Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genus, kön, kropp: teorier och debatt, 15 hp

Engelskt namn: Gender, Sex, Bodies: Theories and Debates

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 2KC006

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: UCGS:s föreståndare, 2009-05-28

Reviderad av: Föreståndaren, 2014-04-28

Innehåll

Kursen är tvärvetenskaplig och behandlar olika förklaringsmodeller för att ge kön och kropp betydelse.
Kursen är indelad i två moment. Det första: Begreppsliggörande av könade kroppar: historiska och samtida förståelser och debatter (7,5 hp), inleds med en genomgång av centrala teoretiska begrepp tillsammans med en introduktion av kunskaps- och debattfronter, historiskt och i nutid, med utgångspunkt i olika fält och discipliner.
Det andra momentet: Teoretiska och metodologiska fördjupningar (7,5 hp) fördjupar teoretiska och metodrelaterade frågeställningar utifrån hur olika discipliner arbetar med kön, kropp och sexualitet. Aktivt deltagande i seminarier är avgörande för att kunna genomföra kursen med goda resultat. Kursen ges på engelska.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Begreppsliggörande av könade kroppar: historiska och samtida förståelser och debatter (7,5 hp)

Efter moment 1 ska studenten:
- kunna redogöra för centrala begrepp och teorier samt forskningsdebatter om kön, kropp och sexualitet.
- kunna redogöra för hur dessa begrepp och teorier används för att inom olika discipliner ge kön betydelse.
- i en skriftlig hemtentamen kunna göra en kritisk granskning av discipliner och teorier i vilka kön ges betydelse.

Moment 2: Teoretiska och metodologiska fördjupningar (7,5 hp)

Efter moment 2 ska studenten:
- kunna redogöra för viktiga teoretiska och metodrelaterade förhållningssätt till kön inom utvalda discipliner.
- visa förmåga till självständig applicering och granskning av olika genusvetenskapliga förhållningssätt.
- i en skriftlig fördjupningsuppgift kunna genomföra en kritisk analys utifrån något av kursens tematiska områden.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A/5.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska. För studenter som inte har möjlighet att delta i obligatoriskt studietillfälle kan särskilda uppgifter ges. Stor vikt läggs vid självständigt arbete.

Examination

Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande samt genom individuell muntlig och skriftlig prövning. På moment 1 sker examinationen genom en skriftlig hemtentamen. På moment 2 sker examinationen genom en skriftlig uppgift bestående av en kritisk analys av teorier och debatt inom något av kursens tematiska områden. För momenten och kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs detta betyg på båda kursmomenten.
Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Tillgodoräknande
Kursen kan ej tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 23

  Obligatory Literature Module 1

  Butler Judith
  Is kinship always already heterosexual?
  Ingår i:
  Differences
  Bloomington : Indiana University Press : 1989- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://muse.jhu.edu/article/9630/pdf

  Fausto-Sterling Anne
  The Rodent’s Tale
  Ingår i:
  Sexing the body
  New York : Basic Books : Books,c cop. 2000 : 473 s. : sid. 195-232 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 195-232

  Gemzöe Lena
  Faux feminism? : a reply to Mia Liinason's Position paper
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :
  Obligatorisk

  Grosz Elizabeth
  Volatile bodies : toward a corporeal feminism
  Bloomington : Indiana Univ. Press : cop. 1994 : xvi, 250 s. :
  ISBN: 0-253-32686-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Haraway Donna
  Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
  Ingår i:
  Feminist studies.
  New York : 1972- : Vol 14 : sid. 575-599 :
  http://www.jstor.org/stable/3178066
  Obligatorisk

  Haraway Donna
  Teddy Bear Patriarchy : Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908-1936
  Ingår i:
  Social text
  Madison, Wis. : Coda P. : 1979- :
  Obligatorisk

  Harding Sandra
  After the neutrality ideal: science, politics and "strong objectivity.”
  Ingår i: Social Research, Fall, 1992, Vol.59(3), s. 567-587 :
  http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8bd484ae-2f47-4915-93c0-9831aad3c33a%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4201
  Obligatorisk

  Hemmings Clare
  Telling feminist stories
  Ingår i:
  Feminist theory [Elektronisk resurs].
  Thousand Oaks : Sage : 2000- :
  Obligatorisk

  Hemmings Clare
  What is a feminist theorist responsible for?
  Ingår i:
  Feminist theory [Elektronisk resurs].
  Thousand Oaks : Sage : 2000- : 8 : sid. 69-76 :
  Obligatorisk

  Kitzinger Celia
  The social construction of lesbianism
  London : Sage : 1987 : ix, 230 s. :
  ISBN: 0-8039-8116-3 (inb.) ; £20.00 : CIP rev.
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kraus Cynthia
  Naked Sex in Exile: On the Paradoxes of the ‘Sex Question’ in Feminism and in Science.
  Ingår i:
  NWSA journal
  Norwood, N.J. : Ablex Pub. Corp. ;a Bloomington : 1988- :
  Obligatorisk

  Liinason Mia
  Feminist challenges : response to Lena Gemzöe
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :
  Obligatorisk

  Liinason Mia
  Institutionalized knowledge : notes on the processes of inclusion and exclusion in gender studies in Sweden
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :
  Obligatorisk

  M'charek Amade
  The Mitochondrial eve of modern genetics: : Of peoples and genomes, or the routinization of race
  Ingår i:
  Science as culture [Elektronisk resurs]
  London : Taylor & Francis : 2000- : 14:2 : sid. 161-183 :
  https://browzine.com/libraries/232/journals/17150/issues/5114189?showArticleInContext=doi%3A10.1080%2F09505430500110945
  Obligatorisk

  Rahman Oazi
  The neurodevelopment of human sexual orientation.
  Ingår i:
  Neuroscience and biobehavioral reviews.
  Fayetteville, N.Y. : ANKHO International : 1978- :
  Obligatorisk

  Schiebinger Londa
  Skeletons in the closet : the first illustrations of the female skeleton in eighteenth-century anatomy

  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 42-82

  Torr Rachel
  What's wrong with aspiring to find out what happened in academic feminism's recent past?
  Ingår i:
  Feminist theory [Elektronisk resurs].
  Thousand Oaks : Sage : 2000- : 8 : sid. 59-67 :
  Obligatorisk

  Literature can be added later, appr 150 pages.

  Reference literature Module 1

  Code Lorraine.
  Encyclopedia of feminist theories[Elektronisk resurs]c edited by Lorraine Code.
  London ;a New York : Routledge : 2000. : xxvi, 530 p. :
  http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=70627
  ISBN: 0-203-28723-1z 0415132746
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mansfield Nick
  Subjectivity : theories of the self from Freud to Haraway
  New York : New York Univ. Press : 2000 : ix, 198 s. :
  ISBN: 0-8147-5651-4 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Weedon Chris
  Feminist practice and poststructuralist theory
  Oxford : Basil Blackwell : 1987 : 187 s. :
  ISBN: 0-631-15069-2 ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Obligatory literature Module 2

  Inclusive masculinity theory and the gendered politics of men's rugby
  Anderson Eric, McGuire Rhidian
  Ingår i:
  Journal of gender studies [Elektronisk resurs]
  London : Taylor & Francis : 1999- : 19 : sid. 249-261 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_scopus_primary_359673748
  Obligatorisk

  Beasley Chris
  Problematizing contemporary men/masculinities theorizing: the contribution of Raewyn Connell and conceptual-terminological tensions today
  Ingår i:
  The British journal of sociology.
  London : 1950- : 63 : sid. 747-765 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_crossref_primary_10_1111_j_1468_4446_2012_01435_x
  Obligatorisk

  Berggren Kalle
  Sticky Masculinity: Post-structuralism, Phenomenology and Subjectivity in Critical Studies on Men
  Ingår i:
  Men and masculinities [Elektronisk resurs]
  Thousand Oaks, Ca : Sage : 1999- : 17 : sid. 231-252 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_crossref_primary_10_1177_1097184X14539510
  Obligatorisk

  Space, time and the female body: New Delhi on foot at night
  Bharadwaj Gargi, Mahanta Upasana
  Ingår i:
  Gender, place and culture
  Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- : sid. 1-16 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_crossref_primary_10_1080_0966369X_2021_1916447
  Obligatorisk

  Brown Lydia
  The Crisis of Disability Is Violence: Ableism, Torture, and Murder
  DUKE University Press :
  https://read.dukeupress.edu/tikkun/article/29/4/31/91643/The-Crisis-of-Disability-Is-ViolenceAbleism
  Obligatorisk

  Carlson Litia
  Cognitive Ableism and Disability Studies: Feminist Reflections on the History of Mental Retardation
  Hypatia Inc :
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1527-2001.2001.tb00756.x
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 124-146

  Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept
  Connell R. W., Messerschmidt James W.
  Ingår i:
  Gender & society.
  Newbury Park, Calif. : Sage : 1987- : 19 : sid. 829-859 :
  Obligatorisk

  Doan P.L
  The tyranny of gendered spaces : - reflections from beyond the gender dichotomy
  Ingår i:
  Gender, place and culture
  Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- : sid. 635-654 :
  Obligatorisk

  Hopkins P
  Everyday Politics of Fat
  Ingår i:
  Antipode [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell Publishing : 1997- :
  https://browzine.com/libraries/232/journals/11073/issues/4744199?showArticleInContext=doi%3A10.1111%2Fj.1467-8330.2011.00962.x
  Obligatorisk

  Kafer Alison
  Feminist, queer, crip [Elektronisk resurs]
  Bloomington, Indiana : Indiana University Press : 2013 : 1 online resource (xiii, 258 pages) :
  ISBN: 9781299608191
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-24

  Koskela Hille
  "Bold walk and breakings" : women's spatial confidence versus fear of violence
  Ingår i:
  Gender, place and culture
  Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sidan 301-320

  Kumari Campbell Fiona A
  Exploring internalized ableism using critical race theory
  Routledge : 2008 :
  https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09687590701841190?needAccess=true
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.151-162

  Longhurst Robyn
  (Dis)embodied geographies
  Sage Publications Ltd. : 1997 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_webofscience_primary_000071298500003
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 486-501

  McRuer Robert
  Crip theory : cultural signs of queerness and disability
  New York : New York University Press : cop. 2006 : xi, 283 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip064/2005035209.html
  ISBN: 978-0-8147-5712-3 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-32

  O’Neill Rachel
  Whither Critical Masculinity Studies? Notes on Inclusive Masculinity Theory, Postfeminism, and Sexual Politics
  Ingår i:
  Men and masculinities [Elektronisk resurs]
  Thousand Oaks, Ca : Sage : 1999- : 18 : sid. 100-120 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_webofscience_primary_000350825100005CitationCount
  Obligatorisk

  Patsavas Alyson
  Recovering a Cripistemology of Pain: Leaky Bodies, Connective Tissue, and Feeling Discourse
  Liverpool University Press : 2014 :
  https://muse.jhu.edu/article/548851/pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.203-218

  Samuels Ellen
  Six Ways of Looking at Crip Time
  DSIQ : 2017 :
  http://dsq-sds.org/article/view/5824/4684
  Obligatorisk

  Literature can be added later, appr. 150 pages.

  Reference Literature Module 2

  Waling Andrea
  Problematising 'Toxic' and 'Healthy' Masculinity for Addressing Gender Inequalities
  Ingår i:
  Australian feminist studies
  Adelaide : Research Centre for Women's Studies, University of Adelaide : 1985- : 34 : sid. 362-375 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_webofscience_primary_000490653100001

  Hegemonic Masculinity and Beyond: 40 Years of Research in Sweden
  Hearn Jeff, Nordberg Marie, Andersson Kjerstin, Balkmar Dag, Gottzén Lucas, Klinth Roger, Pringle Keith, Sandberg Linn
  Ingår i:
  Men and masculinities [Elektronisk resurs]
  Thousand Oaks, Ca : Sage : 1999- : 15 : sid. 31-55 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_swepub_primary_oai_DiVA_org_oru_38579

 • Giltig från: 2019 vecka 26

  Obligatory Literature Module 1

  Gemzöe Lena
  Faux feminism? : a reply to Mia Liinason's Position paper
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :
  Obligatorisk

  Grosz Elizabeth
  Volatile bodies : toward a corporeal feminism
  Bloomington : Indiana Univ. Press : cop. 1994 : xvi, 250 s. :
  ISBN: 0-253-32686-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 3-27 (24 pages).

  Hemmings Clare
  Telling feminist stories
  Ingår i:
  Feminist theory [Elektronisk resurs].
  Thousand Oaks : Sage : 2000- :
  Obligatorisk

  Hemmings Clare
  What is a feminist theorist responsible for?
  Ingår i:
  Feminist theory [Elektronisk resurs].
  Thousand Oaks : Sage : 2000- : 8 : sid. 69-76 :
  Obligatorisk

  Irigaray Luce
  Speculum of the other woman
  Ithaca, N.Y. : Cornell University Press : 1985 : 365 p. :
  ISBN: 0801416639
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s.243-286

  Kuntsman Adi
  The Soldier and the Terrorist: Sexy Nationalism, Queer Violence
  Sage Publications : 2008 :
  https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1363460707085468
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.142-172

  Liinason Mia
  Feminist challenges : response to Lena Gemzöe
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :
  Obligatorisk

  Liinason Mia
  Institutionalized knowledge : notes on the processes of inclusion and exclusion in gender studies in Sweden
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :
  Obligatorisk

  Is multiculturalism bad for women?.
  Okin Susan Moller, Cohen Joshua
  Princeton, N.J. : Princeton University Press : cop. 1999 : 146 s. :
  ISBN: 0-691-00432-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 7-24

  Puar Jasbir. K
  Introduction: homonationalism and biopolitics
  Ingår i:
  Terrorist assemblages
  Durham : Duke University Press : 2007. : 1 online resource (xxviii, 335 pages) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 1-36

  Torr Rachel
  What's wrong with aspiring to find out what happened in academic feminism's recent past?
  Ingår i:
  Feminist theory [Elektronisk resurs].
  Thousand Oaks : Sage : 2000- : 8 : sid. 59-67 :
  Obligatorisk

  Tuana Nancy
  Woman and the history of philosophy
  1. ed. : New York : Paragon House : 1992 : 158 s. :
  ISBN: 1-55778-194-X ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-56 samt 113-121

  Vickers FRSC Jill
  Bringing nations in: Some methodological and conceptual issues in connecting feminisms with nationhood and nationalisms
  Routledge : 2006 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616740500415490
  Obligatorisk

  Yuval-Davis Nira.
  Gender and Nation [electronic resource] : SAGE Publications [Elektronisk resurs]

  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kap 1-3, s. 1-67

  Literature can be added later, appr 150 pages.

  Reference literature Module 1

  Code Lorraine.
  Encyclopedia of feminist theories[Elektronisk resurs]c edited by Lorraine Code.
  London ;a New York : Routledge : 2000. : xxvi, 530 p. :
  http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=70627
  ISBN: 0-203-28723-1z 0415132746
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mansfield Nick
  Subjectivity : theories of the self from Freud to Haraway
  New York : New York Univ. Press : 2000 : ix, 198 s. :
  ISBN: 0-8147-5651-4 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Weedon Chris
  Feminist practice and poststructuralist theory
  Oxford : Basil Blackwell : 1987 : 187 s. :
  ISBN: 0-631-15069-2 ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Foucault Michel
  The history of sexuality.n Vol. 1,p The will to knowledge
  Harmondsworth : Penguin : 1990 : 168 s. :
  ISBN: 0-14-026868-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shakhsari Sima
  ArticleThe queer time of death:Temporality, geopolitics,and refugee rights
  Sage Publications :
  https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1363460714552261
  Läsanvisning: s.998-1015

  McClintock Anne
  Imperial leather : race, gender and sexuality in the colonial contest
  London : Routledge : 1995 : xi, 449 s. :
  ISBN: 0-415-90889-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Obligatory literature Module 2

  Andenæs Agnes
  Neutral claims, gendered meanings: Parenthood and developmental psychology in a modern welfare state.
  Ingår i:
  Feminism & psychology
  London : SAGE : 1991- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 15 (2) pp 209-226

  Annfelt Trine
  From soft fathers to the right of the sperm? Biologism as a heteronorming resource
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 181-201 :
  Obligatorisk

  Butler Judith
  Is kinship always already heterosexual?
  Ingår i:
  Differences
  Bloomington : Indiana University Press : 1989- :
  Obligatorisk

  Fausto-Sterling Anne
  The Rodent’s Tale
  Ingår i:
  Sexing the body
  New York : Basic Books : Books,c cop. 2000 : 473 s. : sid. 195-232 :
  Obligatorisk

  The normality of doing things differently : bodies, spaces and disability geography
  Hansen N, Philo C
  Ingår i:
  Tijdschrift voor economische en sociale geografie [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell, 1998- : 94 : sid. 493-506 :
  Obligatorisk

  Haraway Donna
  Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908-1936
  Ingår i:
  Social text
  Madison, Wis. : Coda P. : 1979- :
  Obligatorisk

  Kitzinger Celia
  The social construction of lesbianism
  London : Sage : 1987 : ix, 230 s. :
  ISBN: 0-8039-8116-3 (inb.) ; £20.00 : CIP rev.
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: pp 1-65, 178-198

  Koskela Hille
  "Bold walk and breakings" : women's spatial confidence versus fear of violence
  Ingår i:
  Gender, place and culture
  Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sidan 301-320

  Kraus Cynthia
  Naked Sex in Exile: On the Paradoxes of the ‘Sex Question’ in Feminism and in Science.
  Ingår i:
  NWSA journal
  Norwood, N.J. : Ablex Pub. Corp. ;a Bloomington : 1988- :
  Obligatorisk

  Longhurst R
  Becoming smaller : Autobiographical spaces of weight loss
  Ingår i:
  Antipode [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell Publishing : 1997- : 44 : sid. 871-888 :
  Obligatorisk

  Middleton J
  Sense and the City : exploring the embodied geographies of urban walking
  Ingår i:
  Social & cultural geography [Elektronisk resurs]
  Routledge : 2000- : 11 : sid. 575-596 :
  Obligatorisk

  Nentwich Julia C.
  New Fathers and Mothers as Gender Troublemakers? Exploring Discursive Constructions of Heterosexual Parenthood and their Subversive Potential.
  Ingår i:
  Feminism & psychology
  London : SAGE : 1991- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 18, pp 207-230

  Rahman Oazi
  The neurodevelopment of human sexual orientation.
  Ingår i:
  Neuroscience and biobehavioral reviews.
  Fayetteville, N.Y. : ANKHO International : 1978- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pages 1057-1066

  Deconstructing the essential father.
  Silverstein Louise, Auerbach Carl
  Ingår i:
  The American psychologist
  Washington,c 1946- : 1946- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 54(6) pp 397-407

  Married fathers and caring daddies : welfare reform and the discursive politics of paternity
  Haney Lynne, March Miranda
  Ingår i:
  Social problems
  Buffalo, N.Y.,c 1953- : 1953- :
  Obligatorisk

  Brown Lydia
  The Crisis of Disability Is Violence: Ableism, Torture, and Murder
  DUKE University Press :
  https://read.dukeupress.edu/tikkun/article/29/4/31/91643/The-Crisis-of-Disability-Is-ViolenceAbleism
  Obligatorisk

  Carlson Litia
  Cognitive Ableism and Disability Studies: Feminist Reflections on the History of Mental Retardation
  Hypatia Inc :
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1527-2001.2001.tb00756.x
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 124-146

  Kafer Alison
  Feminist, queer, crip [Elektronisk resurs]
  Bloomington, Indiana : Indiana University Press : 2013 : 1 online resource (xiii, 258 pages) :
  ISBN: 9781299608191
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s.1-24

  Kumari Campbell Fiona A
  Exploring internalized ableism using critical race theory
  Routledge : 2008 :
  https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09687590701841190?needAccess=true
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.151-162

  McRuer Robert
  Crip theory : cultural signs of queerness and disability
  New York : New York University Press : cop. 2006 : xi, 283 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip064/2005035209.html
  ISBN: 978-0-8147-5712-3 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-32

  Patsavas Alyson
  Recovering a Cripistemology of Pain: Leaky Bodies, Connective Tissue, and Feeling Discourse
  Liverpool University Press : 2014 :
  https://muse.jhu.edu/article/548851/pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.203-218

  Samuels Ellen
  Six Ways of Looking at Crip Time
  DSIQ : 2017 :
  http://dsq-sds.org/article/view/5824/4684
  Obligatorisk

  Literature can be added later, appr. 150 pages.

  Reference Literature Module 2

  Koskela H
  Hijackers and humble servants : Individuals as camwitnesses in contemporary controlwork
  Ingår i:
  Theoretical criminology [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 15 : sid. 269-282 :

  McClintock Anne
  Imperial leather : race, gender and sexuality in the colonial contest
  London : Routledge : 1995 : xi, 449 s. :
  ISBN: 0-415-90889-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sandberg L
  Fear and Loathing in Umeå : Gendered Bodies and Actual Imprints of the Haga Man
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- : 21 : sid. 108-122 :

  Finding oneself, losing oneself : The lesbian and gay 'scene' as a paradoxical space
  Valentine G, Skelton T
  Ingår i:
  International journal of urban and regional research [Elektronisk resurs].
  Oxford : Blackwell : 1997- : 27 : sid. 849-866 :

  Picturing inclusive places in segregated spaces : a participatory photo project conducted by migrant woman in Sweden
  Giritli-Nygren K, Schmauch U
  Ingår i:
  Gender, place and culture [Elektronisk resurs]
  Abingdon : Routledge : 1995 : 19 : sid. 600-614 :

 • Giltig från: 2016 vecka 24

  Obligatory Literature Module 1

  Burke Mary C.
  Resisting Pathology : Gid and the Contested Terrain of Diagnosis in the Transgender Rights Movement
  Ingår i:
  Advances in medical sociology [Elektronisk resurs]
  Amsterdam : Elsevier : [20--?]- : 12 : sid. 183-201 :
  Obligatorisk

  Dueling Dualism
  Ingår i:
  Sexing the body
  New York : Basic Books : Books,c cop. 2000 : 473 s. : sid. 1-29 :
  Obligatorisk

  Gemzöe Lena
  Faux feminism? : a reply to Mia Liinason's Position paper
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :
  Obligatorisk

  Grosz Elizabeth
  Volatile bodies : toward a corporeal feminism
  Bloomington : Indiana Univ. Press : cop. 1994 : xvi, 250 s. :
  ISBN: 0-253-32686-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 3-27 (24 pages).

  Hamberg Katarina
  Gender bias in medicine
  Ingår i:
  Women's Health [Elektronisk resurs]
  Future Medicine Ltd : May 4 : sid. 237-43 :
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19072473
  Obligatorisk

  Hemmings Clare
  Telling feminist stories
  Ingår i:
  Feminist theory [Elektronisk resurs].
  Thousand Oaks : Sage : 2000- :
  Obligatorisk

  Hemmings Clare
  What is a feminist theorist responsible for?
  Ingår i:
  Feminist theory [Elektronisk resurs].
  Thousand Oaks : Sage : 2000- : 8 : sid. 69-76 :
  Obligatorisk

  Jordanova Ludmilla
  The Social Construction of Medical Knowledge
  Ingår i:
  Social history of medicine
  Oxford : Oxford Univ. Press : 1988- : sid. pp 361-381 :
  Obligatorisk

  Kessler Suzanne J.
  The medical construction of gender : case management of intersexed infants
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- :
  Obligatorisk

  Liinason Mia
  Feminist challenges : response to Lena Gemzöe
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :
  Obligatorisk

  Liinason Mia
  Institutionalized knowledge : notes on the processes of inclusion and exclusion in gender studies in Sweden
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :
  Obligatorisk

  Marecek Jeanne
  Social suffering, gender, and women’s depression
  Ingår i:
  Women and depression
  Cambridge ;a New York : Cambridge University Press : 2005 : xviii, 582 s. : sid. 283-308 :
  Obligatorisk

  Shields Stephanie
  Functionalism, Darwinism and the psychology of women: A study in social myth.
  Ingår i:
  Seldom seen, rarely heard
  Boulder : Westview Press : 1992 : 459 s. : sid. 79-106 :
  Obligatorisk

  Spade Dean
  Mutilating Gender
  Ingår i:
  The transgender studies reader
  London : Routledge : 2006 : 752 p. : sid. 315-332 :
  Obligatorisk

  Torr Rachel
  What's wrong with aspiring to find out what happened in academic feminism's recent past?
  Ingår i:
  Feminist theory [Elektronisk resurs].
  Thousand Oaks : Sage : 2000- : 8 : sid. 59-67 :
  Obligatorisk

  Tuana Nancy
  The less noble sex : scientific, religious, and philosophical conceptions of woman's nature
  Bloomington : Indiana University Press : 1993 : xii, 224 s. :
  ISBN: 0-253-36098-6 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. ix-xii, 3-107.

  Tuana Nancy
  Woman and the history of philosophy
  1. ed. : New York : Paragon House : 1992 : 158 s. :
  ISBN: 1-55778-194-X ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Literature can be added later, appr 150 pages.

  Reference literature Module 1

  Birke L.
  Shaping biology. Feminism and the idea of 'the biological'
  Ingår i:
  Debating biology
  London : Routledge : 2003. : ix, 322 p. :

  Code Lorraine.
  Encyclopedia of feminist theories[Elektronisk resurs]c edited by Lorraine Code.
  London ;a New York : Routledge : 2000. : xxvi, 530 p. :
  http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=70627
  ISBN: 0-203-28723-1z 0415132746
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fausto-Sterling Anne
  Sexing the brain: How biologists make a difference
  Ingår i:
  Sexing the body
  New York : Basic Books : Books,c cop. 2000 : 473 s. : sid. Chapter 5, pp. 115-149 :

  Hamberg Katarina
  Biology, gender and behaviour. A critical discussion of the biological models used for explaining cognitive and behavioural gender differences.
  Ingår i:
  Psychology of gender identity
  New York : Nova Science Publishers : cop. 2005 : 178 s. : sid. pp 127-144 :

  Krieger Nancy
  Genders, sexes, and health: what are the connections and why does it matter?
  Ingår i:
  International journal of epidemiology
  Oxford : Oxford U. P. : 1972- :
  Läsanvisning: Pages 652-657

  Mansfield Nick
  Subjectivity : theories of the self from Freud to Haraway
  New York : New York Univ. Press : 2000 : ix, 198 s. :
  ISBN: 0-8147-5651-4 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Weedon Chris
  Feminist practice and poststructuralist theory
  Oxford : Basil Blackwell : 1987 : 187 s. :
  ISBN: 0-631-15069-2 ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Obligatory literature Module 2

  Andenæs Agnes
  Neutral claims, gendered meanings: Parenthood and developmental psychology in a modern welfare state.
  Ingår i:
  Feminism & psychology
  London : SAGE : 1991- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 15 (2) pp 209-226

  Annfelt Trine
  From soft fathers to the right of the sperm? Biologism as a heteronorming resource
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 181-201 :
  Obligatorisk

  Birns Beverly
  I. Attachment theory revisited: Challenging conceptual and methodological sacred cows
  Ingår i:
  Feminism & psychology
  London : SAGE : 1991- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 9 (1) pp 10-21

  Butler Judith
  Is kinship always already heterosexual?
  Ingår i:
  Differences
  Bloomington : Indiana University Press : 1989- :
  Obligatorisk

  Cleary Rose J.
  III. Bowlby's theory of attachment and loss. A feminist reconsideration
  Ingår i:
  Feminism & psychology
  London : SAGE : 1991- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 9(1) pp 32-42

  Fausto-Sterling Anne
  The Rodent’s Tale
  Ingår i:
  Sexing the body
  New York : Basic Books : Books,c cop. 2000 : 473 s. : sid. 195-232 :
  Obligatorisk

  Franzblau Susan H.
  II. Historicizing attachment theory: Binding the ties that bind.
  Ingår i:
  Feminism & psychology
  London : SAGE : 1991- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 9(1) s. 22-31

  Haraway Donna
  Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908-1936
  Ingår i:
  Social text
  Madison, Wis. : Coda P. : 1979- :
  Obligatorisk

  Kitzinger Celia
  The social construction of lesbianism
  London : Sage : 1987 : ix, 230 s. :
  ISBN: 0-8039-8116-3 (inb.) ; £20.00 : CIP rev.
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: pp 1-65, 178-198

  Kraus Cynthia
  Naked Sex in Exile: On the Paradoxes of the ‘Sex Question’ in Feminism and in Science.
  Ingår i:
  NWSA journal
  Norwood, N.J. : Ablex Pub. Corp. ;a Bloomington : 1988- :
  Obligatorisk

  Lanser S. Susan
  Queering narratology
  Ingår i:
  Ambiguous discourse
  Chapel Hill, NC : University of North Carolina Press : 1996 : 286 s. : sid. 250-261 :
  Obligatorisk

  Nentwich Julia C.
  New Fathers and Mothers as Gender Troublemakers? Exploring Discursive Constructions of Heterosexual Parenthood and their Subversive Potential.
  Ingår i:
  Feminism & psychology
  London : SAGE : 1991- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 18, pp 207-230

  Pearce Lynne
  'I' the reader: context and the balance of power
  Ingår i:
  Feminism and the politics of reading
  London : Arnold : 1997 : 274 s. : sid. 41-51 :
  Obligatorisk

  Probyn Elspeth
  Queer belongings: the politics of departure
  Ingår i:
  Sexy bodies
  London : Routledge : 1995 : xvi, 303 s. : sid. 1-19 :
  Obligatorisk

  Rahman Oazi
  The neurodevelopment of human sexual orientation.
  Ingår i:
  Neuroscience and biobehavioral reviews.
  Fayetteville, N.Y. : ANKHO International : 1978- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pages 1057-1066

  Deconstructing the essential father.
  Silverstein Louise, Auerbach Carl
  Ingår i:
  The American psychologist
  Washington,c 1946- : 1946- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 54(6) pp 397-407

  Winterson Jeanette
  Written on the body
  [New ed.] : London : Vintage : 1993 : 190 s. :
  ISBN: 0-09-919391-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Literature can be added later, appr. 150 pages.

  Reference Literature Module 2

  Butler Judith
  Prohibition, Psychoanalysis, and the Production of the Heterosexual Matrix.
  Ingår i:
  Gender trouble[Elektronisk resurs]b feminism and the subversion of identity
  New York : Routledge : 1999. : xxxiii, 221 p. : sid. 45-100 :

  Butler Judith
  Undoing gender
  New York : Routledge : cop. 2004 : viii, 273 s. :
  ISBN: 0-415-96922-0 (alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Foucault Michel
  The history of sexuality.n Vol. 1,p The will to knowledge
  Harmondsworth : Penguin : 1990 : 168 s. :
  ISBN: 0-14-026868-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Vol. 1-3.

  Hausman Bernice Louise
  Changing sex : transsexualism, technology, and the idea of gender
  Durham, N.C. : Duke Univ. Press : 1995 : 245 s. :
  ISBN: 0-8223-1680-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hyde A.
  The politics of heterosexuality-a missing discourse in cancer nursing literature on sexuality: A discussion paper.
  Ingår i:
  International journal of nursing studies.
  London : Pergamon : 1963- :

  Katz Jonathan
  The invention of heterosexuality
  University of Chicago Press ed. : Chicago : University of Chicago Press : 2007 : ix, 291 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip075/2006039623.html
  ISBN: 978-0-226-42601-3 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  McClintock Anne
  Imperial leather : race, gender and sexuality in the colonial contest
  London : Routledge : 1995 : xi, 449 s. :
  ISBN: 0-415-90889-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2014 vecka 36

  Obligatory Literature Module 1

  Constructing the ‘gender-specific body’: A critical discourse analysis of publications in the field of gender-specific medicine
  Annandale Ellen, Hammarström Anne
  Ingår i:
  Health
  London : Sage : 1997- : Vol. 15 (6) : sid. 571-587 :
  Obligatorisk

  Annandale Ellen
  Thinking again about sex, gender and health
  Ingår i:
  Women's health and social change
  London : Routledge : 2009 : 181 s. : sid. 89-106 :
  Obligatorisk

  Bullington Jennifer
  Embodiment and chronic pain: implications for rehabilitation practice
  Ingår i:
  Health care analysis
  Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons : 1993- : Vol. 17 :
  Obligatorisk

  Code Lorraine.
  Encyclopedia of feminist theories[Elektronisk resurs]c edited by Lorraine Code.
  London ;a New York : Routledge : 2000. : xxvi, 530 p. :
  http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=70627
  ISBN: 0-203-28723-1z 0415132746
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Invidious comparisons: Imagining a psychology of race and gender beyond differences.
  Cole Elizabeth, Stewart Abigail
  Ingår i:
  Political psychology
  New York : Plenum : 1979- : sid. 293-308 :
  Obligatorisk

  Connell Raewyn
  Gender, health and theory: Conceptualising the issue, in local and world perspective
  Ingår i:
  Social science & medicine.
  Oxford,c 1982- : 1982- : Vol 74 (11) : sid. 1675-1683 :
  Obligatorisk

  Fausto-Sterling Anne
  Bare bones of sex: Part 1, Sex and gender.
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : sid. 1491-1527 :
  Obligatorisk

  Fausto-Sterling Anne
  Sexing the brain: How biologists make a difference
  Ingår i:
  Sexing the body
  New York : Basic Books : Books,c cop. 2000 : 473 s. : sid. Chapter 5, pp. 115-149 :
  Obligatorisk

  Gremillion Helen
  In fitness and in health: Crafting bodies in the treatment of Anorexia nervosa
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : sid. pp 381-414 :
  Obligatorisk

  Grosz Elizabeth
  Volatile bodies : toward a corporeal feminism
  Bloomington : Indiana Univ. Press : cop. 1994 : xvi, 250 s. :
  ISBN: 0-253-32686-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 3-27 (24 pages).

  Hamberg Katarina
  Biology, gender and behaviour. A critical discussion of the biological models used for explaining cognitive and behavioural gender differences.
  Ingår i:
  Psychology of gender identity
  New York : Nova Science Publishers : cop. 2005 : 178 s. : sid. pp 127-144 :
  Obligatorisk

  Jordanova Ludmilla
  The Social Construction of Medical Knowledge
  Ingår i:
  Social history of medicine
  Oxford : Oxford Univ. Press : 1988- : sid. pp 361-381 :
  Obligatorisk

  Krieger Nancy
  Embodiment: a conceptual glossary for epidemiology
  Ingår i:
  Epidemiology and community health.
  London : British Medical Association : Vol. 59:3 :
  Obligatorisk

  Krieger Nancy
  Genders, sexes, and health: what are the connections and why does it matter?
  Ingår i:
  International journal of epidemiology
  Oxford : Oxford U. P. : 1972- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 652-657

  Comparing women and men : a retrospective on sex-difference reseach
  Magnusson Eva, Marecek Jeanne
  Ingår i:
  Gender and culture in psychology: theories and applications
  Stockholm : Natur & Kultur : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Chap. 14, pp. 283-308.

  Malson Helen
  Woman under erasure: Anorexic bodies in postmodern context
  Ingår i:
  Journal of community & applied social psychology.
  Chichester, W. Sussex : John Wiley : sid. 137-153 :
  Obligatorisk

  Marecek Jeanne
  Social suffering, gender, and women’s depression
  Ingår i:
  Women and depression
  Cambridge ;a New York : Cambridge University Press : 2005 : xviii, 582 s. : sid. 283-308 :
  Obligatorisk

  Shields Stephanie
  Functionalism, Darwinism and the psychology of women: A study in social myth.
  Ingår i:
  Seldom seen, rarely heard
  Boulder : Westview Press : 1992 : 459 s. : sid. 79-106 :
  Obligatorisk

  Tuana Nancy
  The less noble sex : scientific, religious, and philosophical conceptions of woman's nature
  Bloomington : Indiana University Press : 1993 : xii, 224 s. :
  ISBN: 0-253-36098-6 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. ix-xii, 3-107.

  Tuana Nancy
  Woman and the history of philosophy
  1. ed. : New York : Paragon House : 1992 : 158 s. :
  ISBN: 1-55778-194-X ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Weedon Chris
  Feminist practice and poststructuralist theory
  Oxford : Basil Blackwell : 1987 : 187 s. :
  ISBN: 0-631-15069-2 ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Debating biology : sociological reflections on health, medicine and society
  Williams Simon J.q (Simon Johnson), Birke Lynda., Bendelow Gillian
  London : Routledge : 2003. : ix, 322 p. :
  ISBN: 0-415-27902-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Higgs, Paul and Rees Jones, Ian, "Ultra-Darwinism and health: The limits to evolutionary psychology". pp 27-38. Birke, Lydia, "Shaping biology: Feminism and the idea of 'the biological'", pp 39-52. Fausto-Sterling, Anne, "The problem with sex/gender and nature/nurture", pp 123-132.

  Literature can be added later, appr 150 pages.

  Reference literature Module 1

  Birke L.
  Shaping biology. Feminism and the idea of 'the biological'
  Ingår i:
  Debating biology
  London : Routledge : 2003. : ix, 322 p. :

  Busfield Joan
  Men, women, and madness : understanding gender and mental disorder
  Washington Square, N.Y. : New York University Press : 1996 : xiv, 287 p. :
  ISBN: 0-8147-1278-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fausto-Sterling A.
  The problem with sex/gender and nature/nurture
  Ingår i:
  Debating biology
  London : Routledge : 2003. : ix, 322 p. :

  Mansfield Nick
  Subjectivity : theories of the self from Freud to Haraway
  New York : New York Univ. Press : 2000 : ix, 198 s. :
  ISBN: 0-8147-5651-4 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ussher Jane M.
  Women's madness : misogyny or mental illness?
  Hemel Hempstead : Harvester Wheatsheaf : 1991 : 341 s. :
  ISBN: 0-7450-0831-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Debating biology : sociological reflections on health, medicine and society
  Williams Simon J.q (Simon Johnson), Birke Lynda., Bendelow Gillian
  London : Routledge : 2003. : ix, 322 p. :
  ISBN: 0-415-27902-X
  Se bibliotekskatalogen Album

  Obligatory literature Module 2

  Andenæs Agnes
  Neutral claims, gendered meanings: Parenthood and developmental psychology in a modern welfare state.
  Ingår i:
  Feminism & psychology
  London : SAGE : 1991- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 15 (2) pp 209-226

  Annfelt Trine
  From soft fathers to the right of the sperm? Biologism as a heteronorming resource
  Ingår i:
  Critical studies of gender equalities
  Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 181-201 :
  Obligatorisk

  Birns Beverly
  I. Attachment theory revisited: Challenging conceptual and methodological sacred cows
  Ingår i:
  Feminism & psychology
  London : SAGE : 1991- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 9 (1) pp 10-21

  Butler Judith
  Is kinship always already heterosexual?
  Ingår i:
  Differences
  Bloomington : Indiana University Press : 1989- :
  Obligatorisk

  Cleary Rose J.
  III. Bowlby's theory of attachment and loss. A feminist reconsideration
  Ingår i:
  Feminism & psychology
  London : SAGE : 1991- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 9(1) pp 32-42

  Fausto-Sterling Anne
  The Rodent’s Tale
  Ingår i:
  Sexing the body
  New York : Basic Books : Books,c cop. 2000 : 473 s. : sid. 195-232 :
  Obligatorisk

  Franzblau Susan H.
  II. Historicizing attachment theory: Binding the ties that bind.
  Ingår i:
  Feminism & psychology
  London : SAGE : 1991- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 9(1) s. 22-31

  Haraway Donna
  Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908-1936
  Ingår i:
  Social text
  Madison, Wis. : Coda P. : 1979- :
  Obligatorisk

  Kitzinger Celia
  The social construction of lesbianism
  London : Sage : 1987 : ix, 230 s. :
  ISBN: 0-8039-8116-3 (inb.) ; £20.00 : CIP rev.
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: pp 1-65, 178-198

  Kraus Cynthia
  Naked Sex in Exile: On the Paradoxes of the ‘Sex Question’ in Feminism and in Science.
  Ingår i:
  NWSA journal
  Norwood, N.J. : Ablex Pub. Corp. ;a Bloomington : 1988- :
  Obligatorisk

  Lanser S. Susan
  Queering narratology
  Ingår i:
  Ambiguous discourse
  Chapel Hill, NC : University of North Carolina Press : 1996 : 286 s. : sid. 250-261 :
  Obligatorisk

  Nentwich Julia C.
  New Fathers and Mothers as Gender Troublemakers? Exploring Discursive Constructions of Heterosexual Parenthood and their Subversive Potential.
  Ingår i:
  Feminism & psychology
  London : SAGE : 1991- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 18, pp 207-230

  Pearce Lynne
  'I' the reader: context and the balance of power
  Ingår i:
  Feminism and the politics of reading
  London : Arnold : 1997 : 274 s. : sid. 41-51 :
  Obligatorisk

  Probyn Elspeth
  Queer belongings: the politics of departure
  Ingår i:
  Sexy bodies
  London : Routledge : 1995 : xvi, 303 s. : sid. 1-19 :
  Obligatorisk

  Rahman Oazi
  The neurodevelopment of human sexual orientation.
  Ingår i:
  Neuroscience and biobehavioral reviews.
  Fayetteville, N.Y. : ANKHO International : 1978- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pages 1057-1066

  Deconstructing the essential father.
  Silverstein Louise, Auerbach Carl
  Ingår i:
  The American psychologist
  Washington,c 1946- : 1946- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol. 54(6) pp 397-407

  Winterson Jeanette
  Written on the body
  [New ed.] : London : Vintage : 1993 : 190 s. :
  ISBN: 0-09-919391-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Literature can be added later, appr. 150 pages.

  Reference Literature Module 2

  Butler Judith
  Prohibition, Psychoanalysis, and the Production of the Heterosexual Matrix.
  Ingår i:
  Gender trouble[Elektronisk resurs]b feminism and the subversion of identity
  New York : Routledge : 1999. : xxxiii, 221 p. : sid. 45-100 :

  Butler Judith
  Undoing gender
  New York : Routledge : cop. 2004 : viii, 273 s. :
  ISBN: 0-415-96922-0 (alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Foucault Michel
  The history of sexuality.n Vol. 1,p The will to knowledge
  Harmondsworth : Penguin : 1990 : 168 s. :
  ISBN: 0-14-026868-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Vol. 1-3.

  Hausman Bernice Louise
  Changing sex : transsexualism, technology, and the idea of gender
  Durham, N.C. : Duke Univ. Press : 1995 : 245 s. :
  ISBN: 0-8223-1680-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hyde A.
  The politics of heterosexuality-a missing discourse in cancer nursing literature on sexuality: A discussion paper.
  Ingår i:
  International journal of nursing studies.
  London : Pergamon : 1963- :

  Katz Jonathan
  The invention of heterosexuality
  University of Chicago Press ed. : Chicago : University of Chicago Press : 2007 : ix, 291 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip075/2006039623.html
  ISBN: 978-0-226-42601-3 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  McClintock Anne
  Imperial leather : race, gender and sexuality in the colonial contest
  London : Routledge : 1995 : xi, 449 s. :
  ISBN: 0-415-90889-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album