Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonomisk och social geografi, 15 hp

Engelskt namn: Economic and Social Geography

Denna kursplan gäller: 2015-12-14 till 2018-09-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KG308

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2015-12-15

Innehåll

Moment 1: Lokaliseringsteori och näringsliv, 7,5 hp. Momentet innefattar en genomgång av grundläggande kulturgeografiska teoretiska utgångspunkter, samt ekonomisk-geografiska teorier och modeller avseende t.ex. ekonomins aktörer, lokalisering, förutsättningar och problem med ekonomisk tillväxt och regional utveckling, samt nätverk, interaktion, handel och transporter. Dessutom belyses det svenska näringslivets struktur och betydelse för arbetsmarknad och försörjning.
 
Moment 2: Globala systemets ekonomiska och sociala geografi, 7,5 hp. Under det andra momentet fördjupas kunskaperna inom ekonomisk geografi. Här behandlas bl.a. globaliseringsprocesser samt dess konsekvenser på lokal, regional, nationell och global nivå. Utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv behandlas särskilt grundläggande sociala dimensioner av samhället rörande bl.a., identitet, kultur, etnicitet och nationalism, och hur det påverkar produktionen och konsumtionen av städer och landskap.
 

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. redogöra kulturgeografins teoretiska utgångspunkter
2. redogöra för de grundläggande teorier och begrepp inom ekonomisk geografi och kulturgeografi som behandlas under kursen,
 
Färdighet och förmåga
3. insamla geografiska data, t ex via Sveriges statistiska databaser, och genomföra enklare bearbetningar och sammanställningar av dessa uppgifter med hjälp av kalkylprogram (Excel),
4. enskilt eller i grupp författa en kortare skriftlig rapport (PM) och presentera den muntligt i enlighet med givna instruktioner och tidsramar.
5. applicera ekonomisk-geografiska teorier på lokaliseringsmönster, produktionsfaktorers betydelse, ekonomisk utveckling/tillväxt, arbetsmarknadens funktionssätt och näringslivets internationalisering,
6. exemplifiera hur ekonomiska och sociala processer och maktstrukturer på lokal, regional, nationell och global nivå påverkar individers och samhällsgruppers levnadsvillkor och handlingsutrymme.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och/eller studiebesök. Under kursen genomförs vidare ett antal självständiga eller gruppvisa övningar. Seminarier och övningar är obligatoriska. För kursen relevanta genusaspekter presenteras fortlöpande i undervisningen. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom salstentamen, muntliga prov (seminarier) och skriftlig redovisning av självständigt fullföljda arbetsuppgifter (rapporter). På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. I normalfallet ges inte betyget väl godkänt till sent inlämnade uppgifter. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.
 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 30

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduction to economic geography : globalization, uneven development and place
  MacKinnon Danny., Cumbers Andrew.
  2nd ed. : Harlow : Pearson Prentice Hall : 2011. : xvi, 334 p. :
  ISBN: 0273727273
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dicken Peter
  Global shift : mapping the changing contours of the world economy
  7. ed. : Los Angeles : Sage Publications : 2015 : xxix, 618 s. :
  ISBN: 9781446282106
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rum : samhällsvetenskapliga perspektiv
  Rönnlund Maria, Tollefsen Aina
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 206 s. :
  ISBN: 9789147115174
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ekonomgeografiskt kompendium: Lokaliseringsteorier: 100 s. (Tillhandahålles genom institutionen.) Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 200 sidor.

 • Giltig från: 2017 vecka 39

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduction to economic geography : globalization, uneven development and place
  MacKinnon Danny., Cumbers Andrew.
  2nd ed. : Harlow : Pearson Prentice Hall : 2011. : xvi, 334 p. :
  ISBN: 0273727273
  Se bibliotekskatalogen Album

  Del Casino Vincent J.
  Social geography : a critical introduction
  Chichester, U.K. : Wiley-Blackwell : 2009 : xiv, 319 s. :
  ISBN: 9781405154994
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dicken Peter
  Global shift : mapping the changing contours of the world economy
  7. ed. : Los Angeles : Sage Publications : 2015 : xxix, 618 s. :
  ISBN: 9781446282106
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ekonomgeografiskt kompendium: Lokaliseringsteorier: 100 s. (Tillhandahålles genom institutionen.) Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 200 sidor.

 • Giltig från: 2015 vecka 51

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dicken Peter.
  Global shift : mapping the changing contours of the world economy
  6th ed. : Thousand Oaks, CA : Sage : 2011. : 632 s. :
  ISBN: 978-1-84920-766-9 (cased)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduction to economic geography : globalization, uneven development and place
  MacKinnon Danny., Cumbers Andrew.
  2nd ed. : Harlow : Pearson Prentice Hall : 2011. : xvi, 334 p. :
  ISBN: 0273727273
  Se bibliotekskatalogen Album

  Del Casino Vincent J.
  Social geography : a critical introduction
  Chichester, U.K. : Wiley-Blackwell : 2009 : xiv, 319 s. :
  ISBN: 9781405154994
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ekonomgeografiskt kompendium: Lokaliseringsteorier: 100 s. (Tillhandahålles genom institutionen.) Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 200 sidor.