"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Feministisk kunskapsproduktion, akademiskt skrivande och tvärvetenskapliga forskningsmetoder, 15 hp

Engelskt namn: Feminist epistemologies, academic writing and interdisciplinary research methods

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 2KC015

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2016-11-01

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-10-14

Innehåll

Kursen behandlar feministisk vetenskapskritik, kunskapsproduktion och akademiskt skrivande. Kursen syftar till att erbjuda studenterna teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter kring tvärvetenskapliga metoder i genusvetenskap samt en förmåga att problematisera forskningsprocessens olika delar. Kursen behandlar även etiska aspekter kring forskningsprocessens olika delar. Kursen är indelad i två moment; Feministisk vetenskapskritik och akademiskt skrivande (7,5hp) och Feministisk kunskapsproduktion och vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp). Kursen ger studenterna erfarenhet och kunskap att tillämpa och problematisera tvärvetenskapliga feministiska forskningsmetoder i sina egna projekt, till exempel den egna masteruppsatsen. Aktivt deltagande i seminarier är en förutsättning för att kunna genomföra kursen med goda resultat.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

  • ha fördjupade kunskaper och förståelse om feministisk vetenskapskritik
  • förståelse för forskningsprocessen olika delar
  • kunskap om forskningsetik

Färdighet och förmåga

  • självständigt kunna förhålla sig till och problematisera vetenskapliga arbetssätt
  • muntligt och skriftligt kunna presentera en självständig analys
  • kunna bidra med kvalificerade analytiska kommentarer vid seminarier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • självständigt kunna identifiera, beskriva och kritiskt relatera till feministisk vetenskapskritik
  • självständigt kunna reflektera till den egna analysen och tolkningen samt den egna rollen i forskningsprocessen,
  • självständigt kunna identifiera och värdera forskningsetiska problem, samt argumentera för egna forskningsetiska ställningstaganden

 

Behörighetskrav

Univ:90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp.
Dessutom Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. De schemalagda seminarierna är obligatoriska (examinerande). För studenter som inte har möjlighet att delta i obligatoriskt studietillfälle kommer en skriftlig komplettering att krävas. Tiden för inlämning av kompletteringar följer samma regler som förnyad examination, det vill säga senast inom två år efter studentens registrering på kursen. Stor vikt läggs vid självständigt arbete.

Examination

Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande samt genom individuell muntlig och skriftlig prövning. För momenten och kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs detta betyg på båda kursmomenten.  Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet. För ytterligare information kontakta studierektor.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.