Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonomisk och social geografi, 15 hp

Engelskt namn: Economic and Social Geography

Denna kursplan gäller: 2019-12-16 och tillsvidare

Kurskod: 2KG308

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2015-12-15

Reviderad av: Prefekten, 2019-12-10

Innehåll

Moment 1: Globalisering och ekonomisk lokalisering, 7,5 hp.
Momentet innefattar globaliseringsprocesser i relation till ekonomisk-geografiska teorier och modeller avseende t.ex. ekonomins aktörer, lokalisering, förutsättningar och problem med ekonomisk tillväxt, samt nätverk, interaktion, handel och transporter. Dessutom belyses det svenska näringslivets struktur och betydelse för arbetsmarknad och försörjning.

Moment 2: Globala och lokala relationer, 7,5 hp.
Momentet innefattar en genomgång av grundläggande kulturgeografiska teoretiska utgångspunkter och rumsuppfattningar. Här behandlas rumsliga relationer och dess konsekvenser på lokal, regional, nationell och global nivå. Utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv behandlas också sociala dimensioner av samhället rörande bl.a., föreställningar om identiteter (kön, klass, etnicitet, sexualitet, ålder, funktionshinder), kultur och natur och hur det påverkar, och påverkas av, produktionen av plats och rum.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse:
1. redogöra kulturgeografins teoretiska utgångspunkter,
2. redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom ekonomisk och social geografi,


Färdighet och förmåga:
3. insamla geografiska data, t ex via Sveriges statistiska databaser, och genomföra enklare bearbetningar och sammanställningar av dessa uppgifter med hjälp av kalkylprogram (Excel),
4. enskilt och i grupp författa skriftliga rapporter (PM) och presentera dem muntligt i enlighet med givna instruktioner och tidsramar,
5. applicera ekonomisk-geografiska teorier på lokaliseringsmönster, produktionsfaktorers betydelse, ekonomisk utveckling/tillväxt, arbetsmarknadens funktionssätt och näringslivets internationalisering,
6. exemplifiera hur ekonomiska och sociala processer och maktstrukturer på lokal, regional, nationell och global nivå påverkar individers och samhällsgruppers levnadsvillkor och handlingsutrymme,
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
7. värdera och bedöma andra studenters arbeten (PM), samt
8. analysera ekonomiska och sociala processer med hjälp av rumsliga teorier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och/eller studiebesök. Under kursen genomförs vidare två självständiga övningar och en gruppövning. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
Moment 1
Datasalstest på Cambro (0-50 poäng)
En skriftlig inlämningsuppgift (endast U/G)
Tre litteraturseminarier (U/G)
 
Moment 2
En PM (en gruppdel och en individuell del) som redovisas vid ett seminarium (0-50 poäng)
Fyra litteraturseminarier (U/G)
 
Inlämningsuppgifterna poängsätts i enlighet med uppgifterna ovan. Minst 50 procent av maxpoängen på respektive inlämningsuppgift krävs för godkänt. Litteraturseminarierna bedöms endast med Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Maxpoängen på kursen är 100. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla examinerande moment är godkända. För väl godkänt betyg krävs en summa motsvarande 75 procent av den totala poängen. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.


Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.
 
Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 46

  Moment 1

  Dicken Peter
  Global shift : mapping the changing contours of the world economy
  7. ed. : Los Angeles : Sage Publications : 2015 : xxix, 618 s. :
  ISBN: 9781446282106
  Se bibliotekskatalogen Album

  An introduction to economic geography : globalization, uneven development and place
  MacKinnon Danny, Cumbers Andrew
  Third edition. : London : Routledge : 2019 : 427 pages :
  ISBN: 9781138924512
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2

  Social Geographies: An Introduction
  London; Rowman & Littlefield; 2020; 440s. : 2020 :
  https://www.adlibris.com/se/bok/social-geographies-9781786612304

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rum : samhällsvetenskapliga perspektiv
  Rönnlund Maria, Tollefsen Aina
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 206 s. :
  ISBN: 9789147115174
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ekonomgeografiskt kompendium: Lokaliseringsteorier: 100 s. (Tillhandahålles genom institutionen.) Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 200 sidor.

 • Giltig från: 2020 vecka 20

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dicken Peter
  Global shift : mapping the changing contours of the world economy
  7. ed. : Los Angeles : Sage Publications : 2015 : xxix, 618 s. :
  ISBN: 9781446282106
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rum : samhällsvetenskapliga perspektiv
  Rönnlund Maria, Tollefsen Aina
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 206 s. :
  ISBN: 9789147115174
  Se bibliotekskatalogen Album

  An introduction to economic geography : globalization, uneven development and place
  MacKinnon Danny, Cumbers Andrew
  Third edition. : London : Routledge : 2019 : 427 pages :
  ISBN: 9781138924512
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ekonomgeografiskt kompendium: Lokaliseringsteorier: 100 s. (Tillhandahålles genom institutionen.) Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 200 sidor.

 • Giltig från: 2019 vecka 52

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduction to economic geography : globalization, uneven development and place
  MacKinnon Danny., Cumbers Andrew.
  2nd ed. : Harlow : Pearson Prentice Hall : 2011. : xvi, 334 p. :
  ISBN: 0273727273
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dicken Peter
  Global shift : mapping the changing contours of the world economy
  7. ed. : Los Angeles : Sage Publications : 2015 : xxix, 618 s. :
  ISBN: 9781446282106
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rum : samhällsvetenskapliga perspektiv
  Rönnlund Maria, Tollefsen Aina
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 206 s. :
  ISBN: 9789147115174
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ekonomgeografiskt kompendium: Lokaliseringsteorier: 100 s. (Tillhandahålles genom institutionen.) Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 200 sidor.