Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonomisk geografi med inriktning mot handel och lokalisering, 7,5 hp

Engelskt namn: Economic Geography and Retail Localization

Denna kursplan gäller: 2008-05-26 och tillsvidare

Kurskod: 2KG050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-05-26

Innehåll

Under kursen studeras varuströmmar mellan länder, företagens rumsliga organisation och lokalisering, komparativa fördelar och globaliseringsprocessen. Metoder och teorier presenteras för att skapa underlag för beslut om detaljhandelns lokalisering på regional och lokal nivå. Sambanden mellan den globala handelns utveckling och dess påverkan på den lokala nivån analyseras. Effekter av detaljhandelns utveckling med avseende på lokalisering och varu- och kundflöden diskuteras, liksom klusterbildningars och liknande inverkan på företags utvecklings- och konkurrensförmåga.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten - kunna redogöra för de grundläggande teorier och begrepp inom ekonomisk geografi som behandlas under kursen, - kunna applicera ekonomisk-geografiska teorier på lokaliseringsmönster och näringslivets internationalisering, - kunna förklara och exemplifiera hur ekonomisk-geografiska processer på global, nationell, regional och lokal nivå påverkar handelns förutsättningar, samt - kunna förklara och exemplifiera hur olika mobilitetsformer påverkar handelns geografiska struktur samt kund- och varuflöden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och/eller studiebesök. Under kursen genomförs vidare ett antal självständiga eller gruppvisa övningar. Seminarier och övningar är obligatoriska. För kursen relevanta genusaspekter presenteras fortlöpande i undervisningen. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga eller muntliga prov och redovisning av självständigt fullföljda arbetsuppgifter. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen. Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 17

  Huvudlitteratur

  Reading retail : a geographical perspective on retailing and consumption spaces
  Wrigley Neil, Lowe Michelle
  London : Arnold : 2002 : 280 s. :
  ISBN: 0-340-70661-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Economic geography : a contemporary introduction
  Coe Neil M., Yeung Henry Wai-Chung, Kelly Philip F.
  2. ed. : Hoboken, NJ : Wiley : 2013 : xxviii, 541 s. :
  ISBN: 9780470943380
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompendium i detaljhandelsgeografi. (KGI) Ytterligare litteratur enligt lärarnas anvisningar tillkommer, ca 500 sidor. KGI = Tillhandahålls av institutionen.

 • Giltig från: 2017 vecka 23

  Huvudlitteratur

  Dicken Peter
  Global shift : mapping the changing contours of the world economy
  7. ed. : Los Angeles : Sage Publications : 2015 : xxix, 618 s. :
  ISBN: 9781446282106
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reading retail : a geographical perspective on retailing and consumption spaces
  Wrigley Neil, Lowe Michelle
  London : Arnold : 2002 : 280 s. :
  ISBN: 0-340-70661-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompendium i detaljhandelsgeografi. (KGI) Ytterligare litteratur enligt lärarnas anvisningar tillkommer, ca 500 sidor. KGI = Tillhandahålls av institutionen.

 • Giltig från: 2015 vecka 33

  Huvudlitteratur

  Dicken Peter.
  Global shift : mapping the changing contours of the world economy
  6th ed. : Thousand Oaks, CA : Sage : 2011. : 632 s. :
  ISBN: 978-1-84920-766-9 (cased)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Geografi och handel
  Krugman Paul, Eklöf Margareta
  1. uppl. : Stockholm : SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle) : 1996 : 127 s. :
  ISBN: 91-7150-589-X
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krugman Paul R.
  Geography and trade
  Leuven, Belgium : Leuven University Press : cop. 1991 : xi, 142 s. :
  ISBN: 0-262-11159-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Denna bok om ni inte finner boken ovan (svenska versionen)

  Referenslitteratur

  Konsumtionsliv
  Bauman Zygmunt, Torhell Sven-Erik
  Göteborg : Daidalos : 2008 : 174 s. :
  ISBN: 978-91-7173-278-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hay Iain
  Geographies of the super-rich [electronic resource]
  Cheltenham : Edward Elgar Publishing : 2013. : 1 PDF-fil (xviii, 213 pages :
  ISBN: 9780857935694 (ebk)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompendium i detaljhandelsgeografi. (KGI) Ytterligare litteratur enligt lärarnas anvisningar tillkommer, ca 500 sidor. KGI = Tillhandahålls av institutionen.

 • Giltig från: 2012 vecka 31

  Huvudlitteratur

  Dicken Peter.
  Global shift : mapping the changing contours of the world economy
  6th ed. : Thousand Oaks, CA : Sage : 2011. : 632 s. :
  ISBN: 978-1-84920-766-9 (cased)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Geografi och handel
  Krugman Paul, Eklöf Margareta
  1. uppl. : Stockholm : SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle) : 1996 : 127 s. :
  ISBN: 91-7150-589-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompendium i detaljhandelsgeografi. (KGI) Ytterligare litteratur enligt lärarnas anvisningar tillkommer, ca 500 sidor. KGI = Tillhandahålls av institutionen.

 • Giltig från: 2010 vecka 35

  Huvudlitteratur

  Economic geography : a contemporary introduction
  Coe Neil M., Kelly Philip F., Yeung Henry Wai-Chung
  Malden : Blackwell Publishing : 2007 : xxvi, 426 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip074/2006037361.html
  ISBN: 1-4051-3219-1 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompendium i detaljhandelsgeografi. (KGI) Ytterligare litteratur enligt lärarnas anvisningar tillkommer, ca 500 sidor. KGI = Tillhandahålls av institutionen.

 • Giltig från: 2009 vecka 36

  Huvudlitteratur

  Wheeler James O.
  Economic geography
  3. ed. : New York : Wiley : 1998 : xii, 398 s. :
  ISBN: 0-471-53620-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompendium i detaljhandelsgeografi. (KGI) Ytterligare litteratur enligt lärarnas anvisningar tillkommer, ca 500 sidor. KGI = Tillhandahålls av institutionen.

 • Giltig från: 2008 vecka 36

  Huvudlitteratur

  Wheeler James O.
  Economic geography
  3. ed. : New York : Wiley : 1998 : xii, 398 s. :
  ISBN: 0-471-53620-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reading retail : a geographical perspective on retailing and consumption spaces
  Wrigley Neil, Lowe Michelle
  London : Arnold : 2002 : 280 s. :
  ISBN: 0-340-70661-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompendium i detaljhandelsgeografi. (KGI) KGI = Tillhandahålls av institutionen.