Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i kulturgeografi, 15 hp

Engelskt namn: Magister Thesis in Human Geography

Denna kursplan gäller: 2014-04-28 och tillsvidare

Kurskod: 2KG062

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-06-17

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-27

Innehåll

Kursen är inriktad på att genomföra ett självständigt uppsatsarbete. Studenten väljer sitt uppsatsämne från ett begränsat antal ämnen som institutionens handledare föreslagit.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Färdighet och förmåga
1. visa förmåga att självständigt sammanställa och kritiskt förhålla sig till vetenskaplig teori och metod
2. visa förmåga att självständigt tillämpa vetenskapliga metoder
3. planera, genomföra och rapportera en mindre vetenskaplig undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. kritiskt granska en mindre vetenskaplig uppsats
5. vissa förmåga att kritiskt reflektera över genusfrågor och etiska frågor
 

Behörighetskrav

Univ: Univ: 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i Kulturgeografi eller motsvarande. Utöver detta krävs 30 högskolepoäng på avancerad nivå i kulturgeografi eller motsvarande.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av seminarier och individuell handledning. Handledningsresurser ges under kursens ordinarie gång. Seminarierna är obligatoriska. Undervisningen sker normalt på engelska.

Examination

Examination sker genom redovisning av uppsatsen på ett examinerande seminarium samt genom opposition på en annan uppsats. Studenten ska också delta i tre andra uppsatsseminarier. Vikt läggs vid såväl muntlig som skriftlig framställning. På oppositionen ges betyget godkänt eller underkänt. På hela kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, F eller FX. För att ha möjlighet att erhålla betygen A eller B krävs dessutom att uppsatsen examineras under terminen för förstagångsregistrering på kursen.
Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid
göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en
kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6
kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan
examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 18

Course literature is chosen individually in agreement with the course management.