Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Genusvetenskap: Feministiska kulturstudier, 7,5 hp

Engelskt namn: Feminist Cultural Studies

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 2KC013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2015-11-06

Reviderad av: Föreståndaren, 2018-12-20

Innehåll

Kursen behandlar feministiska kulturstudier i vid bemärkelse. I fokus står såväl samtida debatter om populärkultur som samspelet mellan feminism och marxism i klassiska texter. Kursen syftar till att förstå, problematisera och kritiskt granska samtida kultur/populärkultur så som film, dokusåpor, sociala medier och reklam utifrån olika feministiska perspektiv. Kursen erbjuder en möjlighet att förstå bilders betydelse för skapandet av kön, sexualitet, formerandet av klass, för olika generationers, nationers och kulturers identitetstillblivelse och position i världen. Hur använder vi kultur i vardagen? Vilka betydelser har kön, sexualitet, kolonialism och klass för kulturell produktion och konsumtion? Kursen inleds med en introduktion till de centrala begreppen kultur och ideologi och det teoretiska spänningsfältet mellan marxism och olika feministiska perspektiv. Därefter introduceras semiotik och bildanalys som verktyg för att förstå och analysera kulturella uttryck. Slutligen följer nedslag i tre populärkulturella fenomen och samtida debatter kring dessa. Kursen syftar till att upparbeta en förmåga att använda de teoretiska ingångarna och analysverktygen för att analysera populärkulturella fenomen så som dokusåpor, reklam, skönlitteratur eller film. Aktivt deltagande i seminarier är en förutsättning för att kunna genomföra kursen med goda resultat.
 

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten
  • självständigt kunna identifiera, beskriva och kritiskt relatera till centrala begrepp inom feministiska studier av kultur/populärkultur
  • självständigt kunna förhålla sig till och problematisera kulturella representationer av kön, sexualitet, klass och ras/etnicitet
  • muntligt och skriftligt kunna presentera en självständig bildanalys av kulturella uttryck.
  • kunna bidra med kvalificerade analytiska kommentarer vid seminarier

Behörighetskrav

Univ 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete; alternativt minst 120 hp. Dessutom En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. De schemalagda seminarierna är obligatoriska. För studenter som inte har möjlighet att delta i obligatoriskt studietillfälle kommer en skriftlig komplettering att krävas. Tiden för inlämning av kompletteringar följer samma regler som förnyad examination, det vill säga senast inom två år efter studentens registrering på kursen. Stor vikt läggs vid självständigt arbete.
 

Examination

Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande samt genom individuell muntlig och skriftlig prövning.
För momenten och kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs detta betyg på båda kursmomenten.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Kursen kan ej tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet. En kurs med samma namn (7,5 hp) gavs ht 2006 kan tillgodoräknas i denna kurs motsvarande 7,5 hp. För ytterligare information kontakta studierektor.
 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 52

Ahmed Sara
Feel your way
Ingår i:
The cultural politics of emotion [Elektronisk resurs]
Hoboken : Taylor and Francis : 2013. : 1 online resource (233 p.) : sid. 1-19 :
Obligatorisk

Ahmed Sara
Shame before others
Ingår i:
The cultural politics of emotion [Elektronisk resurs]
Hoboken : Taylor and Francis : 2013. : 1 online resource (233 p.) : sid. 101-121 :
Obligatorisk

Commodity activism : cultural resistance in neoliberal times
Mukherjee Roopali, Banet-Weiser Sarah
New York : New York University Press : 2012 : xi, 303 p. :
ISBN: 9780814764015
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Introduction: Commodity Activism in Neoliberal Times s.1-22

Dora Veronica
The rhetoric of nostalgia: postcolonial Alexandria between uncanny memories and global geographies
Edward Arnold (Publishers) Ltd : 2006 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: s.207-238

Sparring with Public Memory: : The Rhetorical Embodiment of Race, Power and Conflict in the Monument of Joe Louis
Gallagher Victoria J., LaWare Margaret
Ingår i:
Places of Public Memory : The Rhetoric of Museums and Memorials [Elektronisk resurs]
Tuscaloosa : University of Alabama Press : 2010 : sid. 87-112 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: s.87-112

Hall Stuart
The Work of Representation. Chapter One
Ingår i:
Representation
London : Sage : 1997 : 400 s. : ill. : sid. 13-64 :
Obligatorisk

Johansson Anders
Postengagemanget. Om subjektivering och reifiering på sociala medier
Ingår i:
Digital politik
Göteborg : Daidalos : [2015] : 213 sidor : sid. 19-38 :
Obligatorisk

Decolonising the Rainbow Flag
Laskar Pia, Mulinari Anna, Mulinari Diana
Ingår i:
Culture unbound [Elektronisk resurs]
2009- : 8 : sid. 193-216 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 193-216

Coffee by women [Elektronisk resurs] : the 'duty of ethical enjoyment'
Lauri Johanna, Bäckström Hanna
Taylor & Francis Group : 2018 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-152540
Obligatorisk

Lorenzoni Patricia
Claiming Makunaima: Colonisation, Nation, and History in the Northern Amazon
Ingår i:
Rethinking time
Huddinge : Södertörns högskola : 2011 : 329 s. : sid. 129-138 :
Obligatorisk

McClintock Anne
Imperial leather : race, gender and sexuality in the colonial contest
London : Routledge : 1995 : xi, 449 s. :
ISBN: 0-415-90889-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s.21-74

Media and cultural studies : keyworks
Durham Meenakshi Gigi, Kellner Douglas
2., [rev.] ed. : Chichester : John Wiley & Sons : 2012 : vii, 635 s. :
ISBN: 0470658088
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s. 1-86, 267-274, 308-318

Rose Gillian
Visual methodologies : an introduction to researching with visual materials
3. ed. : London : Sage : 2012 : xx, 386 s. :
ISBN: 9780857028877
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Chapter 6 Semiology: "Laying bare the the prejudices beneath the smooth surface of the beutiful" . s. 105-147

Thornham Sue
Feminist theory and cultural studies : stories of unsettled relations
London : Arnold : 2000 : viii, 230 s. :
ISBN: 0-340-71897-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: kapitel 1,3 och 4

Banet-Weiser Sarah
Empowered : popular feminism and popular misogyny
Durham : Duke University Press : [2018] : xix, 220 pages :
ISBN: 9781478002918
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s.1-40

Postfeminism, Popular Feminism and Neoliberal Feminsim? : Sarah Banet-Weiser, Rosalind Gill and Catherine Rottenberg in Conversation
Banet-Weiser Sarah, Rosalind Gill, Rottenberg Catherine
Ingår i:
Feminist theory [Elektronisk resurs].
Thousand Oaks : Sage : 2000- :
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1464700119842555
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 1-22

Skeggs Beverly
The moral economy of person production: the class relations of self-performance on ‘reality’ television
Ingår i: The Sociological Review 2009, Vol. 57 (4), s. 626-644 : 2009 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-954X.2009.01865.x/epdf
Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma

Referenslitteratur

Lindgren Simon
Populärkultur : teorier, metoder och analyser
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 231 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4707561o.jpg
ISBN: 91-47-08953-9
Se bibliotekets söktjänst