"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Befolkning, migration och mobilitet, 15 hp

Engelskt namn: Population, Migration and Mobility

Denna kursplan gäller: 2022-12-12 och tillsvidare

Kurskod: 2KG502

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-15

Reviderad av: Prefekten, 2022-12-14

Innehåll

Forskning om befolkningsutveckling, migration och rörlighet är central för att möta dagens samhällsutmaningar. Kursen utgår från ett hållbarhetsperspektiv och introducerar nyckelbegrepp och idéer för att förstå befolkningsförändringar, migration och mobilitet via olika rumsliga och tidsmässiga skalor. Kursen är strukturerad utifrån nyckelkompetenser som relaterar till hållbar utveckling; mer specifikt FN:s globala mål för hållbar utveckling, normkritik och framåtblickande perspektiv. Utifrån dessa teman diskuteras teoretiska och empiriska exempel på befolkningsutveckling, migration och mobilitet. Under kursen kommer studenten att arbeta med ett specifikt fall som relateras till praktiska konsekvenser, policy och hållbar utveckling.

 

.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

beskriva internationella och regionala trender avseende befolknings-, migrations- och mobilitetsprocesser,
förklara centrala teorier, begrepp och trender om befolkning, migration och mobilitet
beskriva hur regionala, nationella och globala skalor är relaterade till befolkning, migration och mobilitet med avseende på både trender och konsekvenser,
förstå framåtblickande analytiska perspektiv och hur de relaterar till befolkning, migration och mobilitet,
förklara hur hållbarhet som perspektiv kan användas för att analysera samhällsutvecklingens riktning, särskilt i relation till befolkning, migration och mobilitet,

 

Färdighet och förmåga

relatera befolkning, migration och mobilitet till FN:s globala mål för hållbar utveckling,
tillämpa nyckelkompetenser som kan bidra till en hållbar utveckling avseende befolkning, migration och mobilitet,
visa förmåga att muntligt och skriftligt kritiskt granska litteratur på temat befolkning, migration och mobilitet,
analysera hur samhället kan planera för förändringsprocesser avseende befolkning, migration och mobilitet,
analysera i detalj hur ett specifikt fall av antingen befolknings-, migrations- eller mobilitetsprocesser kan förstås utifrån ett hållbarhetsramverk,

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

kritiskt reflektera över sociala normer i relation till befolkning, migration och mobilitet,
i synnerhet förhålla sig till hur aspekter av nationalitet, kön och klass behandlas i samhällsdiskurser om befolkning, migration och mobilitet,
urskilja, värdera och jämföra olika forskningsansatser i litteraturen,
värdera och förhålla sig till alternativ för hur samhället, i relation till processer för befolkning, migration och mobilitet, kan förändras i en mer hållbar riktning.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier där studenten förväntas delta aktivt. I kursen tillämpas även kreativa pedagogiska verktyg för att stimulera lärandet, främst via rollspel och fallbaserad metodik. Under kursen används fallbaserad metodik i individ- och gruppuppgifter, som resulterar i en individuell slutuppgift (term paper). Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen baseras på aktivt deltagande i åtta seminarier och en slutuppgift (term paper). Seminarierna kommer att utveckla studenternas kunskaper och förmågor vilka sedan ligger till grund för slutuppgiften (term paper). Slutuppgiften skrivs individuellt och bedöms 0-30 poäng. Minst 15 poäng krävs för godkänt och minst 22,5 poäng för väl godkänt. Alla andra examinationer betygssätts med godkänt eller underkänt. För godkänt resultat på kursen krävs aktivt deltagande i alla examinerande seminarier, samt godkänt på alla skriftliga inlämningsuppgifter. Krävs komplettering för att bli godkänd på en uppgift ska komplettering lämnas in inom 10 arbetsdagar från att poäng meddelats av läraren.

 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

 

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

 

Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats.

 

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.

 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/ .

 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 50

Utvalda artiklar om befolkning, migration och mobilitet enligt instruktioner från lärare. Alla artiklar finns tillgängliga online.

The Palgrave Handbook of Sustainability [electronic resource] : Case Studies and Practical Solutions / edited by Robert Brinkmann, Sandra J. Garren [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :

Utvalda artiklar om befolkning, migration och mobilitet enligt instruktioner från lärare. Alla artiklar finns tillgängliga online.