltagande i seminarier är avgörande för att kunna genomföra kursen med goda resultat. Kursen ges på engelska.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Begreppsliggörande av könade kroppar: historiska och samtida förståelser och debatter (7,5 hp)

Förväntade studieresultat
Efter genomfört moment ska studenten

Kunskap och förståelse
- Förstå och förklara centrala begrepp, teorier och debatter om genus och sexualitet.

Färdighet och förmåga
- Identifiera och jämföra hur begrepp och teorier används för att ge könade kroppar betydelse.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- I en skriftlig hemtentamen kunna göra en kritisk granskning av uppfattningar och teorier om kön, sexualitet och kroppar.

Moment 2: Teoretiska och metodologiska fördjupningar (7,5 hp)

Förväntade studieresultat
Efter genomfört moment ska studenten

Kunskap och förståelse
- Kunna redogöra för viktiga teoretiska och metodologiska förhållningssätt till kön och kroppar i relation till några olika teman inom genusvetenskap.

Färdighet och förmåga
- Redogöra för olika perspektiv på genus, sexualitet och kroppar inom genusvetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- I en skriftlig fördjupningsuppgift kunna använda teoretiska och metodologiska förhållningssätt som behandlats inom modulen för att genomföra en självständig analys i relation till minst ett av kursens teman.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska. För studenter som inte har möjlighet att delta i obligatoriskt studietillfälle kan särskilda uppgifter ges. Stor vikt läggs vid självständigt arbete.

Examination

Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande samt genom individuell muntlig och skriftlig prövning. På moment 1 sker examinationen genom en skriftlig hemtentamen. På moment 2 sker examinationen genom en skriftlig uppgift bestående av en kritisk analys av teorier och debatt inom något av kursens tematiska områden. För momenten och kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs detta betyg på båda kursmomenten.
Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Tillgodoräknande
Kursen kan ej tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 21

Obligatory Literature Module 1

Butler Judith
Is kinship always already heterosexual?
Ingår i:
Differences
Bloomington : Indiana University Press : 1989- :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://muse.jhu.edu/article/9630/pdf

Fausto-Sterling Anne
The Rodent’s Tale
Ingår i:
Sexing the body
New York : Basic Books : Books,c cop. 2000 : 473 s. : sid. 195-232 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 195-232

Gemzöe Lena
Faux feminism? : a reply to Mia Liinason's Position paper
Ingår i:
Nora
London : Taylor & Francis : 1998- :
Obligatorisk

Grosz Elizabeth
Volatile bodies : toward a corporeal feminism
Bloomington : Indiana Univ. Press : cop. 1994 : xvi, 250 s. :
ISBN: 0-253-32686-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Haraway Donna
Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
Ingår i:
Feminist studies.
New York : 1972- : Vol 14 : sid. 575-599 :
http://www.jstor.org/stable/3178066
Obligatorisk

Haraway Donna
Teddy Bear Patriarchy : Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908-1936
Ingår i:
Social text
Madison, Wis. : Coda P. : 1979- :
Obligatorisk

Harding Sandra
After the neutrality ideal: science, politics and "strong objectivity.”
Ingår i: Social Research, Fall, 1992, Vol.59(3), s. 567-587 :
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8bd484ae-2f47-4915-93c0-9831aad3c33a%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4201
Obligatorisk

Hemmings Clare
Telling feminist stories
Ingår i:
Feminist theory [Elektronisk resurs].
Thousand Oaks : Sage : 2000- :
Obligatorisk

Hemmings Clare
What is a feminist theorist responsible for?
Ingår i:
Feminist theory [Elektronisk resurs].
Thousand Oaks : Sage : 2000- : 8 : sid. 69-76 :
Obligatorisk

Kitzinger Celia
The social construction of lesbianism
London : Sage : 1987 : ix, 230 s. :
ISBN: 0-8039-8116-3 (inb.) ; £20.00 : CIP rev.
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kraus Cynthia
Naked Sex in Exile: On the Paradoxes of the ‘Sex Question’ in Feminism and in Science.
Ingår i:
NWSA journal
Norwood, N.J. : Ablex Pub. Corp. ;a Bloomington : 1988- :
Obligatorisk

Liinason Mia
Feminist challenges : response to Lena Gemzöe
Ingår i:
Nora
London : Taylor & Francis : 1998- :
Obligatorisk

Liinason Mia
Institutionalized knowledge : notes on the processes of inclusion and exclusion in gender studies in Sweden
Ingår i:
Nora
London : Taylor & Francis : 1998- :
Obligatorisk

M'charek Amade
The Mitochondrial eve of modern genetics: : Of peoples and genomes, or the routinization of race
Ingår i:
Science as culture [Elektronisk resurs]
London : Taylor & Francis : 2000- : 14:2 : sid. 161-183 :
https://browzine.com/libraries/232/journals/17150/issues/5114189?showArticleInContext=doi%3A10.1080%2F09505430500110945
Obligatorisk

Rahman Oazi
The neurodevelopment of human sexual orientation.
Ingår i:
Neuroscience and biobehavioral reviews.
Fayetteville, N.Y. : ANKHO International : 1978- :
Obligatorisk

Schiebinger Londa
Skeletons in the closet : the first illustrations of the female skeleton in eighteenth-century anatomy

Obligatorisk
Läsanvisning: s. 42-82

Torr Rachel
What's wrong with aspiring to find out what happened in academic feminism's recent past?
Ingår i:
Feminist theory [Elektronisk resurs].
Thousand Oaks : Sage : 2000- : 8 : sid. 59-67 :
Obligatorisk

Literature can be added later, appr 150 pages.

Reference literature Module 1

Code Lorraine.
Encyclopedia of feminist theories[Elektronisk resurs]c edited by Lorraine Code.
London ;a New York : Routledge : 2000. : xxvi, 530 p. :
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=70627
ISBN: 0-203-28723-1z 0415132746
Se bibliotekskatalogen Album

Mansfield Nick
Subjectivity : theories of the self from Freud to Haraway
New York : New York Univ. Press : 2000 : ix, 198 s. :
ISBN: 0-8147-5651-4 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Weedon Chris
Feminist practice and poststructuralist theory
Oxford : Basil Blackwell : 1987 : 187 s. :
ISBN: 0-631-15069-2 ;
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatory literature Module 2

Inclusive masculinity theory and the gendered politics of men's rugby
Anderson Eric, McGuire Rhidian
Ingår i:
Journal of gender studies [Elektronisk resurs]
London : Taylor & Francis : 1999- : 19 : sid. 249-261 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_scopus_primary_359673748
Obligatorisk

Beasley Chris
Problematizing contemporary men/masculinities theorizing: the contribution of Raewyn Connell and conceptual-terminological tensions today
Ingår i:
The British journal of sociology.
London : 1950- : 63 : sid. 747-765 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_crossref_primary_10_1111_j_1468_4446_2012_01435_x
Obligatorisk

Berggren Kalle
Sticky Masculinity: Post-structuralism, Phenomenology and Subjectivity in Critical Studies on Men
Ingår i:
Men and masculinities [Elektronisk resurs]
Thousand Oaks, Ca : Sage : 1999- : 17 : sid. 231-252 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_crossref_primary_10_1177_1097184X14539510
Obligatorisk

Space, time and the female body: New Delhi on foot at night
Bharadwaj Gargi, Mahanta Upasana
Ingår i:
Gender, place and culture
Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- : sid. 1-16 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_crossref_primary_10_1080_0966369X_2021_1916447
Obligatorisk

Brown Lydia
The Crisis of Disability Is Violence: Ableism, Torture, and Murder
DUKE University Press :
https://read.dukeupress.edu/tikkun/article/29/4/31/91643/The-Crisis-of-Disability-Is-ViolenceAbleism
Obligatorisk

Carlson Litia
Cognitive Ableism and Disability Studies: Feminist Reflections on the History of Mental Retardation
Hypatia Inc :
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1527-2001.2001.tb00756.x
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 124-146

Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept
Connell R. W., Messerschmidt James W.
Ingår i:
Gender & society.
Newbury Park, Calif. : Sage : 1987- : 19 : sid. 829-859 :
Obligatorisk

Kafer Alison
Feminist, queer, crip [Elektronisk resurs]
Bloomington, Indiana : Indiana University Press : 2013 : 1 online resource (xiii, 258 pages) :
ISBN: 9781299608191
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 1-24

Koskela Hille
"Bold walk and breakings" : women's spatial confidence versus fear of violence
Ingår i:
Gender, place and culture
Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- :
Obligatorisk
Läsanvisning: sidan 301-320

Kumari Campbell Fiona A
Exploring internalized ableism using critical race theory
Routledge : 2008 :
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09687590701841190?needAccess=true
Obligatorisk
Läsanvisning: s.151-162

Longhurst Robyn
(Dis)embodied geographies
Ingår i:
Progress in human geography [Elektronisk resurs]
Edward Arnold : 1997- : sid. 486-501 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_webofscience_primary_000071298500003
Obligatorisk

McRuer Robert
Crip theory : cultural signs of queerness and disability
New York : New York University Press : cop. 2006 : xi, 283 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip064/2005035209.html
ISBN: 978-0-8147-5712-3 (cloth : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 1-32

Middleton Jennie
Walking in the City: The Geographies of Everyday Pedestrian Practices
Ingår i:
Geography compass [Elektronisk resurs]
[England] : Blackwell : 2007- : 5 : sid. 90-105 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_webofscience_primary_000071298500003
Obligatorisk

O’Neill Rachel
Whither Critical Masculinity Studies? Notes on Inclusive Masculinity Theory, Postfeminism, and Sexual Politics
Ingår i:
Men and masculinities [Elektronisk resurs]
Thousand Oaks, Ca : Sage : 1999- : 18 : sid. 100-120 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_webofscience_primary_000350825100005CitationCount
Obligatorisk

Patsavas Alyson
Recovering a Cripistemology of Pain: Leaky Bodies, Connective Tissue, and Feeling Discourse
Liverpool University Press : 2014 :
https://muse.jhu.edu/article/548851/pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: s.203-218

Perryman Georgina
Queering Pride: Walking Towards a Queer Future in Ireland
Ingår i:
Journal of public pedagogies [Elektronisk resurs]
2016- : 4 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_crossref_primary_10_15209_jpp_1180
Obligatorisk
Läsanvisning: https://jpp.vu.edu.au/index.php/jpp/article/view/1180/1642

Samuels Ellen
Six Ways of Looking at Crip Time
DSIQ : 2017 :
http://dsq-sds.org/article/view/5824/4684
Obligatorisk

Literature can be added later, appr. 150 pages.

Reference Literature Module 2

Waling Andrea
Problematising 'Toxic' and 'Healthy' Masculinity for Addressing Gender Inequalities
Ingår i:
Australian feminist studies
Adelaide : Research Centre for Women's Studies, University of Adelaide : 1985- : 34 : sid. 362-375 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_webofscience_primary_000490653100001

Hegemonic Masculinity and Beyond: 40 Years of Research in Sweden
Hearn Jeff, Nordberg Marie, Andersson Kjerstin, Balkmar Dag, Gottzén Lucas, Klinth Roger, Pringle Keith, Sandberg Linn
Ingår i:
Men and masculinities [Elektronisk resurs]
Thousand Oaks, Ca : Sage : 1999- : 15 : sid. 31-55 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_swepub_primary_oai_DiVA_org_oru_38579