Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer, 15 hp

Engelskt namn: Reconstruction after Crises and Disasters

Denna kursplan gäller: 2014-04-21 till 2014-04-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KG055

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-06-17

Reviderad av: Prefekten, 2014-04-08

Innehåll

Syftet med kursen är att undersöka/utforska samhällsrekonstruktion i områden/länder/regioner som drabbats av eller genomgått olika former av kriser eller katastrofer. Kursen syftar också till att studera frågor relaterade till sociala institutioner och strukturer i mindre utvecklade områden/länder/regioner. Kursen ger både ett statsvetenskapligt och ett kulturgeografiskt perspektiv på planering, fredsbyggande och återuppbyggande

Det statsvetenskapliga perspektivet fokuserar betydelsen av formella och informella sociala strukturer. Demokrati och utveckling utgör två centrala begrepp. Att beskriva och analysera den politiska, geopolitiska ekonomiska, sociala och fysiska sociala strukturer ges en framträdande roll i kursen. Utvecklingsteori och global geopolitik, handel och utveckling studeras utifrån ett lokalt utvecklingsperspektiv.

I det kulturgeografiska perspektivet fokuseras uppbyggnads/återuppbyggnadsprocessen som process efter olika typer av kriser och konflikter. Externa relationer och internationella insatser, strukturella förutsättningar, politiska institutioner och processer samt betydelsen av informella strukturer är alla exempel på faktorer som beaktas under kursen. Ett centralt tema under kursen är social planering och hur denna aktivitet organiseras under en återuppbyggnadsfas.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna

Kunskap och förståelse
1. beskriva och förstå utvecklingsförlopp i både mindre utvecklade områden/länder/regioner såväl som i utvecklade områden/länder/regioner drabbade av kriser och katastrofer,
2. förstå den geopolitiska bakgrunden i ett område/land/region och omvärldens förhållande till det aktuella området,

Färdighet och förmåga
3. identifiera och analysera formella och informella strukturer som karaktäriserar ett område/land/region,
4. utarbeta och analysera planer för krishantering som bygger på en förståelse av de lokala förutsättningarna i ett drabbat område,
5. förstå och analysera möjligheterna för social planering under en återuppbyggnadsfas,
6. analysera betydelsen av existerande politiska institutioner i drabbade områden,
7. tillämpa och analysera genusperspektiv och etiska perspektiv på återuppbyggnadsprocessen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. kunna samla in och analysera information nödvändig i en återuppbyggnadsfas samt att kritiskt granska och värdera den tillgängliga informationen.


 

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde, inklusive 7,5 ECTS i kvantitativa metoder eller motsvarande.

Kunskaper i engelska motsvarande den svenska gymnasieskolans Engelska A. IELTS med minimipoängen 5.5 och inga individuella poäng under 5.0. TOEFL PBT (skriftligt test) med ett minimum av 530 och minimum av 4 TWE-poäng. TOEFL IBT (internettest) med 72 poäng som minimum och 17 poäng som minimum i det skriftliga testet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen bygger i huvudsak på en kombination av föreläsningar, övningar och seminarier. Kursen inkluderar också gästföreläsningar. Studenterna skall arbeta både i grupp och självständigt med övningar och seminarier. Kursen ges på engelska. Relevanta genusperspektiv är integrerade i kursen.

Examination

Kursen examineras dels genom seminarieuppgifter, både skriftliga och muntliga, dels genom ett individuellt, skriftligt arbete som avslutar kursen. För att ha möjlighet att erhålla betygen A och B måste uppgifterna lämnas in i tid.

Examination baserad på den kursplan som gällde då kursen genomfördes är garanterad upp till två år efter den första kursregistreringen på kursen.

När en student har blivit underkänd vid två examinationstillfällen har studenten rätt att begära en annan examinator. En skriftlig begäran härom skall inlämnas till institutionens studierektor.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2014 vecka 42

  Wisner Ben
  At risk : natural hazards, people's vulnerability and disasters
  2. ed. : New York : Routledge : cop. 2004 : 471 s. :
  ISBN: 0-415-25215-6 (alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  There is no such thing as natural disaster : race, class, and hurricane Katrina
  Squires Gregory, Hartman Chester
  Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : cop. 2006 : 311 s. :
  ISBN: 0-415-95487-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Water and disasters
  Gopalakrishnan Chennat, Okada Norio
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2007 : vii, 136 s.b ill. :
  ISBN: 978-0-415-46207-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  The dilemmas of statebuilding : confronting the contradictions of postwar peace operations
  Paris Roland, Sisk Timothy D.
  London : Routledge : 2009 : xii, 366 s. :
  ISBN: 0415776287 (hbk.) :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smith Brian C.
  Understanding third world politics : theories of political change and development
  Fourth edition. : Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan : 2013 : 292 p. :
  ISBN: 9781137003256
  Se bibliotekskatalogen Album

  Instructors may assign additional literature up to 500 pages

 • Giltig från: 2014 vecka 17

  Wisner Ben
  At risk : natural hazards, people's vulnerability and disasters
  2. ed. : New York : Routledge : cop. 2004 : 471 s. :
  ISBN: 0-415-25215-6 (alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hettne Björn
  Thinking about development
  London : Zed Books : 2009 : 152 s. :
  ISBN: 1-84813-247-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  There is no such thing as natural disaster : race, class, and hurricane Katrina
  Squires Gregory, Hartman Chester
  Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : cop. 2006 : 311 s. :
  ISBN: 0-415-95487-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Water and disasters
  Gopalakrishnan Chennat, Okada Norio
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2007 : vii, 136 s.b ill. :
  ISBN: 978-0-415-46207-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  The dilemmas of statebuilding : confronting the contradictions of postwar peace operations
  Paris Roland, Sisk Timothy D.
  London : Routledge : 2009 : xii, 366 s. :
  ISBN: 0415776287 (hbk.) :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Instructors may assign additional literature up to 500 pages