Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad kartografi, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Cartography

Denna kursplan gäller: 2017-06-12 till 2017-11-05 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KG602

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2016-09-26

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-27

Innehåll

Kursens fokus är tillämpad, avancerad kartografi. Här ingår fördjupade kunskaper om typsnitt, färger och symboler, liksom motsvarande konkreta tillämpningar i form av etikettering, färgsättning och symbolisering. Kursen innefattar också teoretiska och kritiska inslag om GIS som verktyg, liksom kartan som förmedlare av information. Dessutom ges en introduktion till efterbehandling av kartor i såväl raster- (Adobe Photoshop) som vektormiljö (Adobe Illustrator).
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
(1) Förklara hur typsnitt, färger och symboler används i kartsammanhang för att förmedla information,
Färdighet och förmåga
(2) välja och anpassa etiketter, färger och symboler efter kartans syfte och målgrupp,
(3) använda sig av bildredigeringsverktyg för att efterbehandla kartors innehåll och utseende,
(4) konstruera för ändamålet estetiskt och innehållsmässigt adekvata kartlayouter, och
Värderingsförmåga och förhållningssätt
(5) värdera och förhålla sig till kartan som bärare av information.

 

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde, inklusive 15 ECTS i geografiska informationssytem (GIS).
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna – som delvis äger rum under handledning av lärare – utgör ett väsentligt kursinslag.
I kursen används GIS-programmen ArcGIS Desktop och QGIS samt bildredigeringsverktygen Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.
Kursen ges på engelska."

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig/grafisk redovisning av arbetsuppgifter, ett lärplattformsbaserat online-test och en hemtentamen.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie online-test eller hemtentamen erbjuds ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Underkända arbetsuppgifter ska kompletteras, varvid en förnyad bedömning av uppgiften äger rum. Komplettering ska genomföras inom femton arbetsdagar efter att resultatet av examinationen meddelats. Kursbetyg sätts först när alla prov är godkända.

Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 11b § HF). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.


Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 24

Peterson G.
GIS Cartography: A Guide to Effective Map Design
Boca Raton, FL: CRC Press. ISBN: 978-1-4200-8213-5. : 2015 :

Additional literature can be included according to the teachers´ recommendations.

Kompletterande litteratur

Brewer Cynthia A.
Designed maps : a sourcebook for GIS users
1st ed. : Redlands, Calif. : ESRI Press : c2008 : xi, 170 p. :
ISBN: 9781589481602
Se Umeå UB:s söktjänst

Peterson Gretchen N.
Cartographer's toolkit : colors, typography, patterns
Fort Collins, Colo. : PetersonGIS : c2012. : xiv, 169 p. :
ISBN: 9780615467948
Se Umeå UB:s söktjänst

Brewer C.A.
Designing Better Maps. 2nd edition
Redlands, CA: ESRI Press. ISBN: 978-1-58948-440-5. : 2015 :

(valda delar; tillhandahålls av Institutionen för geografi och ekonomisk historia)